ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมา เมืองใย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 วิมล เหมะจันทร 2
4 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
5 Thanathon Sesuk 1
6 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
7 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
8 สมชัย วัฒนการุณ 1
9 Pantharee Boonsatorn 1
10 สุวดี ยาป่าคาย 1
11 ศุกันยา ห้วยผัด 1
12 กระมล ทองธรรมชาติ 1
13 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
14 กมลชนก ยวดยง 1
15 อวย เกตุสิงห์ 1
16 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
17 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
18 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
19 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
20 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
21 Suchin Arunsawatwong 1
22 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
23 Anawatch Mitpratan 1
24 Kasidit Nootong 1
25 Waraporn Siriterm 1
26 สิทธิพร แอกทอง 1
27 Chayaporn Supachartwong 1
28 Jittima Chatchawansaisin 1
29 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
30 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
31 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
32 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
33 Acom Sornsute 1
34 ประธาน ดาบเพชร 1
35 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
36 Chariya Uiyyasathian 1
37 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
38 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
39 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
40 Rajalida Lipikorn 1
41 ธวัชชัย สันติสุข 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
45 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
46 สุวิชา ทองสิมา 1
47 วัลลภ แย้มเหมือน 1
48 สำเริง แย้มโสภี 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
50 คัคนางค์ มณีศรี 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
52 อุทัย บุญประเสริฐ 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
54 วิไล ชินธเนศ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
57 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
58 สมพร พรมดี 1
59 สิริพร สิวราวุฒิ 1
60 Varunee Padmasankh 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
63 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
64 Walaisiri Muangsiri 1
65 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ไววิทย์ พุทธารี 1
68 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
69 วาสนา เสียงดัง 1
70 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
71 สายฝน ควรผดุง 1
72 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
73 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
74 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
75 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
76 Thada Jirajaras 1
77 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
78 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
79 วัฒนชัย สมิทธากร 1
80 Jaitip Paiboon 1
81 Wilai Anomasiri 1
82 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
83 กาญจนา แก้วเทพ 1
84 Vanida Chantarateptawan 1
85 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
86 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
87 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
88 Garnpimol C. Ritthidej 1
89 Supa Chantharasakul 1
90 Vimolmas Lipipun 1
91 Panee Boonthavi 1
92 Sumphan Wongseripipatana 1
93 Kittisak Likhitwitayawuid 1
94 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
95 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
97 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
99 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
101 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
102 Somying Tumwasorn 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
105 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
106 Chalermpol Leevailoj 1
107 ศิริชัย ศิริกายะ 1
108 Srilert Chotpantarat 1
109 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
110 Boonchai Sangpetngam 1
111 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
112 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
113 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
114 มยุรี ตันติสิระ 1
115 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
116 รุ่งราวี ทองกันยา 1
117 สุมิตรา พูลทอง 1
118 ๋Janes, Gavin W. 1
119 ชอุ่ม มลิลา 1
120 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
121 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
122 ประคอง ชอบเสียง 1
123 Yeshey Penjor 1
124 กำจัด มงคลกุล 1
125 วินัย งามแสง 1
126 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
127 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
128 Phanphen Wattanaarsakit 1
129 นภสร โกวรรธนะกุล 1
130 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
131 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
132 Chakkaphan Sutthirat 1
133 พรรณี กาญจนพลู 1
134 Sompol Sanguanrungsirikul 1
135 Ampa Luiengpirom 1
136 Kitpramuk Tantayaporn 1
137 บรรจง คณะวรรณ 1
138 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
139 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
140 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
141 Naiyana Chaiyabutr 1
142 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
143 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
144 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
145 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
146 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
147 ละอองทิพย์ เหมะ 1
148 Puttipongse Varavudhi 1
149 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
150 Chonticha Srisawang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2531 1