ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา อังวัฒนกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุมิตรา อังวัฒนากุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 สุจิตรา สวัสดิวงษ์ 4
3 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 3
4 สุมิตรา อังวัฒนกุล 2
5 อัจฉรา วงศ์โสธร 2
6 มลิวัลย์ ภักดิ์ประไพ 1
7 ทวานิต ธุถาวร 1
8 ญาดา ธีระวิคาวี 1
9 ยุพิน โภคฐิติยุกต์ 1
10 ทิพย์วรรณ จรรยาสุภาพ 1
11 Lyle F. Bachman 1
12 สมศักดิ์ บุญสาธร 1
13 ดียู ปาลีคุปต์ 1
14 ชูศรี เฉลิมเกียรติสกุล 1
15 พิมล กัณฐวิจิตร 1
16 รัชนีกร สุทธจิตต์ 1
17 คณาพร คมสัน 1
18 ศุภร เลาหะพันธุ 1
19 ยื่น ศรีวรขันธ์ 1
20 อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ 1
21 วันทณี สีทับทิม 1
22 สุนันท์ ปัทมาคม 1
23 อัมพร ห้อคนดี 1
24 เพ็ญสุข ภู่ตระกูล 1
25 สมศักดิ์ เจริญสุข 1
26 บุญมี เณรยอด 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 ศรีรัตน์ พู่พิรุฬพ์ 1
29 ศรัณยา ศรีวิชัย 1
30 เรวดี หิรัญ 1
31 รัตนา ลักษณโกเศศ 1
32 เอกฉัตร พัฒราช 1
33 อรวรรณ จำปาแก้ว 1
34 ชลธิชา จินดากุล 1
35 เนาวรัตน์ ทองคำ 1
36 ปราณี สิทธิ์สุกใส 1
37 พิทักษ์ นิลนพคุณ 1
38 พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ์ 1
39 ศิลป์ ภาคสุวรรณ 1
40 เอมอุษา ขันธพงษ์ 1
41 วีณา สังข์ทองจีน 1
42 สุจิตต์ ลิ่มประพันธ์ 1
43 วัฒนา บาลโพธิ์ 1
44 สุนทรี กิตติโสภากูร 1
45 กษมา อัจฉริยะศาสตร์ 1
46 อมรรัตน์ วรกาญจนา 1
47 อรอวล บูรณารมย์ 1
48 อรุณี ตัณฑ์ศิริ 1
49 สมเจตน์ กาญจนะ 1
50 สากุล สร้างบัณฑิต 1
51 นันทนา นียะพันธ์ 1
52 สมศรี ธรรมสารโสภณ 1
53 จิตราภรณ์ ด้วงจุมพล, 2515- 1
54 วัฒนาพร ระงับทุกข์ 1
55 ภาสิณี ศรหิรัญ 1
56 จาริณี จันทร์ศรี 1
57 สมพร วันประกอบ 1
58 ลัดดาวัลย์ คุ้มรอบ 1
59 ลักษณา บุญนิมิตร 1
60 วัลย์ลิกา รัตนโอภาส 1
61 สุรีรัตน์ ไชยสุริยา 1
62 สุรีรัตน์ กลีบโกมุท 1
63 อลิศรา ชูชาติ 1
64 จันทร์ฉาย จาตุรงค์สาโรช 1
65 พิมพันธุ์ เวสสะโกศล 1
66 นันทวิทย์ พรพิบูลย์ 1
67 พรศรี ใจงาม 1
68 จริยา พานิชนก 1
69 กมลทิพย์ เศวตมาลย์ 1
70 กาญจนา เศียรประภัสสร 1
71 เทพนคร ทาคง, 2505- 1
72 กฤษณา แย้มยั่งยืน 1
73 จุฑารัตน์ วิบูลผล 1
74 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
75 The purposes of this study were to analyze and study the grammatical structures in the following three biology textbooks: Biology by S.L. Weinberg, Biology by C.A. Villee, and Biological Science by W.T. Keeton and to compare the grammatical structur 1
76 ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์ 1
77 พัชรประภา แพรัตกุล 1
78 นพมาศ รัตนปรีดากุล 1
79 งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี 1
80 ศิรินนา บุญยสงวน 1
81 กอบกุล รังสิยะโรจน์ 1
82 วินัย กล่ำเสือ 1
83 มณีรัตน์ อมรกูล 1
84 Bachman, Lyle F 1
85 บรรเลง ทรรทรานนท์ 1
86 รจนา คำนึงผล 1
87 ศิวพร ดิลกโกมล 1
88 ฐิติรัตน์ สุวรรณสม 1
89 สุมาลี ชูศรี 1
90 วิรัตน์ บุญมาตย์ 1
91 สุภาลักษณ์ นครศรี 1
92 พัสวี ตินตบุตร 1
93 มณเทียร ชมดอกไม้ 1
94 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
95 ลักขณา ดอกเขียว 1
96 ทิพรัตน์ ลิมพะสุต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 2545 1
3 2544 2
4 2543 5
5 2542 2
6 2541 2
7 2540 2
8 2539 5
9 2538 2
10 2537 3
11 2536 4
12 2535 3
13 2534 2
14 2533 5
15 2532 1
16 2531 4
17 2530 3
18 2529 3
19 2528 7
20 2527 1
21 2526 2
22 2525 5
23 2524 4
24 2523 2
25 2522 2
26 2521 2
27 2520 3
28 2519 9
29 2509 1
30 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดที่อิงมาตรฐานในรายวิชาเสริมสมรรถภาพ ในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู
ปี พ.ศ. 2545
2 การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2538] สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2544
3 ผลของการสอนแบบเน้นโครงสร้างไวยากรณ์ในงานปฏิบัติเพื่อการสื่อสารที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
4 การศึกษาการใช้กลวิธีการปรับโครงสร้างภาษาในการเขียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2543
5 ผลของการใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการที่มีต่อ ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย และทัศนคติต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพมหานคร
6 การศึกษาวิธีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
7 ผลของการสอนกลวิธีในการปฏิสัมพันธ์ ที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้กลวิธีในการปฏิสัมพันธณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8 การศึกษากลวิธีสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
9 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2542
10 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครอง ครู และเพื่อนในการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัด กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
11 ผลของการสอนโดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ที่มีต่อความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2541
12 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ความวิตกกังวล และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
13 การวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนประถมศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2540
14 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของเรื่องที่อ่านกับภาษาที่ใช้ในแบบสอบ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
15 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2539
16 ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง กับความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
17 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตัวป้อนและปฏิสัมพันธ์ต่างกัน
18 การเปรียบเทียบความสามารถและกลวิธีการสรุปอิงความ ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และพื้นความรู้ในเรื่องที่อ่านต่างกัน
19 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรกลวิธีการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
20 การเปรียบเทียบสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2538
21 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของข้อความกับพื้นความรู้เดิม ที่มีต่อความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
22 การศึกษาความต้องการครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
23 การเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อความสามารถ ในการฟังภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษต่างกัน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
24 ความสามารถในการใช้วาทะพฤติกรรมภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4
25 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
26 การพัฒนารูปแบบปฏิสัมพันธ์ของการสอนอ่านเข้าใจความ
27 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาในชั้นเรียน ของครูภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
28 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบการฝึกยุทธศาสตร์การเรียนรู้เมตาคอคนิชันในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบโดยตรง กับแบบสอดแทรกในเนื้อหาการสอน
29 ความสามารถด้านกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
30 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวป้อนภาษาและปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์พหุระดับ
31 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการและแบบเน้นผลงาน
32 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง กับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2534
33 ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพการวิจัย ของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
34 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
35 การนำเสนอโครงการการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุตุนิยมวิทยา
36 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามที่เรียนโดยการตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านเอง และโดยการย่อเรื่องที่อ่าน
37 การพัฒนารูปแบบการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบเป็นกระบวนการ สำหรับนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา
38 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษเกษตร กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา สาขาเกษตรกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
39 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีสังคม ตามการรับรู้ของตนเองและผู้บังคับบัญชา
ปี พ.ศ. 2532
40 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
41 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมนำ การอภิปรายศัพท์ และการอ่านเรื่องที่สัมพันธ์กับเรื่องที่จะอ่าน
42 ความต้องการของครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา เกี่ยวกับการบริการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
43 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจสัมพันธภาพในข้อความ และความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพมหานคร
44 การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามการรับรู้ ของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
45 ระดับความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยในการเรียน ความสนใจในภาษาอังกฤษ ทัศนคติต่อภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
47 ระดับความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2529
48 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
49 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเกษตร ของนักเรียนโปรแกรมเกษตรกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
50 พัฒนาการของการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
51 ความต้องการของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ
52 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เรียนโดยให้เพื่อนช่วยสอน กับที่เรียนด้วยตนเอง
53 โครงการเสนอเพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
54 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
55 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษคหกรรม ของนักเรียนโปรแกรมคหกรรมในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
56 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาในภาคกลาง
57 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ ของนักเรียนโปรแกรมพาณิชยกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2527
58 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางบ้านและโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
ปี พ.ศ. 2526
59 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของเด็กอายุ 2-3 ขวบ : รายงานผลการวิจัย
60 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 5 กลุ่มที่สอนด้วยวิธีวิเคราะห์ข้อความ กับกลุ่มที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบเดิม
ปี พ.ศ. 2525
61 การสำรวจความสนใจในเรื่องที่อ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
62 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์-เทปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง "กริยาช่วย" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63 การวิเคราะห์การออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
64 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบโคลซ และแบบทดสอบเลือกตอบ เพื่อวัดสมรรถภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
65 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพครูภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2524
66 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ของครูภาษาอังกฤษในกรุงเทพมหานคร
67 การวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์อังกฤษในตำราเรียนสาขาวิชาชีววิทยา ระดับมหาวิทยาลัย
68 ข้อผิดทั่วไปในการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตวิชาการศึกษาชั้นสูง
69 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2523
70 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจการใช้เครื่องหมายวรรคตอนตัวนำอนุประโยค และปริบทกับความสามารถในการอ่านเอาความในวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ในวิทยาลัยครูส่วนกลาง
71 การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในภาษาพูด ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2522
72 ความคิดเห็นของอาจารย์และนิสิตเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ในระดับบัณฑิตศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73 การสร้างโมดูลการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 103 ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2521
74 ประมวลงานสอนภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับนักศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
75 การผลิตและการใช้ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2520
76 ความสามารถในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นปีที่หนึ่ง
77 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในการใช้คำสันธาน กับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
78 การสร้างแบบสอบความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2519
79 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในหมวดวิชาเอกภาษาอังกฤษกับผลการฝึกสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
80 การสร้างแบบสอบความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเริ่มเรียน
81 การสร้างแบบสอบความสามารถในการเขียนคำบอกภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเริ่มเรียน
82 ความถี่ของคำศัพท์จากหนังสืออ่านในเวลาวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมแบบประสม มัธยมศึกษาตอนต้น
83 การสร้างแบบสอบความสามารถในการจำแนกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนเริ่มเรียน
84 การสร้างแบบสอบความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเริ่มเรียน
85 การสร้างแบบทดสอบความสามารถในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนเริ่มเรียน
86 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ที่ใช้ในแบบเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร
87 การสร้างแบบสอบความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนเริ่มเรียน
ปี พ.ศ. 2509
88 คำบุพบทในภาษาไทย