ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรจิต สุนทรธรรม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
2 ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล 2
3 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
4 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
5 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
7 เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 1
8 Surajit Sunthorntham 1
9 โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
10 เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์ 1
11 ปัทมา ศิริเวช 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
13 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
14 ไม่มีข้อมูล 1
15 วนิดา ศิรวัฒนาสุข 1
16 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
17 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
18 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
19 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
20 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
21 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2547 1
4 2546 1
5 2545 2
6 2544 2
7 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ แนวทางการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย2552
2 บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2552
3 การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2547
4 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาศูนย์ศิลปชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน กรณีศึกษาศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
7 เภสัชจลนศาสตร์ของอะมิกาซินที่บริหารแบบวันละครั้งในผู้ป่วยภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้
ปี พ.ศ. 2544
8 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาศูนย์ศิลปชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
9 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างยั่งยืน ในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน กรณีศึกษาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปี พ.ศ. 2542
10 แนวทางการตรวจสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยสำหรับประชาชนไทย