ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา บุญบำรุง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฑา มุกดาสนิท 12
2 วารุณี วารัญญานนท์ 8
3 กฤษณะ เต็มตระกูล 4
4 พัชรี ตั้งตระกูล 4
5 เขมาภรณ์ บุญบำรุง 3
6 ภัทธิรา เลิศปฤงคพ 3
7 วิภา สุโรจนะเมธากุล 3
8 รัศมี ศุภศรี 3
9 จินตนา บุนนาค 3
10 สมจิต นิยมไทย 2
11 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 2
12 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 2
13 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 2
14 ชมดาว สิกขะมณฑล 2
15 สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ 2
16 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
17 อนุวัตร แจ้งชัด 1
18 สิริวัฒนา จิตตรีพล 1
19 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
20 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 1
21 วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ 1
22 สิริมา เภกิงวงศ์ตระกูล 1
23 ธงชัย พุฒทองศิริ 1
24 ปนิดา บรรจงสินศิริ 1
25 วิชชา ตรีสุวรรณ 1
26 โสรยา เกิดพิบูลย์ 1
27 นาย นเรศ นาเมืองรักษ์ 1
28 นางสาว นพมาศ เจียวตั้ง 1
29 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 1
30 ประจงเวท สาตมาลี 1
31 งามจิตร โล่วิทูร 1
32 นาย อรรณพ อิ่มศิลป์ 1
33 นางสาว นัยน์พร ทองแขก 1
34 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ 1
35 ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ 1
36 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
37 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
38 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 2
3 2555 2
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 1
7 2550 4
8 2549 4
9 2547 1
10 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลืออุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ 3 in 1 สูตรต้นตำรับและสูตรไขมันต่ำ
3 การศีกษาคุณภาพด้านกลิ่นรสของชาใบหม่อนที่ผ่านขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มสารสำคัญที่มีคุณค่าเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
4 กลิ่นรสในกะปิ
5 คุณภาพของกะปิที่จำหน่ายในกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2554
6 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
7 การเตรียมผักเพื่อเป็นแหล่งใยอาหาร และเป็นฟังชันนอลฟู้ดส์ สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
8 การลดกลิ่นโคลนในปลานิลด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM ในข้นตอนการเลี้ยงบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนากลิ่นรสของชาเขียว
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพกลิ่นรส
11 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น รส
12 โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบวงจร
13 การสกัดสารหอมระเหยและการใช้ประโยชน์จากข้าวเม่าเพื่อเพิ่มมูลค่า
ปี พ.ศ. 2549
14 การพัฒนาต่อยอดสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
15 การศึกษาคุณสอบัติเชิงหน้าที่ของกลิ่นหอมจากสารสกัดกลิ่นรสต้มยำ
16 การพัฒนาต่อยอดสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
17 การศึกษาคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของกลิ่นหอมจากสารสกัดกลิ่นรสต้มยำ
ปี พ.ศ. 2547
18 การพัฒนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว