ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมา เมืองใย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 วิมล เหมะจันทร 2
3 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
4 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
5 ประคอง ชอบเสียง 1
6 ชอุ่ม มลิลา 1
7 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
8 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
9 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
10 ๋Janes, Gavin W. 1
11 พรรณี กาญจนพลู 1
12 Chakkaphan Sutthirat 1
13 รุ่งราวี ทองกันยา 1
14 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
15 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
16 นภสร โกวรรธนะกุล 1
17 กำจัด มงคลกุล 1
18 Yeshey Penjor 1
19 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
20 สุมิตรา พูลทอง 1
21 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
22 ละอองทิพย์ เหมะ 1
23 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
24 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
25 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
26 มยุรี ตันติสิระ 1
27 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
28 Supa Chantharasakul 1
29 Vimolmas Lipipun 1
30 บรรจง คณะวรรณ 1
31 Sompol Sanguanrungsirikul 1
32 Puttipongse Varavudhi 1
33 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
34 Phanphen Wattanaarsakit 1
35 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
36 Naiyana Chaiyabutr 1
37 Ampa Luiengpirom 1
38 Kitpramuk Tantayaporn 1
39 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
40 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
41 Pantharee Boonsatorn 1
42 สมชัย วัฒนการุณ 1
43 ศุกันยา ห้วยผัด 1
44 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
45 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
46 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
47 Acom Sornsute 1
48 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
49 กระมล ทองธรรมชาติ 1
50 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
51 Suchin Arunsawatwong 1
52 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
53 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
54 สุวดี ยาป่าคาย 1
55 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
56 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
57 Thanathon Sesuk 1
58 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
59 Chariya Uiyyasathian 1
60 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
61 Jittima Chatchawansaisin 1
62 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
63 Chonticha Srisawang 1
64 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
65 Garnpimol C. Ritthidej 1
66 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
67 Chayaporn Supachartwong 1
68 สิทธิพร แอกทอง 1
69 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
70 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
71 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
72 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
73 Waraporn Siriterm 1
74 Anawatch Mitpratan 1
75 Kasidit Nootong 1
76 วินัย งามแสง 1
77 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
78 สิริพร สิวราวุฒิ 1
79 สมพร พรมดี 1
80 สุวิชา ทองสิมา 1
81 สายฝน ควรผดุง 1
82 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
83 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
84 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
85 วาสนา เสียงดัง 1
86 วัลลภ แย้มเหมือน 1
87 สำเริง แย้มโสภี 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
90 คัคนางค์ มณีศรี 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
92 ธวัชชัย สันติสุข 1
93 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
94 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
95 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
96 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
97 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
98 ประธาน ดาบเพชร 1
99 Thada Jirajaras 1
100 อวย เกตุสิงห์ 1
101 กมลชนก ยวดยง 1
102 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
103 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
104 Rajalida Lipikorn 1
105 เอกชัย อดุลยธรรม 1
106 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
107 ไววิทย์ พุทธารี 1
108 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
109 Pornpimol Muanjai 1
110 Varunee Padmasankh 1
111 Walaisiri Muangsiri 1
112 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
114 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
115 กาญจนา แก้วเทพ 1
116 Vanida Chantarateptawan 1
117 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
119 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
120 Chalermpol Leevailoj 1
121 ศิริชัย ศิริกายะ 1
122 Srilert Chotpantarat 1
123 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
124 Wilai Anomasiri 1
125 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
126 Kittisak Likhitwitayawuid 1
127 Sumphan Wongseripipatana 1
128 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
129 Jaitip Paiboon 1
130 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
131 วัฒนชัย สมิทธากร 1
132 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
133 Boonchai Sangpetngam 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
135 Somying Tumwasorn 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
137 อุทัย บุญประเสริฐ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
140 วิไล ชินธเนศ 1
141 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
143 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
144 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
145 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
147 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
148 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
149 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
150 Panee Boonthavi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2531 1