ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา จรสโรจน์กุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sumittra Charojrochkul 23
2 พิมพา ลิ้มทองกุล 9
3 S. Assabumrungrat 7
4 วุฒิพงศ์ ธาราธีรเศรษฐ์ 6
5 วัชระ ฉัตรวิริยะ 6
6 วีรเชษฐ์ ขันเงิน 6
7 มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 6
8 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 6
9 อภินันท์ ธนชยานนท์ 6
10 พินิจ กำหอม 6
11 อภิเนตร อูนากูล 6
12 จารุวัตร เจริญสุข 5
13 N. Laosiripojana 5
14 นวดล เหล่าศิริพจน์ 5
15 สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ 4
16 Suttichai Assabumrungrat 3
17 พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์ 3
18 Krisadech Wongtida 3
19 ภาวดี อังค์วัฒนะ 3
20 Navadol Laosiripojana 3
21 W. Kiatkittipong 3
22 Pimpa Limthongkul 3
23 Rapeepong Suwanwarangkul 3
24 วีระเชษฐ์ ขันเงิน 2
25 Pavadee Aungkavattana 2
26 มานพ มาสมทบ 2
27 Manop Masomtob 2
28 วราภรณ์ นวลแปง 2
29 สมประสงค์ ศรีชัย 2
30 อุทัยวรรณ อินทร์เจริญ 2
31 Jaruwat Charoensuk 2
32 กฤศเดช วงศ์ธิดา 2
33 ศุภกร อิสสระกุล 2
34 วิศนุรักษ์ เวชสถล 2
35 Jarruwat Charoensuk 2
36 Anucha Wannagon 2
37 อนุชา วรรณก้อน 2
38 A. Arpornwichanop 2
39 I. Choedkiatsakul 2
40 W. Wiyaratn 2
41 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
42 Siriluck Nivitchanyong 1
43 กิตติชัย สมรูป 1
44 Wasana Jamsak 1
45 P.L. Douglas 1
46 Patarawan Kahawong 1
47 E. Croiset 1
48 วาสนา แจ๋มศักดิ์ 1
49 สมนึก ศิริสุนทร 1
50 ชาติศักดิ์ เชษฐาพงศาพันธุ์ 1
51 Chartsak Chettapongsaphan 1
52 T. Prawpipat 1
53 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
54 Somnuk Sirisoonthorn 1
55 ขจิตรัตน์ ตันติธรรมรักษ์ 1
56 พรพิมล เกษมศักดิ์ชัย 1
57 ปีเตอร์ ดักลาส 1
58 Pornpimon Kasemsakchai 1
59 นิตินัย ปัญญ์บุศยกุล 1
60 Katsunori Hanamura 1
61 Somprasong Srichai 1
62 Pipat Pichestapong 1
63 Werachet Khan-ngern 1
64 วรพงษ์ เทียมสอน 1
65 K. Sintawarayan 1
66 ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 1
67 Uthaiwan Injarean 1
68 Waraporn Nualpang 1
69 วิทยา วงษ์กลาง 1
70 Wittaya Wongklang 1
71 Nitinai Punbusayakul 1
72 สุดา วรรณกิตติ 1
73 Suda Wanakitti 1
74 รพีพงศ์ สุวรรณวรางกูร 1
75 Thitimaporn Duangmanee 1
76 อีริค ครอเซ 1
77 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 1
78 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
79 อรุณ โมฮารา 1
80 Pongpan Chindaudom 1
81 อภิชาติ จิณแพทย์ 1
82 Kittinan Annanon 1
83 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
84 ศิริขันว์ เจียมศิริเลิศ 1
85 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
86 Sedthawatt Sucharitpwatskul 1
87 สุรสิทธิ์ พลิกบัว 1
88 อรรคเดช ผู้อยู่สุข 1
89 มนัส ใจมะสิทธิ์ 1
90 Manat Chaimasit 1
91 Torranin Chairuangsri 1
92 Wiroj Limtrakarn 1
93 Surasit Pleakbaow 1
94 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
95 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
96 Noppakao Panaram 1
97 Wararat Loyma 1
98 Pranuda Jivaganont 1
99 ประณุดา จิวากานนท์ 1
100 วรารัตน์ ลอยมา 1
101 W. Sutthisripok 1
102 นพเก้า พันธ์อร่าม 1
103 Kim-Lohsoontorn 1
104 S. Charojrochkul 1
105 พิศิษฐ์ เกษี 1
106 สุทิน คูหาเรืองรอง 1
107 Suparerk Aukkaravittayapun 1
108 วราคม เนิดน้อย 1
109 A. Soottitantawat 1
110 J.T.S. Irvine 1
111 P. Dokmaingam 1
112 Apinan Soottitantawat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 7
3 2552 5
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 2
7 2548 2
8 2546 2
9 2543 1
10 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Performance improvement of bioethanol-fuelled solid oxide fuel cell system by using pervaporation
ปี พ.ศ. 2553
2 Modeling of IT-SOFC with indirect internal reforming operation fueled by methane: Effect of oxygen adding as autothermal reforming
3 Role and advantages of H2S in catalytic steam reforming over nanoscale CeO2-based catalysts
4 Steam Reforming of LPG over Ni and Rh supported on Gd-CeO2 and Al2O3: Effect of support and feed composition
5 Performance Assessment of SOFC systems integrated with Bio-ethanol production and Purification Processes
6 Catalytic H2O and CO2 reforming of CH4 over perovskit-based La0.8Sr0.2Cr0.9Ni0.1O3 : Effects of pre-treatment and co-reactant/CH4 on its reforming characteristics
7 Effects of support and co-fed elements on steam reforming of palm fatty acid distillate (PFAC) over Rh-based catalysts
8 โครงการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเซลล์เชื้อเพลิงและพลังงานทางเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
9 Effects of Fe Addition on Densification and Conduction Property of Gadolinia Doped Ceria
10 Design of a thermally integrated bioethanol-fueled solid oxide fuel cell system integrated with a distillation column
11 Electrical Property of Thick Film Electrolyte for Solid Oxide Fuel Cell
12 Combustion Synthesis of Ce0.9Gd0.1O1.95 for Use as an Electrolyte for SOFCs
13 High Temperature Behaviour of Contact Interface for Ag and Au with Stainless Steel 316L
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนากลาสเซรามิกสำหรับใช้ปิดผนึกเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
15 Behaviour of Various Glass Seal for Planar Solid Oxide Fuel Cell
16 Improved Electrical Conducting Wires for SOFCs
17 Modeling of Methanol Steam Reformer for Hydrogen Production in Fuel Cell Application
18 การสังเคราะห์แบบเผาไหม้ของซีเรียมออกไซด์ สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2550
19 การขึ้นรูปอิเล็กโตรไลต์และอาโนดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
20 การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล
21 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งเพื่อเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
22 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ
23 การศึกษากระบวนการซินเทอริง (sintering) ของไฮดรอกซีแอปาไทต์
ปี พ.ศ. 2546
24 การผันแปรของความพรุนเนื่องจากภาวะการซินเทอร์ของไฮดรอกซีแอปาไทต์
25 วัสดุกันแก๊สรั่วในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2543
26 การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิจัยและพัฒนาของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง