ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาลี ปิตยานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 ตลาดแรงงานไทยในเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษ ที่ 90
ปี พ.ศ. 2544
2 ตลาดแรงงานไทยในเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษ ที่ 90
ปี พ.ศ. 2540
3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
5 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของเงินอุดหนุนจากรัฐที่ให้แก่การศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2538
6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
8 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย
9 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้เข้าศึกษาในโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต : กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2537
11 การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนทางอาชีวศึกษา
12 การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนทางอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
13 การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการฝึกอาชีพระยะสั้น : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปี พ.ศ. 2532
14 การสร้างรูปแบบจำลองเศรษฐมิติคาดคะเนจำนวนครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2531-2540
ปี พ.ศ. 2530
15 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของโครงการสร้างถนน โดยเน้นหนักการใช้แรงงานคน : กรณีศึกษาโครงการสร้างถนนชนบทสายบ้านสะแล่ง-ผามวัว-ศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน