ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา พูลทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
3 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
4 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
5 Chonticha Srisawang 1
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
7 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
8 Phanphen Wattanaarsakit 1
9 นภสร โกวรรธนะกุล 1
10 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
11 วินัย งามแสง 1
12 สิทธิพร แอกทอง 1
13 Waraporn Siriterm 1
14 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
15 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
16 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
17 Anawatch Mitpratan 1
18 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
19 Chayaporn Supachartwong 1
20 Kasidit Nootong 1
21 Jittima Chatchawansaisin 1
22 Yeshey Penjor 1
23 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
24 พรรณี กาญจนพลู 1
25 Chakkaphan Sutthirat 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
28 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
29 วิมล เหมะจันทร 1
30 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
31 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
32 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
33 รุ่งราวี ทองกันยา 1
34 กำจัด มงคลกุล 1
35 Chariya Uiyyasathian 1
36 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
37 ๋Janes, Gavin W. 1
38 ประคอง ชอบเสียง 1
39 ชอุ่ม มลิลา 1
40 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
41 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
42 Rajalida Lipikorn 1
43 Thada Jirajaras 1
44 Walaisiri Muangsiri 1
45 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
46 ประธาน ดาบเพชร 1
47 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
48 อวย เกตุสิงห์ 1
49 กมลชนก ยวดยง 1
50 เอกชัย อดุลยธรรม 1
51 Varunee Padmasankh 1
52 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
53 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
54 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 ไววิทย์ พุทธารี 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
59 Pornpimol Muanjai 1
60 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
61 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 สมชัย วัฒนการุณ 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 Acom Sornsute 1
67 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
68 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
69 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
70 กระมล ทองธรรมชาติ 1
71 ศุกันยา ห้วยผัด 1
72 Suchin Arunsawatwong 1
73 สุวดี ยาป่าคาย 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 Thanathon Sesuk 1
76 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
77 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
78 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
79 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
80 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
82 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
84 คัคนางค์ มณีศรี 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
86 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
88 ปราโมทย์ สุกใส 1
89 วิไล ชินธเนศ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
92 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
93 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
94 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
96 อุทัย บุญประเสริฐ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
98 Somying Tumwasorn 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
100 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 1
101 สมพร พรมดี 1
102 สุวิชา ทองสิมา 1
103 วัลลภ แย้มเหมือน 1
104 สิริพร สิวราวุฒิ 1
105 สายฝน ควรผดุง 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 วาสนา เสียงดัง 1
108 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
109 สำเริง แย้มโสภี 1
110 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
111 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
112 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
115 ธวัชชัย สันติสุข 1
116 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
117 ไม่มีข้อมูล 1
118 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
119 Boonchai Sangpetngam 1
120 Vimolmas Lipipun 1
121 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
122 มยุรี ตันติสิระ 1
123 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
124 Garnpimol C. Ritthidej 1
125 Panee Boonthavi 1
126 Sumphan Wongseripipatana 1
127 Supa Chantharasakul 1
128 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
129 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 Puttipongse Varavudhi 1
133 Sompol Sanguanrungsirikul 1
134 Ampa Luiengpirom 1
135 บรรจง คณะวรรณ 1
136 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
137 Kittisak Likhitwitayawuid 1
138 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
139 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
140 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
141 Vanida Chantarateptawan 1
142 ศิริชัย ศิริกายะ 1
143 Srilert Chotpantarat 1
144 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
145 Chalermpol Leevailoj 1
146 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
147 กาญจนา แก้วเทพ 1
148 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
149 วัฒนชัย สมิทธากร 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
151 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
152 Jaitip Paiboon 1
153 Wilai Anomasiri 1
154 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
155 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
156 ละอองทิพย์ เหมะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 2
3 2537 2