ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุยุชน์, สัตยประกอบ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 3
3 สืบสกุล พิภพมงคล 3
4 อนุวัฒน์ บุณยเกียรติ 2
5 วิลาศ วูวงศ์ 2
6 ไพฑูรย์ สังขพันธุ์ 1
7 สมชาย ทยานยง 1
8 สำนวน หิรัญวงษ์ 1
9 บุษบา ตวงทอง 1
10 สุธนะ สามโกเศศ 1
11 บุญคลี่ ปลั่งศิริ 1
12 พันเลิศ ประพันธ์ศร 1
13 สมปรารถนา รัทยานนท์ 1
14 สมหวัง ศักดิ์ศิริ 1
15 วีระ ริ้วพิทักษ์ 1
16 ภาสกร ใหลสกุล 1
17 ประมูล เสริมสุข 1
18 จุฑารัตน์ เริงหทัยธรรม 1
19 โอภาส น้านิรัติศัย 1
20 กิตติศักดิ์ ตรีรัตนนนท์ 1
21 บุญเจริญ ศิริเนาวกุล 1
22 ประวิตร จิตรปัญญา 1
23 ธีรพันธ์ ปานเจริญ 1
24 ปัญญาพล หอระตะ 1
25 บุญชัย โสวรรณวณิชกุล 1
26 ชัยยันต์ บุญเจริญชัย 1
27 วีระ ริ้วพิทักษ์ 1
28 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
29 ดารารัตน์ แซ่ลี้ 1
30 วิทยา วัชระวิทยากุล 1
31 ชัยชนะ วิบูลย์พันธุ์ 1
32 ชัชชัย สาริมาน 1
33 ประเสริฐ ฝูงวานิช 1
34 ประพนธ์ สินลิขิตกุล 1
35 เบญจพร สมศรี 1
36 มานพ เรี่ยวเดชะ 1
37 ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2537 1
3 2536 1
4 2535 4
5 2534 6
6 2532 1
7 2531 1
8 2529 2
9 2526 1
10 2525 5
11 2523 1
12 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การพัฒนานาฬิกาสำหรับห้องขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2537
2 ระบบสารสนเทศในงานควบคุมเครื่องมือแพทย์
ปี พ.ศ. 2536
3 การออกแบบฐานข้อมูลระบบงานสอบสวนสำหรับสถานีตำรวจ
ปี พ.ศ. 2535
4 โครงสร้างข้อมูลสำหรับพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
5 โมเดลข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลแบบไฮเพอร์เท็กซ์ โดยใช้ไดเร็กเตดรีเคอร์ ซีฟเลเบลโหนดไฮเพอร์กราฟ
6 การจำลองอิงกรรมวิธีในการศึกษาสมรรถภาพของหน่วยประมวลผล
7 การพัฒนาการจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบดัชนีสำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ ภาษาเบสิก
ปี พ.ศ. 2534
8 การพัฒนาต้นแบบเพื่อการสาธิตโครงระบบเชี่ยวชาญ
9 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สำหรับสถานีตำรวจ
10 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับแผ่นวงจรเครือข่ายท้องถิ่นบนแอลแอลซี
11 การพัฒนาระบบการเงินสำหรับหน่วยงานระดับคณะโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
12 ระบบสารสนเทศด้านการเงินของธนาคาร
13 การตรวจรู้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2532
14 การออกแบบวงจรรวมตัวอย่างเชิงพาณิชย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2531
15 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับงานทะเบียนประวัติอาชญากร
ปี พ.ศ. 2529
16 การพัฒนาคำสั่งการจัดเรียงลำดับข้อมูล สำหรับอินเตอร์เพรตเตอร์ภาษาเบสิก
17 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบเอ็มเอสดอสให้รับภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2526
18 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมพลอตเตอร์ซีพี-01
ปี พ.ศ. 2525
19 การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับแผนงานเส้นทางเทเล็กซ์ต่างประเทศ
20 การพัฒนาโปรแกรมระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของอินเตอร์พริเตอร์ภาษาเบสิค
21 การพัฒนาพลอตเตอร์แบบระนาบที่ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
22 ระบบปลุกเตือนผ่านทางโทรศัพท์โดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุม
23 การพัฒนาพลอตเตอร์แบบระนาบที่ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2523
24 การพัฒนาเครื่องรับโทรทัศน์ให้เป็นหน่วยแสดงผล
ปี พ.ศ. 2520
25 เครื่องมือประกอบการสอนระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์