ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมา เมืองใย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 วิมล เหมะจันทร 2
4 Pornpimol Muanjai 1
5 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
6 ไววิทย์ พุทธารี 1
7 Varunee Padmasankh 1
8 เอกชัย อดุลยธรรม 1
9 Rajalida Lipikorn 1
10 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
11 Walaisiri Muangsiri 1
12 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
13 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
14 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
15 สายฝน ควรผดุง 1
16 สิริพร สิวราวุฒิ 1
17 วาสนา เสียงดัง 1
18 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
19 Thada Jirajaras 1
20 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
21 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
22 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
23 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
24 Thanathon Sesuk 1
25 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
26 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
27 กระมล ทองธรรมชาติ 1
28 สมชัย วัฒนการุณ 1
29 ศุกันยา ห้วยผัด 1
30 สุวดี ยาป่าคาย 1
31 Suchin Arunsawatwong 1
32 กมลชนก ยวดยง 1
33 อวย เกตุสิงห์ 1
34 สมพร พรมดี 1
35 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
36 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
37 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
38 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
39 ประธาน ดาบเพชร 1
40 วัลลภ แย้มเหมือน 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
42 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
43 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
44 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
46 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
48 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
49 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
50 Boonchai Sangpetngam 1
51 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
52 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
53 กาญจนา แก้วเทพ 1
54 Srilert Chotpantarat 1
55 ศิริชัย ศิริกายะ 1
56 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
57 Chalermpol Leevailoj 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
59 Somying Tumwasorn 1
60 ธวัชชัย สันติสุข 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
63 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
64 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 สำเริง แย้มโสภี 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
68 คัคนางค์ มณีศรี 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
70 อุทัย บุญประเสริฐ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
72 วิไล ชินธเนศ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
75 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
76 สุวิชา ทองสิมา 1
77 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
78 Ampa Luiengpirom 1
79 Kitpramuk Tantayaporn 1
80 Naiyana Chaiyabutr 1
81 Sompol Sanguanrungsirikul 1
82 บรรจง คณะวรรณ 1
83 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
84 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
85 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
86 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
87 Puttipongse Varavudhi 1
88 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
89 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
90 พรรณี กาญจนพลู 1
91 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
92 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
93 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
94 ละอองทิพย์ เหมะ 1
95 มยุรี ตันติสิระ 1
96 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
97 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
98 วัฒนชัย สมิทธากร 1
99 Jaitip Paiboon 1
100 Wilai Anomasiri 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 Vanida Chantarateptawan 1
103 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
104 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
105 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
106 Garnpimol C. Ritthidej 1
107 Supa Chantharasakul 1
108 Vimolmas Lipipun 1
109 Panee Boonthavi 1
110 Sumphan Wongseripipatana 1
111 Kittisak Likhitwitayawuid 1
112 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
113 Chakkaphan Sutthirat 1
114 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
115 Anawatch Mitpratan 1
116 Kasidit Nootong 1
117 Waraporn Siriterm 1
118 สิทธิพร แอกทอง 1
119 Chayaporn Supachartwong 1
120 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
121 Jittima Chatchawansaisin 1
122 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
123 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
124 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
125 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
126 Acom Sornsute 1
127 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
128 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
129 Chariya Uiyyasathian 1
130 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
131 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
132 Chonticha Srisawang 1
133 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
134 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
135 รุ่งราวี ทองกันยา 1
136 สุมิตรา พูลทอง 1
137 ๋Janes, Gavin W. 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
140 ประคอง ชอบเสียง 1
141 Yeshey Penjor 1
142 กำจัด มงคลกุล 1
143 วินัย งามแสง 1
144 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
145 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
146 Phanphen Wattanaarsakit 1
147 นภสร โกวรรธนะกุล 1
148 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
149 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
150 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2531 1