ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุยุชย์ สัตยประกอบ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 สืบสกุล พิภพมงคล 3
3 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 3
4 วิลาศ วูวงศ์ 2
5 อนุวัฒน์ บุณยเกียรติ 2
6 ธีรพันธ์ ปานเจริญ 1
7 ปัญญาพล หอระตะ 1
8 ดารารัตน์ แซ่ลี้ 1
9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 วิทยา วัชระวิทยากุล 1
11 ชัยยันต์ บุญเจริญชัย 1
12 บุญชัย โสวรรณวณิชกุล 1
13 ประพนธ์ สินลิขิตกุล 1
14 ประวิตร จิตรปัญญา 1
15 ชัชชัย สาริมาน 1
16 ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 1
17 ชัยชนะ วิบูลย์พันธุ์ 1
18 ประเสริฐ ฝูงวานิช 1
19 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
20 วีระ ริ้วพิทักษ์ 1
21 เบญจพร สมศรี 1
22 สมหวัง ศักดิ์ศิริ 1
23 ไพฑูรย์ สังขพันธุ์ 1
24 สมชาย ทยานยง 1
25 พันเลิศ ประพันธ์ศร 1
26 บุญคลี่ ปลั่งศิริ 1
27 กิตติศักดิ์ ตรีรัตนนนท์ 1
28 บุษบา ตวงทอง 1
29 สำนวน หิรัญวงษ์ 1
30 สุธนะ สามโกเศศ 1
31 ประมูล เสริมสุข 1
32 วีระ ริ้วพิทักษ์ 1
33 จุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม 1
34 สมปรารถนา รัทยานนท์ 1
35 บุญเจริญ ศิริเนาวกุล 1
36 โอภาส น้านิรัติศัย 1
37 ภาสกร ใหลสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2537 1
3 2536 1
4 2535 4
5 2534 6
6 2532 1
7 2531 1
8 2529 2
9 2526 1
10 2525 5
11 2523 1
12 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การพัฒนานาฬิกาสำหรับห้องขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2537
2 ระบบสารสนเทศในงานควบคุมเครื่องมือแพทย์
ปี พ.ศ. 2536
3 การออกแบบฐานข้อมูลระบบงานสอบสวนสำหรับสถานีตำรวจ
ปี พ.ศ. 2535
4 โครงสร้างข้อมูลสำหรับพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
5 โมเดลข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลแบบไฮเพอร์เท็กซ์ โดยใช้ไดเร็กเตดรีเคอร์ ซีฟเลเบลโหนดไฮเพอร์กราฟ
6 การจำลองอิงกรรมวิธีในการศึกษาสมรรถภาพของหน่วยประมวลผล
7 การพัฒนาการจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบดัชนีสำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ ภาษาเบสิก
ปี พ.ศ. 2534
8 การพัฒนาต้นแบบเพื่อการสาธิตโครงระบบเชี่ยวชาญ
9 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สำหรับสถานีตำรวจ
10 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับแผ่นวงจรเครือข่ายท้องถิ่นบนแอลแอลซี
11 การพัฒนาระบบการเงินสำหรับหน่วยงานระดับคณะโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
12 ระบบสารสนเทศด้านการเงินของธนาคาร
13 การตรวจรู้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2532
14 การออกแบบวงจรรวมตัวอย่างเชิงพาณิชย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2531
15 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับงานทะเบียนประวัติอาชญากร
ปี พ.ศ. 2529
16 การพัฒนาคำสั่งการจัดเรียงลำดับข้อมูล สำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ภาษาเบสิก
17 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบเอ็มเอสดอสให้รับภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2526
18 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมพลอตเตอร์ซีพี-01
ปี พ.ศ. 2525
19 การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับแผนงานเส้นทางเทเล็กซ์ต่างประเทศ
20 การพัฒนาโปรแกรมระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของอินเตอร์พริเตอร์ภาษาเบสิค
21 การพัฒนาพลอตเตอร์แบบระนาบที่ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
22 ระบบปลุกเตือนผ่านทางโทรศัพท์โดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุม
23 การพัฒนาพลอตเตอร์แบบระนาบที่ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2523
24 การพัฒนาเครื่องรับโทรทัศน์ให้เป็นหน่วยแสดงผล
ปี พ.ศ. 2520
25 เครื่องมือประกอบการสอนระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์