ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมา เมืองใย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 วิมล เหมะจันทร 2
3 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
4 Kasidit Nootong 1
5 Waraporn Siriterm 1
6 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
7 Anawatch Mitpratan 1
8 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
9 Jittima Chatchawansaisin 1
10 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
11 Chayaporn Supachartwong 1
12 สิทธิพร แอกทอง 1
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
14 Acom Sornsute 1
15 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
18 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
19 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
20 Chariya Uiyyasathian 1
21 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
22 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
23 รุ่งราวี ทองกันยา 1
24 สุมิตรา พูลทอง 1
25 Yeshey Penjor 1
26 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
27 ๋Janes, Gavin W. 1
28 ประคอง ชอบเสียง 1
29 ชอุ่ม มลิลา 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
32 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
33 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
34 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
35 วินัย งามแสง 1
36 Phanphen Wattanaarsakit 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 Chonticha Srisawang 1
40 สมชัย วัฒนการุณ 1
41 Pornpimol Muanjai 1
42 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 เอกชัย อดุลยธรรม 1
48 Walaisiri Muangsiri 1
49 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
50 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
51 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
52 สายฝน ควรผดุง 1
53 สิริพร สิวราวุฒิ 1
54 วาสนา เสียงดัง 1
55 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
56 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
57 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
58 Thada Jirajaras 1
59 ประธาน ดาบเพชร 1
60 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
63 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 Suchin Arunsawatwong 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 อวย เกตุสิงห์ 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
73 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
74 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 Pantharee Boonsatorn 1
77 พรรณี กาญจนพลู 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
79 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
81 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
83 Somying Tumwasorn 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
85 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
86 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
87 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
88 ศิริชัย ศิริกายะ 1
89 Srilert Chotpantarat 1
90 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
91 Chalermpol Leevailoj 1
92 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
93 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
94 Boonchai Sangpetngam 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
96 อุทัย บุญประเสริฐ 1
97 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
98 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
99 ธวัชชัย สันติสุข 1
100 สำเริง แย้มโสภี 1
101 วัลลภ แย้มเหมือน 1
102 สมพร พรมดี 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
107 วิไล ชินธเนศ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
109 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
112 คัคนางค์ มณีศรี 1
113 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
114 กาญจนา แก้วเทพ 1
115 Ampa Luiengpirom 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 Naiyana Chaiyabutr 1
118 Sompol Sanguanrungsirikul 1
119 บรรจง คณะวรรณ 1
120 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
121 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
122 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
123 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
124 Puttipongse Varavudhi 1
125 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
126 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
127 Chakkaphan Sutthirat 1
128 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
129 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 มยุรี ตันติสิระ 1
133 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
134 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
135 วัฒนชัย สมิทธากร 1
136 Jaitip Paiboon 1
137 Wilai Anomasiri 1
138 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
139 Vanida Chantarateptawan 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
142 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
143 Garnpimol C. Ritthidej 1
144 Supa Chantharasakul 1
145 Vimolmas Lipipun 1
146 Panee Boonthavi 1
147 Sumphan Wongseripipatana 1
148 Kittisak Likhitwitayawuid 1
149 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
150 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2531 1