ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาลี วงษ์วิทิต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุลพล พลวัน 4
2 นันทญา สุจินตวงษ์ 4
3 ประชา กระมล 4
4 กบินทร์ เอกปัญญาสกุล 3
5 ระพีพรรณ ทองห่อ 3
6 อัญชลี บุตรวิชา 2
7 ชนัญญา เตชะธนูชัย 2
8 สุขสมัย วังทองหลาง 2
9 กรแก้ว ไกรแก้ว 1
10 เหมือนฝัน จันทร์ศิริ 1
11 ชนากานต์ วิริยะเกียรติ 1
12 สุจิตรา อิทธิมีชัย 1
13 พงศธร แสงสี 1
14 พัชนันท์ ตั้งศรีทรัพย์ 1
15 ไตรรงค์ ตันทสุข 1
16 Krithpaka Boonfueng 1
17 กริชผกา บุญเฟื่อง 1
18 ธีร์ อาจชายแดน 1
19 ศรินทิพย์ ประเศรษฐานนท์ 1
20 สุนทร เฉลิมสันต์ 1
21 ประจักษ์ ทรัพย์มณี 1
22 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ 1
23 นัทธพล จงชาณสิทโธ 1
24 เกษตร สายปลื้มจิตต์ 1
25 สฤทดิ์ เรืองต่อวงศ์ 1
26 มนตรี กวีนัฏธยานนท์ 1
27 นันทิยา วงศ์ลา 1
28 พนมกร สุรัตนเมธากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 2
3 2552 4
4 2551 6
5 2550 7
6 2548 1
7 2547 2
8 2543 1
9 2541 1
10 1086 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับแรงงานอพยพในประเทศไทย
2 การเสริมสร้างจริยธรรมของส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทยโดยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด :
3 มาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้างสมดุลให้แก่การคุ้มครองเทคโนโลยีเพื่อการบริหารสิทธิดิจิตอล
4 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคกับภาวะโลกร้อน :
5 ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ
ปี พ.ศ. 2553
6 ปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
7 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2552
8 กฎหมายที่พึงประสงค์ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์
9 การพัฒนามาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธะกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ค.ศ.1984 : ศึกษาเฉพาะกรณีการทรมาน
10 ผลกระทบของพันธกรณีเฉพาะสาขาโทรคมนาคมในข้อตกลง GATS ของประเทศไทยที่มีต่อการให้บริการสาธารณะทั่วถึง ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด [มหาชน]
11 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปี พ.ศ. 2551
12 โครงการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (ม.63) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร
13 โครงการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (ม.63) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร
14 กฏหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์
15 โครงการศึกษาแนวทางการจัดการน้ำในพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ
16 ผลกระทบของการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่มีต่อระบบการประกันภัยไทย
17 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2550
18 การติดตามประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
19 การติดตามประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน
20 การศึกษาแนวทางการจัดการน้ำในพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ
21 การติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน(ม.63)ด้วยการมีส่วนร่วมขงประชาชน:กรณีศึกษา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
23 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อศึกษาโครงสร้างพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ปี พ.ศ. 2548
25 การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS
ปี พ.ศ. 2547
26 การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS
27 การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS
ปี พ.ศ. 2543
28 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการผูกขาดในธุรกิจโทรคมนาคมไทยกับนโยบายเปิดเสรีตามข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (แกตส์)
ปี พ.ศ. 2541
29 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการผูกขาดในธุรกิจโทรคมนาคมไทยกับนโยบายเปิดเสรีตามข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (แกตส์)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 กฎหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์