ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา พูลทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
3 Suchin Arunsawatwong 1
4 Thanathon Sesuk 1
5 สุวดี ยาป่าคาย 1
6 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
7 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
8 กระมล ทองธรรมชาติ 1
9 ศุกันยา ห้วยผัด 1
10 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
11 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
12 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
13 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
14 Rajalida Lipikorn 1
15 Thada Jirajaras 1
16 ประธาน ดาบเพชร 1
17 กมลชนก ยวดยง 1
18 Pantharee Boonsatorn 1
19 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
20 อวย เกตุสิงห์ 1
21 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
22 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
23 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
24 Waraporn Siriterm 1
25 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
26 Anawatch Mitpratan 1
27 Kasidit Nootong 1
28 Jittima Chatchawansaisin 1
29 สิทธิพร แอกทอง 1
30 Chayaporn Supachartwong 1
31 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
32 Chariya Uiyyasathian 1
33 Acom Sornsute 1
34 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
35 Walaisiri Muangsiri 1
36 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
37 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
38 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
39 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
40 สมชัย วัฒนการุณ 1
41 เอกชัย อดุลยธรรม 1
42 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 1
45 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
47 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
48 ไม่มีข้อมูล 1
49 ธวัชชัย สันติสุข 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
51 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 1
52 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
54 วิไล ชินธเนศ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
56 คัคนางค์ มณีศรี 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
58 ปราโมทย์ สุกใส 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
60 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
61 สำเริง แย้มโสภี 1
62 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
63 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
64 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
65 ไววิทย์ พุทธารี 1
66 Pornpimol Muanjai 1
67 Varunee Padmasankh 1
68 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
69 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
70 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
71 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
72 สมพร พรมดี 1
73 สุวิชา ทองสิมา 1
74 วัลลภ แย้มเหมือน 1
75 สิริพร สิวราวุฒิ 1
76 สายฝน ควรผดุง 1
77 วาสนา เสียงดัง 1
78 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
79 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
80 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
81 Jaitip Paiboon 1
82 วัฒนชัย สมิทธากร 1
83 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
84 Wilai Anomasiri 1
85 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
86 กาญจนา แก้วเทพ 1
87 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
88 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
89 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
90 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
91 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
92 Vimolmas Lipipun 1
93 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
94 Garnpimol C. Ritthidej 1
95 Supa Chantharasakul 1
96 Kittisak Likhitwitayawuid 1
97 Panee Boonthavi 1
98 Sumphan Wongseripipatana 1
99 Vanida Chantarateptawan 1
100 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
101 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
103 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
105 Somying Tumwasorn 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
107 อุทัย บุญประเสริฐ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
109 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
110 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
111 Srilert Chotpantarat 1
112 ศิริชัย ศิริกายะ 1
113 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
114 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
115 Chalermpol Leevailoj 1
116 Boonchai Sangpetngam 1
117 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
118 มยุรี ตันติสิระ 1
119 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
120 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
121 รุ่งราวี ทองกันยา 1
122 กำจัด มงคลกุล 1
123 ๋Janes, Gavin W. 1
124 ชอุ่ม มลิลา 1
125 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
126 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
127 ประคอง ชอบเสียง 1
128 Yeshey Penjor 1
129 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
130 วินัย งามแสง 1
131 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
132 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
133 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
134 นภสร โกวรรธนะกุล 1
135 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
136 Phanphen Wattanaarsakit 1
137 Chakkaphan Sutthirat 1
138 พรรณี กาญจนพลู 1
139 Naiyana Chaiyabutr 1
140 Kitpramuk Tantayaporn 1
141 Puttipongse Varavudhi 1
142 Sompol Sanguanrungsirikul 1
143 Ampa Luiengpirom 1
144 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
145 บรรจง คณะวรรณ 1
146 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
147 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
148 ละอองทิพย์ เหมะ 1
149 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
150 สุมา เมืองใย 1
151 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
152 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
153 วิมล เหมะจันทร 1
154 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
155 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
156 Chonticha Srisawang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 2
3 2537 2