ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10
2 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 3
3 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
4 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
5 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
6 ศิริพา อุดมอักษร 2
7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
9 Surachat Ngorsuraches 2
10 อรรถพล ศรเลิศล้ำวาณิช 2
11 Siripa Udomaksorn 1
12 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
13 นพเก้า บุญราช 1
14 Nusaraporn Kessomboon 1
15 Paithip Luangruangrong 1
16 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
17 พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์ 1
18 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
19 Kunwadee Sripanidkulchai 1
20 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
21 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
22 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
23 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
24 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
25 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
26 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
27 Rungpetch Sakulbumrungsil 1
28 อธิป สกุลเผือก 1
29 โครงงาน นศ. (คณะเภสัชศาสตร์) 1
30 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
31 ชิดชนก เชิงเชาว์ 1
32 ฐิติมา ด้วงเงิน 1
33 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
34 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
35 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
36 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
37 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
38 อัญชลี จิตรักนที 1
39 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
40 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
41 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
42 limw0002@kku.ac.th 1
43 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
44 Narongsak Singhpaiboonporn 1
45 Attaporn Sornlertlumvanich 1
46 U-soop Nima 1
47 Surachat Ngosurachat 1
48 ธนเทพ วิชญากร 1
49 ภัสสรานิจ พรรณรังษี 1
50 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
51 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
52 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
53 Antapol Sornloetlumwanit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 6
5 2554 1
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 1
9 2550 2
10 2549 2
11 2548 3
12 2547 2
13 2546 3
14 2537 1
15 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความเต็มใจจ่ายต่อปีสุขภาวะโดยวิธี Discrete Choice Experiment
ปี พ.ศ. 2557
2 Setting reimbursement prices for pharmaceuticals: Cases of outpatient referral, disability, accident, and emergency for Bangkok-region National Health Security Office
3 ความเต็มใจจ่ายค่าวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี
ปี พ.ศ. 2556
4 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
5 การสำรวจค่าตอบแทนของเภสัชกรในประเทศไทย
6 การสำรวจค่าตอบแทนของเภสัชกรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
7 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
8 การศึกษาประสิทธิผลรักษาและความปลอดภัยของยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่ม Proton Pump Inhibitors
9 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
10 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ:กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
11 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
12 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ:กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
ปี พ.ศ. 2554
13 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีศึกษายากลุ่ม Antiplatelets
ปี พ.ศ. 2553
14 การศึกษาวิธีการศึกษาสิทธิประโยชน์ด้านยาที่พึงประสงค์ของระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
15 Discrete Choice Analysis and Choice Experiment Design
ปี พ.ศ. 2552
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการมาใช้บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา 2
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการมาใช้บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา 2
ปี พ.ศ. 2551
18 การวิเคราะห์ระยะเวลาในการรับ-ส่งเอกสารในระบบ E-document มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาแนวทางการใช้ยาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20 The development of curricula to improve cultural skills for personnel.
ปี พ.ศ. 2549
21 การพัฒนาและประเมินความถูกต้องของแบบวัดความไว้วางใจของผู้ป่วยต่อเภสัชกรชุมชน
22 การคัดเลือกยาที่มีมูลค่าสูงของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2548
23 การโยกย้ายค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลในประเทศไทย
24 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำอาชีพเสริมของเภสัชกรในประเทศไทย
25 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคายาในการซื้อยารวมระดับจังหวัด เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2547
26 การศึกษาลักษณะของโรงพยาบาลในประเทศไทยที่มีผลดำเนินการขาดทุนหรือกำไรหลักจากปีแรกของการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
27 ระบบยาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2546
28 ประเมินชนิดและปริมาณการใช้เคมีภัณฑ์และยาสำหรับกระบวนการการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
29 โครงการจัดเตรียมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช มอ.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพร้านยาของสภาเภสัชกรรม
30 การสำรวจค่าตอบแทนของเภสัชกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2537
31 การศึกษาทางพฤกษเคมีของต้นกลอนคู่