ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาลี ปิตยานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของเงินอุดหนุนจากรัฐที่ให้แก่การศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2538
2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของผู้เข้าศึกษาในโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต : กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2537
5 การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนทางอาชีวศึกษา
6 การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนทางอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
7 การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการฝึกอาชีพระยะสั้น : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยสารพัดช่าง
ปี พ.ศ. 2532
8 การสร้างรูปแบบจำลองเศรษฐมิติคาดคะเนจำนวนครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2531-2540
ปี พ.ศ. 2530
9 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของโครงการสร้างถนน โดยเน้นหนักการใช้แรงงานคน : กรณีศึกษาโครงการสร้างถนนชนบทสายบ้านสะแล่ง-ผามวัว-ศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน