ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาลี วงษ์วิฑิต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นันทญา สุจินตวงษ์ 4
2 ประชา กระมล 4
3 กุลพล พลวัน 4
4 กบินทร์ เอกปัญญาสกุล 3
5 ระพีพรรณ ทองห่อ 3
6 อัญชลี บุตรวิชา 2
7 ชนัญญา เตชะธนูชัย 2
8 สุขสมัย วังทองหลาง 2
9 พัชนันท์ ตั้งศรีทรัพย์ 1
10 พนมกร สุรัตนเมธากุล 1
11 สฤทดิ์ เรืองต่อวงศ์ 1
12 มนตรี กวีนัฏธยานนท์ 1
13 ธีร์ อาจชายแดน 1
14 นันทิยา วงศ์ลา 1
15 กรแก้ว ไกรแก้ว 1
16 เหมือนฝัน จันทร์ศิริ 1
17 ชนากานต์ วิริยะเกียรติ 1
18 สุจิตรา อิทธิมีชัย 1
19 ประจักษ์ ทรัพย์มณี 1
20 ไตรรงค์ ตันทสุข 1
21 Krithpaka Boonfueng 1
22 กริชผกา บุญเฟื่อง 1
23 พงศธร แสงสี 1
24 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ 1
25 เกษตร สายปลื้มจิตต์ 1
26 นัทธพล จงชาณสิทโธ 1
27 สุนทร เฉลิมสันต์ 1
28 ศรินทิพย์ ประเศรษฐานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 2
3 2552 4
4 2551 3
5 2550 1
6 2547 1
7 1086 1
8 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับแรงงานอพยพในประเทศไทย
2 การเสริมสร้างจริยธรรมของส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทยโดยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด :
3 มาตรการทางกฎหมายเพื่อสร้างสมดุลให้แก่การคุ้มครองเทคโนโลยีเพื่อการบริหารสิทธิดิจิตอล
4 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคกับภาวะโลกร้อน :
5 ประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยองค์การฝ่ายตุลาการ
ปี พ.ศ. 2553
6 ปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
7 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2552
8 กฎหมายที่พึงประสงค์ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์
9 การพัฒนามาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธะกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ค.ศ.1984 : ศึกษาเฉพาะกรณีการทรมาน
10 ผลกระทบของพันธกรณีเฉพาะสาขาโทรคมนาคมในข้อตกลง GATS ของประเทศไทยที่มีต่อการให้บริการสาธารณะทั่วถึง ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด [มหาชน]
11 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปี พ.ศ. 2551
12 กฏหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์
13 ผลกระทบของการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่มีต่อระบบการประกันภัยไทย
14 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2550
15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ปี พ.ศ. 2547
16 การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการบริการภายใต้ข้อตกลง GATS
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 กฎหมายเพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์