ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมา เมืองใย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 วิมล เหมะจันทร 2
4 Varunee Padmasankh 1
5 Pornpimol Muanjai 1
6 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
7 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
8 Rajalida Lipikorn 1
9 Thada Jirajaras 1
10 ไววิทย์ พุทธารี 1
11 เอกชัย อดุลยธรรม 1
12 Walaisiri Muangsiri 1
13 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
14 วาสนา เสียงดัง 1
15 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
16 สายฝน ควรผดุง 1
17 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
18 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
19 ประธาน ดาบเพชร 1
20 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
21 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
22 อวย เกตุสิงห์ 1
23 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
24 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
25 Thanathon Sesuk 1
26 กระมล ทองธรรมชาติ 1
27 ศุกันยา ห้วยผัด 1
28 Pantharee Boonsatorn 1
29 สมชัย วัฒนการุณ 1
30 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
31 สุวดี ยาป่าคาย 1
32 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
33 กมลชนก ยวดยง 1
34 สิริพร สิวราวุฒิ 1
35 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
36 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
37 Suchin Arunsawatwong 1
38 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
39 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
40 สุวิชา ทองสิมา 1
41 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
43 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
45 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
47 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
49 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
50 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
51 Srilert Chotpantarat 1
52 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
53 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
54 ศิริชัย ศิริกายะ 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 Boonchai Sangpetngam 1
57 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
58 Somying Tumwasorn 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
60 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
61 ธวัชชัย สันติสุข 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
63 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
64 สำเริง แย้มโสภี 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 วัลลภ แย้มเหมือน 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
69 วิไล ชินธเนศ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
71 อุทัย บุญประเสริฐ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
73 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
74 คัคนางค์ มณีศรี 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
76 สมพร พรมดี 1
77 Acom Sornsute 1
78 Sompol Sanguanrungsirikul 1
79 Ampa Luiengpirom 1
80 Kitpramuk Tantayaporn 1
81 บรรจง คณะวรรณ 1
82 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
83 มยุรี ตันติสิระ 1
84 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
85 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
86 Naiyana Chaiyabutr 1
87 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
88 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
89 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
90 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
91 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
95 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
96 Vimolmas Lipipun 1
97 Wilai Anomasiri 1
98 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
99 วัฒนชัย สมิทธากร 1
100 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
101 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
102 กาญจนา แก้วเทพ 1
103 Vanida Chantarateptawan 1
104 Jaitip Paiboon 1
105 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
106 Panee Boonthavi 1
107 Garnpimol C. Ritthidej 1
108 Supa Chantharasakul 1
109 Sumphan Wongseripipatana 1
110 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
111 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
112 Kittisak Likhitwitayawuid 1
113 พรรณี กาญจนพลู 1
114 Chakkaphan Sutthirat 1
115 สิทธิพร แอกทอง 1
116 Anawatch Mitpratan 1
117 Kasidit Nootong 1
118 Chayaporn Supachartwong 1
119 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
120 Chonticha Srisawang 1
121 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
122 Jittima Chatchawansaisin 1
123 Waraporn Siriterm 1
124 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
125 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
126 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
127 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
128 Chariya Uiyyasathian 1
129 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
130 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
131 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
132 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
133 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
134 ๋Janes, Gavin W. 1
135 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
136 รุ่งราวี ทองกันยา 1
137 ชอุ่ม มลิลา 1
138 ประคอง ชอบเสียง 1
139 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
140 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
141 สุมิตรา พูลทอง 1
142 Yeshey Penjor 1
143 Phanphen Wattanaarsakit 1
144 วินัย งามแสง 1
145 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
146 นภสร โกวรรธนะกุล 1
147 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
148 กำจัด มงคลกุล 1
149 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
150 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2531 1