ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรฉัตร สัมพันธารักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 ดำรงค์ ปิ่นภูวดล 2
3 สุรพล จิวาลักษณ์ 2
4 ปฐม เฉลยวาเรศ 1
5 ชูชาติ เกียรติขจรกุล 1
6 ยงยุทธ แต้ศิริ 1
7 ทศพร ศรีเอี่ยม 1
8 ไพโรจน์ ศิริภาณุเสถียร 1
9 บัณฑิต วณิชวิชากรกิจ 1
10 วิจินต์ แก้วปัญญา 1
11 วัฒนา เลาหเวชวานิช 1
12 สมบัติ กิจจาลักษณ์ 1
13 เรืองเดช ศตวิริยะ 1
14 นริศ นามจันทรา 1
15 ประเสริฐ บุญธรักษา 1
16 พินิจ ธรรมธรสิริ 1
17 ธานินทร์ พงศ์รุจิกร 1
18 ชลิต อินทรัตน์ชัยกิจ 1
19 ธนบัตร เอื้อวรกุลชัย 1
20 ศิริมาส วิเศษศรี 1
21 วันชัย เทพรักษ์ 1
22 สานิตย์ ศรีสุข 1
23 สมศักดิ์ ภูวัฒนานุสรณ์ 1
24 สุรฉัตร สัมพันธารักษ์ 1
25 อภิชัย อึ้งอร่าม 1
26 พีชยา ทวีเลิศ 1
27 วีรนันท์ ปิตุปกรณ์ 1
28 นริศ ชาญโกเวทย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 2
2 2544 1
3 2541 2
4 2539 1
5 2536 2
6 2535 1
7 2534 1
8 2533 1
9 2530 1
10 2529 3
11 2528 4
12 2527 2
13 2526 3
14 2525 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 พฤติกรรมและกลไกการทรุดตัวที่เป็นฟังก์ชันกับเวลาของดินเหนียวกรุงเทพฯ สองบริเวณที่มีคุณสมบัติพื้นฐานแตกต่างกัน
2 ผลกระทบจากทิศทางต่างๆ ของทางเดินของหน่วยแรงรวม ที่มีต่อพฤติกรรมทางด้านความเค้น-ความเครียด-กำลังรับแรงเฉือน ในสภาพไม่ระบายน้ำของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ที่ตกตะกอนในน้ำทะเลและเกิดการอัดแน่นเกินตัวจากอายุของดิน
ปี พ.ศ. 2544
3 การทำนายผลของแรงกระทำด้านข้างที่มีต่อการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของเสาเข็มในแนวดิ่งโดยใช้ทฤษฎีคานบนฐานรากยืดหยุ่น
ปี พ.ศ. 2541
4 พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของเข็มพืดสำหรับงานขุดค้ำยัน ในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ
5 พฤติกรรมของโครงสร้างวัสดุเสริมดิน โดยใช้แผ่นใยและตาข่ายเสริมแรงเป็นวัสดุเสริม
ปี พ.ศ. 2539
6 การประเมินการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ด้วยวิธีพลศาสตร์ในชั้นดิน กรุงเทพฯ และระยอง
ปี พ.ศ. 2536
7 การหาค่าน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มแทนที่ดิน (ชนิดแฟรงกี) ในดินจังหวัดระยอง
8 พฤติกรรมของคันทางเมื่อใช้เสาเข็มช่วยรับน้ำหนักที่ถนนธนบุรี-ปากท่อ กม.15+000
ปี พ.ศ. 2535
9 การวิเคราะห์การทรุดตัวและเสถียรภาพของคันทางที่ถนนสาย คลองด่าน-บางบ่อ
ปี พ.ศ. 2534
10 การประเมินค่าคุณสมบัติดินที่เกี่ยวข้องกับกำลังรับน้ำหนักและการทรุดตัวของเสาเข็มในรูปค่าทะลุทะลวงมาตรฐานของทรายชั้นที่สอง ของชั้นดินกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2533
11 การวิเคราะห์เสถียรภาพของตลิ่งแม่น้ำป่าสัก : กรณีศึกษา บริเวณวัดศาลาลอย
ปี พ.ศ. 2530
12 การประเมินค่าพารามิเตอร์และการคาดคะเนการทรุดตัวของถนนสาย บางนา-บางปะกง ซึ่งสร้างบนดินเหนียว ชนิดโอเวอร์คอนโซลิเดต
ปี พ.ศ. 2529
13 การวิเคราะห์เชิงสถิติของข้อมูลความสามารถในการยุบตัว ของดินเหนียวแข็งชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองของดินกรุงเทพมหานคร
14 การทรุดตัวของฐานรากแบบเสาเข็มในชั้นดินเหนียว
15 การประเมินวิธีการวิเคราะห์และพารามิเตอร์ของดิน เพื่อการออกแบบคันดินบนดินอ่อนกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2528
16 เทคนิคในการประมาณค่าการทรุดตัวของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร
17 การประมาณการทรุดตัวและพารามิเตอร์ดิน ของถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง
18 การวิเคราะห์เสถียรภาพและการคาดคะเนการทรุดตัว ของถนนต่อเติมใหม่บนชั้นดินเหนียวอ่อนมาก
19 การคาดคะเนการทรุดตัวของคันทางถนนต่อเติมใหม่สายบางนา-บางปะกง
ปี พ.ศ. 2527
20 ศึกษาการยุบตัวของดินเหนียวกรุงเทพฯ ในส่วนที่ถูกแปรสภาพ โดยเครื่องมือการทดสอบการอัดตัวคายน้ำแบบบิชช็อบ
21 การศึกษาพฤติกรรมของภาวะแอนไอโซทรอปิกในอันเดรนครีป ของดินเหนียวออกมากที่บางปู
ปี พ.ศ. 2526
22 การคาดคะเนการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยสแตนดาร์ด เพเนเทรชั่น เทส ในดินกรุงเทพมหานคร
23 การประเมินความเหมาะสมของวิธีการ "แซนเซฟ" ในการวัดหาค่าแรงเฉือนแบบอันเดรนของดินเหนียวอ่อนในบริเวณกรุงเทพฯ
24 การประเมินความเหมาะสมของวิธีการ "แซนเซฟ" ในการวัดหาค่าแรงเฉือนแบบอันเดรนของดินเหนียวอ่อนในบริเวณกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2525
25 แอนไอโซทรอปปีของกำลังรับแรงเฉือนแบบอันเดรนของดินอ่อนกรุงเทพฯ
26 การเปรียบเทียบอันเดรนครีพ และการยุบตัวของดินเหนียวอ่อนเมื่อรับแรงในแนวดิ่ง และแรงในแนวนอน