ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10
2 ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร 3
3 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
4 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
5 ศิริพา อุดมอักษร 2
6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 2
7 Surachat Ngorsuraches 2
8 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
9 อรรถพล ศรเลิศล้ำวาณิช 2
10 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
11 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
12 อัญชลี จิตรักนที 1
13 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
14 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
15 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
16 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
17 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
18 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
19 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
20 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
21 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
22 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
23 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
24 ภัสสรานิจ พรรณรังษี 1
25 ธนเทพ วิชญากร 1
26 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
27 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
28 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
29 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
30 limw0002@kku.ac.th 1
31 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
32 พิมพ์วรา ตันเวชศิลป์ 1
33 Antapol Sornloetlumwanit 1
34 Rungpetch Sakulbumrungsil 1
35 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
36 Kunwadee Sripanidkulchai 1
37 Surachat Ngosurachat 1
38 U-soop Nima 1
39 ฐิติมา ด้วงเงิน 1
40 Narongsak Singhpaiboonporn 1
41 Attaporn Sornlertlumvanich 1
42 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 1
43 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
44 ชิดชนก เชิงเชาว์ 1
45 อธิป สกุลเผือก 1
46 โครงงาน นศ. (คณะเภสัชศาสตร์) 1
47 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
48 นพเก้า บุญราช 1
49 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
50 Nusaraporn Kessomboon 1
51 Siripa Udomaksorn 1
52 Paithip Luangruangrong 1
53 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 6
5 2554 1
6 2553 2
7 2552 1
8 2551 1
9 2549 2
10 2548 3
11 2547 2
12 2546 3
13 2537 1
14 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความเต็มใจจ่ายต่อปีสุขภาวะโดยวิธี Discrete Choice Experiment
ปี พ.ศ. 2557
2 Setting reimbursement prices for pharmaceuticals: Cases of outpatient referral, disability, accident, and emergency for Bangkok-region National Health Security Office
3 ความเต็มใจจ่ายค่าวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี
ปี พ.ศ. 2556
4 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
5 การสำรวจค่าตอบแทนของเภสัชกรในประเทศไทย
6 การสำรวจค่าตอบแทนของเภสัชกรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
7 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
8 การศึกษาประสิทธิผลรักษาและความปลอดภัยของยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่ม Proton Pump Inhibitors
9 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
10 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ:กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
11 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการ : กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
12 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ:กรณีศึกษายากลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitors (Statins)
ปี พ.ศ. 2554
13 ความชอบและความเต็มใจจ่ายค่ายาของผู้ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีศึกษายากลุ่ม Antiplatelets
ปี พ.ศ. 2553
14 การศึกษาวิธีการศึกษาสิทธิประโยชน์ด้านยาที่พึงประสงค์ของระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
15 Discrete Choice Analysis and Choice Experiment Design
ปี พ.ศ. 2552
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการมาใช้บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา 2
ปี พ.ศ. 2551
17 การวิเคราะห์ระยะเวลาในการรับ-ส่งเอกสารในระบบ E-document มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนาและประเมินความถูกต้องของแบบวัดความไว้วางใจของผู้ป่วยต่อเภสัชกรชุมชน
19 การคัดเลือกยาที่มีมูลค่าสูงของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2548
20 การโยกย้ายค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลในประเทศไทย
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำอาชีพเสริมของเภสัชกรในประเทศไทย
22 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคายาในการซื้อยารวมระดับจังหวัด เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2547
23 การศึกษาลักษณะของโรงพยาบาลในประเทศไทยที่มีผลดำเนินการขาดทุนหรือกำไรหลักจากปีแรกของการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
24 ระบบยาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2546
25 ประเมินชนิดและปริมาณการใช้เคมีภัณฑ์และยาสำหรับกระบวนการการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
26 โครงการจัดเตรียมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช มอ.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพร้านยาของสภาเภสัชกรรม
27 การสำรวจค่าตอบแทนของเภสัชกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2537
28 การศึกษาทางพฤกษเคมีของต้นกลอนคู่