ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาลี สันติพลวุฒิ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สุมาลี สันติพลวุฒิ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมหมาย อุดมวิทิต 22
2 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 11
3 รสดา เวษฎาพันธุ์ 9
4 โสมสกาว เพชรานนท์ 6
5 เกวลิน มะลิ 5
6 นายพงษ์เทพ มังคะลี 5
7 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 5
8 นายแหลมไทย พู่วณิชย์ 5
9 อ.พงษ์เทพ มังคะลี 5
10 นส.ณัฐสุชา วุฒิปาณี 3
11 อาจารย์พงษ์เทพ มังคะลี 3
12 ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 3
13 โอฬาร วรัญญานนท์ 2
14 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
15 ชวรีย์ ยาวุฒิ 2
16 ธานินทร์ คงศิลา 2
17 นงนุช อังยุรีกุล 2
18 เดือน คำดี 2
19 ศุภชาติ สุขารมณ์ 2
20 ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 2
21 ดร.แหลมไทย พู่วณิชย์ 2
22 นายเอกรัฐ สิริไสยาสน์ 2
23 นส.เกวลิน มะลิ 2
24 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 2
25 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 2
26 นส.มาริสา หนูนุ้ย 1
27 อ.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 1
28 ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
29 อภิวันท์ กำลังเอก 1
30 อ.อรษา ตันติยะวงศ์ษา 1
31 วรดี จงอัศญากุล 1
32 นส.สุศจี บูรณะสัมฤทธิ์ 1
33 ยืน ภู่วรวรรณ 1
34 สมหญิง ชูประยูร 1
35 พรทิพา แซ่เอี้ยว 1
36 สุชาดา อุชชิน 1
37 นายทินกร เพชรสูงเนิน 1
38 จารึก สิงหปรีชา 1
39 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
40 สยุมพร โยธาสมุทร 1
41 ธีระศักดิ์ สุขนิทร์ 1
42 น.ส.พรทิพา แซ่เอี้ยว 1
43 น.ส.เกวลิน มะลิ 1
44 สหัทยา บุณยเกียรติ 1
45 วิศรุต ซื้อตระกูล 1
46 เจนจิรา โสดาสิทธิ์ 1
47 ศิริลักษณ์ อ่ำโกเมนทร์ 1
48 นายธนา สมพรเสริม 1
49 คุณปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย 1
50 จุฬาภรณ์ เรืองเทพ 1
51 นายพงษ์เทพ 1
52 นายวันชัย บุญสำราญ 1
53 คุณณัฐสุชา วุฒิปราณี 1
54 นายเกียรติชัย เวษฎาพันธ์ 1
55 คุณสุรีมาตร์ ระรื่นสุข 1
56 รศ.ดร.เกียรติชัย เวษฏาพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 6
3 2554 8
4 2553 9
5 2552 3
6 2551 4
7 2550 4
8 2549 4
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 1
13 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาความร่วมมือระดับห่วงโซ่อุปทาน ปี 2556
2 การสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
3 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ และพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจใหม่
4 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (1 จังหวัด 1 สินค้า)
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินผลระยะกลางการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
6 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs
7 กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555
8 โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสายบัวในปีงบประมาณ 2555
9 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs กิจกรรมดำเนินตามแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
10 การศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมไหมไทย
ปี พ.ศ. 2554
11 การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปีงบประมาณ 2553
12 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนการพัฒนา ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs
13 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs
14 การพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (พื้นฐาน)
15 แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคกลาง
16 ผลของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทุนประสิทธิผลในประเทศไทย
17 ผลของงบประมาณรายจ่ายด้านสาธารณสุขที่มีต่อทุนมนุษย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
18 สถานะของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงานและศักยภาพในการพัฒนาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2553
19 การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
20 การพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครื่อข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
21 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ ปี 2553
22 การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553
23 การศึกษาสถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์; กรณศึกษากลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน
24 การศึกษาผลิตภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
25 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดลพบุรี เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
26 บทบาทของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีต่อการเจริญเติบโตของผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
27 ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาและการกระจายรายได้กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
28 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
29 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์
30 โครงการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมและการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
ปี พ.ศ. 2551
31 การดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
32 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)
33 กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development)
34 ความต้องการแรงงานและคุณลักษณะของแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
35 การจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม ปี 2550
36 กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
37 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ระยะ 2
38 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)
ปี พ.ศ. 2549
39 โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
40 โครงการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม
41 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
42 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2548
43 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2547
44 ความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อาจดำเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
45 แนวทางการบริหารแรงงานสัมพัธ์ในรัฐวิสาหกิจโดยผู่บริหารสูงสุดที่มมาจากการจ้าง
ปี พ.ศ. 2546
46 โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนชอนน้อย
ปี พ.ศ. 2545
47 แนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลเขาสามยอด และตำบลชอนน้อย