ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา พูลทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
3 กำจัด มงคลกุล 1
4 รุ่งราวี ทองกันยา 1
5 Yeshey Penjor 1
6 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
7 ชอุ่ม มลิลา 1
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
9 ประคอง ชอบเสียง 1
10 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
11 ๋Janes, Gavin W. 1
12 Phanphen Wattanaarsakit 1
13 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
14 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
15 Chonticha Srisawang 1
16 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
17 วินัย งามแสง 1
18 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
19 นภสร โกวรรธนะกุล 1
20 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
21 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
22 พรรณี กาญจนพลู 1
23 Kitpramuk Tantayaporn 1
24 Puttipongse Varavudhi 1
25 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
26 Naiyana Chaiyabutr 1
27 Sompol Sanguanrungsirikul 1
28 บรรจง คณะวรรณ 1
29 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
30 Ampa Luiengpirom 1
31 ละอองทิพย์ เหมะ 1
32 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
33 สุมา เมืองใย 1
34 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
35 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
36 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
37 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
38 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
39 วิมล เหมะจันทร 1
40 Chakkaphan Sutthirat 1
41 Jittima Chatchawansaisin 1
42 Suchin Arunsawatwong 1
43 สุวดี ยาป่าคาย 1
44 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
45 Thanathon Sesuk 1
46 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
47 ศุกันยา ห้วยผัด 1
48 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
49 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
50 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
51 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
52 Rajalida Lipikorn 1
53 Thada Jirajaras 1
54 Walaisiri Muangsiri 1
55 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
56 ประธาน ดาบเพชร 1
57 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
58 อวย เกตุสิงห์ 1
59 กมลชนก ยวดยง 1
60 กระมล ทองธรรมชาติ 1
61 Pantharee Boonsatorn 1
62 Waraporn Siriterm 1
63 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
64 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
65 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
66 Anawatch Mitpratan 1
67 สิทธิพร แอกทอง 1
68 Chayaporn Supachartwong 1
69 Kasidit Nootong 1
70 Chariya Uiyyasathian 1
71 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
72 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
73 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
74 สมชัย วัฒนการุณ 1
75 Acom Sornsute 1
76 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
77 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
80 มยุรี ตันติสิระ 1
81 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
82 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
85 ธวัชชัย สันติสุข 1
86 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
87 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
88 ไม่มีข้อมูล 1
89 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
92 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
94 คัคนางค์ มณีศรี 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
98 ปราโมทย์ สุกใส 1
99 สำเริง แย้มโสภี 1
100 วัลลภ แย้มเหมือน 1
101 ไววิทย์ พุทธารี 1
102 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
103 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
104 Pornpimol Muanjai 1
105 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
106 เอกชัย อดุลยธรรม 1
107 Varunee Padmasankh 1
108 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
109 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
110 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
111 สิริพร สิวราวุฒิ 1
112 สมพร พรมดี 1
113 สุวิชา ทองสิมา 1
114 สายฝน ควรผดุง 1
115 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
116 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
117 วาสนา เสียงดัง 1
118 วิไล ชินธเนศ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
120 วัฒนชัย สมิทธากร 1
121 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
122 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
123 Jaitip Paiboon 1
124 Wilai Anomasiri 1
125 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
126 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
127 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
128 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
129 Kittisak Likhitwitayawuid 1
130 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
131 Vimolmas Lipipun 1
132 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
133 Garnpimol C. Ritthidej 1
134 Supa Chantharasakul 1
135 Panee Boonthavi 1
136 Sumphan Wongseripipatana 1
137 กาญจนา แก้วเทพ 1
138 Vanida Chantarateptawan 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
140 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
141 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
142 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
144 อุทัย บุญประเสริฐ 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
146 Somying Tumwasorn 1
147 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 ศิริชัย ศิริกายะ 1
150 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
151 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
152 Srilert Chotpantarat 1
153 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
154 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
155 Chalermpol Leevailoj 1
156 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 2
3 2537 2