ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา พูลทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
3 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
4 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
5 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
6 ไววิทย์ พุทธารี 1
7 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
8 Varunee Padmasankh 1
9 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
10 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
11 Pornpimol Muanjai 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 สุวิชา ทองสิมา 1
14 วัลลภ แย้มเหมือน 1
15 สำเริง แย้มโสภี 1
16 สมพร พรมดี 1
17 สิริพร สิวราวุฒิ 1
18 เอกชัย อดุลยธรรม 1
19 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
20 สายฝน ควรผดุง 1
21 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
22 Thada Jirajaras 1
23 Suchin Arunsawatwong 1
24 สุวดี ยาป่าคาย 1
25 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
26 Thanathon Sesuk 1
27 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
28 ศุกันยา ห้วยผัด 1
29 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
30 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
31 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
32 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
33 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
34 Rajalida Lipikorn 1
35 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
36 ประธาน ดาบเพชร 1
37 กมลชนก ยวดยง 1
38 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
39 อวย เกตุสิงห์ 1
40 Walaisiri Muangsiri 1
41 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
42 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
43 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
44 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
46 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
48 Somying Tumwasorn 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
50 Boonchai Sangpetngam 1
51 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
52 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
53 Vanida Chantarateptawan 1
54 กาญจนา แก้วเทพ 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
56 ศิริชัย ศิริกายะ 1
57 Chalermpol Leevailoj 1
58 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
59 Srilert Chotpantarat 1
60 อุทัย บุญประเสริฐ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
63 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
65 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 1
66 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
67 ไม่มีข้อมูล 1
68 ธวัชชัย สันติสุข 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
70 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
72 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
74 วิไล ชินธเนศ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
76 คัคนางค์ มณีศรี 1
77 ปราโมทย์ สุกใส 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
79 กระมล ทองธรรมชาติ 1
80 สมชัย วัฒนการุณ 1
81 Naiyana Chaiyabutr 1
82 Kitpramuk Tantayaporn 1
83 Puttipongse Varavudhi 1
84 Sompol Sanguanrungsirikul 1
85 Ampa Luiengpirom 1
86 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
87 บรรจง คณะวรรณ 1
88 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
89 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
90 ละอองทิพย์ เหมะ 1
91 สุมา เมืองใย 1
92 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
93 พรรณี กาญจนพลู 1
94 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
95 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
96 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
97 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
98 วิมล เหมะจันทร 1
99 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
100 มยุรี ตันติสิระ 1
101 วัฒนชัย สมิทธากร 1
102 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
103 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
104 Jaitip Paiboon 1
105 Wilai Anomasiri 1
106 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
107 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
108 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
109 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
110 Kittisak Likhitwitayawuid 1
111 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
112 Vimolmas Lipipun 1
113 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
114 Garnpimol C. Ritthidej 1
115 Supa Chantharasakul 1
116 Panee Boonthavi 1
117 Sumphan Wongseripipatana 1
118 Chakkaphan Sutthirat 1
119 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
120 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
121 Waraporn Siriterm 1
122 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 Kasidit Nootong 1
125 Jittima Chatchawansaisin 1
126 สิทธิพร แอกทอง 1
127 Chayaporn Supachartwong 1
128 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
129 Chariya Uiyyasathian 1
130 Acom Sornsute 1
131 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
132 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
133 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
134 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
135 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
136 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
137 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
138 Chonticha Srisawang 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 กำจัด มงคลกุล 1
141 Yeshey Penjor 1
142 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
143 ๋Janes, Gavin W. 1
144 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
145 ประคอง ชอบเสียง 1
146 ชอุ่ม มลิลา 1
147 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
148 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
149 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
150 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
151 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
152 วินัย งามแสง 1
153 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
154 Phanphen Wattanaarsakit 1
155 นภสร โกวรรธนะกุล 1
156 Pantharee Boonsatorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 2
3 2537 2