ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10
2 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 3
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 3
4 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
5 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
7 ศิริพา อุดมอักษร 2
8 ฐิติมา ด้วงเงิน 2
9 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
10 Surachat Ngorsuraches 2
11 อรรถพล ศรเลิศล้ำวาณิช 2
12 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
13 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
14 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
15 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
16 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
17 อัญชลี จิตรักนที 1
18 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
19 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
20 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
21 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
22 limw0002@kku.ac.th 1
23 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
24 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
25 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
26 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
27 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
28 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
29 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
30 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
31 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
32 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
33 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
34 Surachat Ngosurachat 1
35 Antapol Sornloetlumwanit 1
36 Rungpetch Sakulbumrungsil 1
37 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
38 U-soop Nima 1
39 Attaporn Sornlertlumvanich 1
40 ภัสสรานิจ พรรณรังษี 1
41 ธนเทพ วิชญากร 1
42 Narongsak Singhpaiboonporn 1
43 Kunwadee Sripanidkulchai 1
44 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
45 พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์ 1
46 ชิดชนก เชิงเชาว์ 1
47 อธิป สกุลเผือก 1
48 นพเก้า บุญราช 1
49 Paithip Luangruangrong 1
50 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
51 Nusaraporn Kessomboon 1
52 Siripa Udomaksorn 1
53 โครงงาน นศ. (คณะเภสัชศาสตร์) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 1
8 2549 2
9 2548 3
10 2546 3
11 2537 1
12 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความเต็มใจจ่ายต่อปีสุขภาวะโดยวิธี Discrete Choice Experiment
ปี พ.ศ. 2556
2 การสำรวจค่าตอบแทนของเภสัชกรในประเทศไทย
3 การสำรวจค่าตอบแทนของเภสัชกรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
5 การศึกษาประสิทธิผลรักษาและความปลอดภัยของยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่ม Proton Pump Inhibitors
6 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ:กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
ปี พ.ศ. 2554
7 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีศึกษายากลุ่ม Antiplatelets
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาวิธีการศึกษาสิทธิประโยชน์ด้านยาที่พึงประสงค์ของระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
9 Discrete Choice Analysis and Choice Experiment Design
ปี พ.ศ. 2552
10 ปัจจัยที่มีผลต่อการมาใช้บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา 2
ปี พ.ศ. 2551
11 การวิเคราะห์ระยะเวลาในการรับ-ส่งเอกสารในระบบ E-document มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
12 การพัฒนาและประเมินความถูกต้องของแบบวัดความไว้วางใจของผู้ป่วยต่อเภสัชกรชุมชน
13 การคัดเลือกยาที่มีมูลค่าสูงของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2548
14 การโยกย้ายค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลในประเทศไทย
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำอาชีพเสริมของเภสัชกรในประเทศไทย
16 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคายาในการซื้อยารวมระดับจังหวัด เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2546
17 ประเมินชนิดและปริมาณการใช้เคมีภัณฑ์และยาสำหรับกระบวนการการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
18 โครงการจัดเตรียมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช มอ.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพร้านยาของสภาเภสัชกรรม
19 การสำรวจค่าตอบแทนของเภสัชกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2537
20 การศึกษาทางพฤกษเคมีของต้นกลอนคู่