ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา จรสโรจน์กุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sumittra Charojrochkul 23
2 พิมพา ลิ้มทองกุล 9
3 S. Assabumrungrat 7
4 วุฒิพงศ์ ธาราธีรเศรษฐ์ 6
5 วัชระ ฉัตรวิริยะ 6
6 วีรเชษฐ์ ขันเงิน 6
7 มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 6
8 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 6
9 อภินันท์ ธนชยานนท์ 6
10 พินิจ กำหอม 6
11 อภิเนตร อูนากูล 6
12 N. Laosiripojana 5
13 นวดล เหล่าศิริพจน์ 5
14 จารุวัตร เจริญสุข 5
15 สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ 4
16 Navadol Laosiripojana 3
17 W. Kiatkittipong 3
18 ภาวดี อังค์วัฒนะ 3
19 Pimpa Limthongkul 3
20 Rapeepong Suwanwarangkul 3
21 Krisadech Wongtida 3
22 Suttichai Assabumrungrat 3
23 พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์ 3
24 อนุชา วรรณก้อน 2
25 อุทัยวรรณ อินทร์เจริญ 2
26 ศุภกร อิสสระกุล 2
27 วิศนุรักษ์ เวชสถล 2
28 W. Wiyaratn 2
29 วราภรณ์ นวลแปง 2
30 A. Arpornwichanop 2
31 Anucha Wannagon 2
32 I. Choedkiatsakul 2
33 Pavadee Aungkavattana 2
34 Jarruwat Charoensuk 2
35 กฤศเดช วงศ์ธิดา 2
36 Manop Masomtob 2
37 สมประสงค์ ศรีชัย 2
38 Jaruwat Charoensuk 2
39 วีระเชษฐ์ ขันเงิน 2
40 มานพ มาสมทบ 2
41 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
42 อรุณ โมฮารา 1
43 Pongpan Chindaudom 1
44 อภิชาติ จิณแพทย์ 1
45 Kittinan Annanon 1
46 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
47 ศิริขันว์ เจียมศิริเลิศ 1
48 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 1
49 Torranin Chairuangsri 1
50 อรรคเดช ผู้อยู่สุข 1
51 มนัส ใจมะสิทธิ์ 1
52 ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 1
53 สุรสิทธิ์ พลิกบัว 1
54 Manat Chaimasit 1
55 Wiroj Limtrakarn 1
56 Surasit Pleakbaow 1
57 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
58 Sedthawatt Sucharitpwatskul 1
59 สุทิน คูหาเรืองรอง 1
60 Noppakao Panaram 1
61 Wararat Loyma 1
62 Pranuda Jivaganont 1
63 ประณุดา จิวากานนท์ 1
64 วรารัตน์ ลอยมา 1
65 วรพงษ์ เทียมสอน 1
66 นพเก้า พันธ์อร่าม 1
67 Kim-Lohsoontorn 1
68 S. Charojrochkul 1
69 พิศิษฐ์ เกษี 1
70 Suparerk Aukkaravittayapun 1
71 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
72 วราคม เนิดน้อย 1
73 A. Soottitantawat 1
74 J.T.S. Irvine 1
75 P. Dokmaingam 1
76 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
77 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
78 Pornpimon Kasemsakchai 1
79 ขจิตรัตน์ ตันติธรรมรักษ์ 1
80 พรพิมล เกษมศักดิ์ชัย 1
81 Patarawan Kahawong 1
82 กิตติชัย สมรูป 1
83 Wasana Jamsak 1
84 Siriluck Nivitchanyong 1
85 สมนึก ศิริสุนทร 1
86 Somnuk Sirisoonthorn 1
87 K. Sintawarayan 1
88 Apinan Soottitantawat 1
89 W. Sutthisripok 1
90 T. Prawpipat 1
91 Chartsak Chettapongsaphan 1
92 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
93 ชาติศักดิ์ เชษฐาพงศาพันธุ์ 1
94 P.L. Douglas 1
95 E. Croiset 1
96 Waraporn Nualpang 1
97 รพีพงศ์ สุวรรณวรางกูร 1
98 Thitimaporn Duangmanee 1
99 Uthaiwan Injarean 1
100 Pipat Pichestapong 1
101 Katsunori Hanamura 1
102 Somprasong Srichai 1
103 Suda Wanakitti 1
104 สุดา วรรณกิตติ 1
105 อีริค ครอเซ 1
106 ปีเตอร์ ดักลาส 1
107 วาสนา แจ๋มศักดิ์ 1
108 Nitinai Punbusayakul 1
109 Wittaya Wongklang 1
110 วิทยา วงษ์กลาง 1
111 นิตินัย ปัญญ์บุศยกุล 1
112 Werachet Khan-ngern 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 7
3 2552 5
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 2
7 2548 2
8 2546 2
9 2543 1
10 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Performance improvement of bioethanol-fuelled solid oxide fuel cell system by using pervaporation
ปี พ.ศ. 2553
2 Modeling of IT-SOFC with indirect internal reforming operation fueled by methane: Effect of oxygen adding as autothermal reforming
3 Role and advantages of H2S in catalytic steam reforming over nanoscale CeO2-based catalysts
4 Steam Reforming of LPG over Ni and Rh supported on Gd-CeO2 and Al2O3: Effect of support and feed composition
5 Performance Assessment of SOFC systems integrated with Bio-ethanol production and Purification Processes
6 Catalytic H2O and CO2 reforming of CH4 over perovskit-based La0.8Sr0.2Cr0.9Ni0.1O3 : Effects of pre-treatment and co-reactant/CH4 on its reforming characteristics
7 Effects of support and co-fed elements on steam reforming of palm fatty acid distillate (PFAC) over Rh-based catalysts
8 โครงการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเซลล์เชื้อเพลิงและพลังงานทางเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
9 Effects of Fe Addition on Densification and Conduction Property of Gadolinia Doped Ceria
10 Design of a thermally integrated bioethanol-fueled solid oxide fuel cell system integrated with a distillation column
11 Electrical Property of Thick Film Electrolyte for Solid Oxide Fuel Cell
12 Combustion Synthesis of Ce0.9Gd0.1O1.95 for Use as an Electrolyte for SOFCs
13 High Temperature Behaviour of Contact Interface for Ag and Au with Stainless Steel 316L
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนากลาสเซรามิกสำหรับใช้ปิดผนึกเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
15 Behaviour of Various Glass Seal for Planar Solid Oxide Fuel Cell
16 Improved Electrical Conducting Wires for SOFCs
17 Modeling of Methanol Steam Reformer for Hydrogen Production in Fuel Cell Application
18 การสังเคราะห์แบบเผาไหม้ของซีเรียมออกไซด์ สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2550
19 การขึ้นรูปอิเล็กโตรไลต์และอาโนดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
20 การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล
21 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งเพื่อเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
22 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ
23 การศึกษากระบวนการซินเทอริง (sintering) ของไฮดรอกซีแอปาไทต์
ปี พ.ศ. 2546
24 การผันแปรของความพรุนเนื่องจากภาวะการซินเทอร์ของไฮดรอกซีแอปาไทต์
25 วัสดุกันแก๊สรั่วในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2543
26 การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิจัยและพัฒนาของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง