ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตร สุวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรวรรณ์ ทองเพิ่ม 4
2 ประสงค์ กัลยาณะธรรม 4
3 ดำรงค์ มากระจัน 3
4 จรูญศรี มาดิลกโกวิท 3
5 พรทิพย์ อันทิวโรทัย 3
6 ชนิตา รักษ์พลเมือง 3
7 ชื่นชนก โควินท์ 3
8 วีรฉัตร สุปัญโญ 2
9 พรเพ็ญ ลาโพธิ์ 2
10 พินดา วราสุนันท์ 2
11 กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล 2
12 อธิเกียรติ ทองเพิ่ม 2
13 รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง 2
14 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
15 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
16 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
17 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
18 สาคร ชินวงค์ 1
19 มยุรี ถนอมสุข 1
20 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
21 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
22 ชัชรี นฤทุม 1
23 ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ 1
24 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
25 สาวิตรี ดวงสีใส 1
26 วริศรา ร่มโพธิ์ทอง 1
27 ปิยวรรณ มาศผล 1
28 ทัศนีย์ จันติยะ 1
29 เพิ่ม สุรักษา 1
30 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
31 นางสาวรัชนี ชูทอง 1
32 พันเอกวรชัย ศรฤทธิ์ชิงชัย 1
33 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
34 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
35 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
36 เจษฎา แก้วกัลยา 1
37 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
38 นิรันดร์ ยิ่งยวด 1
39 ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล 1
40 ชลิต พุกผาสุข 1
41 เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก 1
42 รศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท 1
43 ธนภณ พันธเสน 1
44 บัญชา ขวัญยืน 1
45 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
46 รัชด ชมภูนิช 1
47 สคาร ทีจันทึก 1
48 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
49 สุพิตร สมาหิโต 1
50 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
51 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
52 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
53 สันติ ทองพำนัก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 7
2 2554 3
3 2553 3
4 2552 4
5 2551 1
6 2550 3
7 2545 3
8 2540 3
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
2 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
3 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
4 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
5 การประเมินผลการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7 การศึกษาค่านิยมและพฤติกรรมในการคบคนรักของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2554
8 ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันตก
9 การรับรู้และความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อบทบาทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
10 การศึกษาระดับความสุขในการทำงานตามทรรศนะของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
12 การวิจัยและพัฒนาระบบงานของ กอ.รมน.ตามโครงสร้างใหม่
13 การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
14 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
15 การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของ นปร. รุ่นที่ 2 ในการดำรงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ 6 เดือนแรก
16 การติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมนิสิตในการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม
17 การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2551
18 การศึกษาติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
20 การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
21 การศึกษาสภาพความพร้อมของหน่วยงานความต้องการของนักเรียนและผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)
ปี พ.ศ. 2545
22 การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตร เพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย
23 การนำเสนอกลยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตรเพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย
24 การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตร เพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย
ปี พ.ศ. 2540
25 โอกาสทางการศึกษาของทหารกองประจำการ
26 โอกาสทางการศึกษาของทหารกองประจำการ / สุมิตร สุวรรณ
27 โอกาสทางการศึกษาของทหารกองประจำการ