ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรจิตร ทีฆสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
2 การประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2555
4 Characteristics of particulate matters and associated polycyclic aromatic hydrocarbon from emission of engines fueled by palm oil blends
ปี พ.ศ. 2552
5 คุณลักษณะของอนุภาคนาโนและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มและไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
6 มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ปี พ.ศ. 2551
7 คุณลักษณะของอนุภาคและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มผสมเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2550
8 สมรรถนะการดักจับอนุภาคแอโรซอลของอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยไซโคลนและแผ่นกรอง
9 คุณลักษณะการกระจายตัวและผลกระทบของมวลอนุภาคจากการเผาไหม้ไม้ยางพาราในกระบวนการรมควันยางแผ่นต่อมลภาวะทงอากาศ
ปี พ.ศ. 2548
10 การเตรียมเยื่อแผ่นไคโตซานเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการออสโมซิสผันกลับ