ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาลี สังข์ศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ 3
2 กล้า ทองขาว 3
3 ประมวญ พิรัชพันธุ์ 3
4 บุญศรี พรหมมาพันธุ์ 2
5 เพ็ญศรี ทวีสุวรรณ 2
6 ธีรยุทธ์ เสนียวงค์ ณ อยุธยา 2
7 อรุณี หรดาล 2
8 เจียรนัย ทรงชัยกุล 2
9 สุนันท์ นิลบุตร 2
10 นภาลัย สุวรรณธาดา 2
11 สมประสงค์ วิทยเกียรติ 2
12 สุนทร โคตรบรรเทา 2
13 ศิริพร ลิมตระการ 2
14 อาชัญญา รัตนอุบล 2
15 ภัทรฤดี ครองชนม์ 2
16 บุญเสริม หุตะแพทย์ 2
17 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 2
18 ขนิษฐา พนมชัยสว่าง 1
19 ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล 1
20 วิเชียร โยมา 1
21 ศรีสุดา ทองไซร้ 1
22 วัชรินทร์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ 1
23 อมรศักดิ์ เกษเมธีการุณ 1
24 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
25 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 1
26 ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
28 โกศล มีคุณ 1
29 อุ่นตา นพคุณ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2553 2
4 2545 1
5 2542 1
6 2535 1
7 2532 1
8 2521 1
9 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3 แนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2553
4 รูปแบบการจัดห้องสมุดประชาชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย :
5 รูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
6 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเด็กเร่ร่อน
ปี พ.ศ. 2542
7 แนวทางการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เยาวสตรีที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี พ.ศ. 2535
8 ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาและผลที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
9 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ด้านอาชีพสำหรับสตรี
ปี พ.ศ. 2521
10 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตศึกษา 6