ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ 3
2 กล้า ทองขาว 3
3 ประมวญ พิรัชพันธุ์ 3
4 อาชัญญา รัตนอุบล 2
5 เจียรนัย ทรงชัยกุล 2
6 สมประสงค์ วิทยเกียรติ 2
7 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 2
8 บุญเสริม หุตะแพทย์ 2
9 อรุณี หรดาล 2
10 ศิริพร ลิมตระการ 2
11 สุนทร โคตรบรรเทา 2
12 นภาลัย สุวรรณธาดา 2
13 สุนันท์ นิลบุตร 2
14 ภัทรฤดี ครองชนม์ 2
15 ธีรยุทธ์ เสนียวงค์ ณ อยุธยา 2
16 บุญศรี พรหมมาพันธุ์ 2
17 เพ็ญศรี ทวีสุวรรณ 2
18 ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล 1
19 อมรศักดิ์ เกษเมธีการุณ 1
20 ศรีสุดา ทองไซร้ 1
21 ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ 1
22 วิเชียร โยมา 1
23 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
24 โกศล มีคุณ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
27 อุ่นตา นพคุณ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
29 วัชรินทร์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ 1
30 ขนิษฐา พนมชัยสว่าง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2553 2
4 2550 2
5 2548 1
6 2547 3
7 2545 4
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 5
11 2540 1
12 2535 1
13 2532 1
14 2521 1
15 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3 แนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2553
4 รูปแบบการจัดห้องสมุดประชาชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย :
5 รูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาสภาพการดำเนินงานเทียบโอนผลการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินการเทียบโอนผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
8 การวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการศึกษาของผู้นำชุมชนชนบท
ปี พ.ศ. 2547
9 แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เยาวสตรีที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
10 การวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล
11 การศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยที่คัดสรรจากประเทศต่างๆ : ประสบการณ์เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของไทยในศตวรรษที่ 21
ปี พ.ศ. 2545
12 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเด็กเร่ร่อน
13 การวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล
14 แนวทางการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษด้วยวิธีทางไกล เพื่อพัฒนาสตรีต่างจังหวัด
15 บทบาทของสตรีไทยในชนบทต่อการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
ปี พ.ศ. 2544
16 แนวทางการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษด้วยวิธีทางไกล เพื่อพัฒนาสตรีต่างจังหวัด
17 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสังคมและนันทนาการ
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยที่คัดสรรจากประเทศต่างๆ : ประสบการณ์เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของไทยในศตวรรษที่ 21
ปี พ.ศ. 2542
19 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสังคมและนันทนาการ
20 แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เยาวสตรีที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
21 บทบาทของสตรีไทยในชนบทต่อการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
22 การศึกษาความต้องการของผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อ เพื่อกำหนดแนวทางและแก้ปัญหาการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น : กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
23 แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เยาวสตรีที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี พ.ศ. 2540
24 แนวโน้มของการศึกษาทางไกลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
25 ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาและผลที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
26 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ด้านอาชีพสำหรับสตรี
ปี พ.ศ. 2521
27 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตศึกษา 6
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 แนวโน้มการศึกษาทางไกลของประเทศไทย
29 การศึกษาความต้องการของผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อ เพื่อกำหนดแนวทางและแก้ปัญหาการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น : กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
30 การวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการศึกษาของผู้นำชุมชนชนบท