ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา พูลทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
3 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
4 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
5 สุมา เมืองใย 1
6 วิมล เหมะจันทร 1
7 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
8 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
9 ละอองทิพย์ เหมะ 1
10 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
11 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
12 Chakkaphan Sutthirat 1
13 ๋Janes, Gavin W. 1
14 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
15 รุ่งราวี ทองกันยา 1
16 ชอุ่ม มลิลา 1
17 ประคอง ชอบเสียง 1
18 Puttipongse Varavudhi 1
19 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
20 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
21 พรรณี กาญจนพลู 1
22 Naiyana Chaiyabutr 1
23 Garnpimol C. Ritthidej 1
24 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
25 Vimolmas Lipipun 1
26 Supa Chantharasakul 1
27 Sumphan Wongseripipatana 1
28 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
29 Kittisak Likhitwitayawuid 1
30 Panee Boonthavi 1
31 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
32 มยุรี ตันติสิระ 1
33 Ampa Luiengpirom 1
34 Sompol Sanguanrungsirikul 1
35 กำจัด มงคลกุล 1
36 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
37 บรรจง คณะวรรณ 1
38 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
39 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
40 Kitpramuk Tantayaporn 1
41 Yeshey Penjor 1
42 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
43 Acom Sornsute 1
44 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
45 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
46 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
47 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
48 Chariya Uiyyasathian 1
49 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
50 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
51 สมชัย วัฒนการุณ 1
52 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
53 Thanathon Sesuk 1
54 Suchin Arunsawatwong 1
55 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
56 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
57 Pantharee Boonsatorn 1
58 กระมล ทองธรรมชาติ 1
59 ศุกันยา ห้วยผัด 1
60 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
61 Waraporn Siriterm 1
62 วินัย งามแสง 1
63 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
64 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
65 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
66 นภสร โกวรรธนะกุล 1
67 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
68 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
69 Phanphen Wattanaarsakit 1
70 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
71 Chonticha Srisawang 1
72 Kasidit Nootong 1
73 Anawatch Mitpratan 1
74 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
75 Chayaporn Supachartwong 1
76 สิทธิพร แอกทอง 1
77 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
78 Jittima Chatchawansaisin 1
79 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
80 วัฒนชัย สมิทธากร 1
81 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
82 สายฝน ควรผดุง 1
83 สิริพร สิวราวุฒิ 1
84 วาสนา เสียงดัง 1
85 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
86 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
87 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
88 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
89 สมพร พรมดี 1
90 สุวิชา ทองสิมา 1
91 ธวัชชัย สันติสุข 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
93 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
94 ไม่มีข้อมูล 1
95 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
96 วัลลภ แย้มเหมือน 1
97 สำเริง แย้มโสภี 1
98 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
99 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
100 ไววิทย์ พุทธารี 1
101 อวย เกตุสิงห์ 1
102 กมลชนก ยวดยง 1
103 ประธาน ดาบเพชร 1
104 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
105 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
106 สุวดี ยาป่าคาย 1
107 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
108 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
109 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
110 Rajalida Lipikorn 1
111 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
112 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
113 Pornpimol Muanjai 1
114 Varunee Padmasankh 1
115 เอกชัย อดุลยธรรม 1
116 Thada Jirajaras 1
117 Walaisiri Muangsiri 1
118 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
120 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
121 Srilert Chotpantarat 1
122 ศิริชัย ศิริกายะ 1
123 Chalermpol Leevailoj 1
124 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
125 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
126 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
127 Boonchai Sangpetngam 1
128 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
129 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
130 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
131 Wilai Anomasiri 1
132 Jaitip Paiboon 1
133 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
134 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
135 Vanida Chantarateptawan 1
136 กาญจนา แก้วเทพ 1
137 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
140 คัคนางค์ มณีศรี 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
142 ปราโมทย์ สุกใส 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
144 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
146 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 1
147 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
149 Somying Tumwasorn 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
151 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
153 อุทัย บุญประเสริฐ 1
154 วิไล ชินธเนศ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
156 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 2
3 2537 2