ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาลี ตั้งประดับกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 กลไกการอยู่รอดของแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ในสภาวะความเครียดจากเซลล์เจ้าบ้านผ่านการควบคุมโดยซิกม่า-เอส
ปี พ.ศ. 2552
2 การแสดงออกและผลของ Sigma S ต่อ กลุ่มยีนที่มีศักยภาพในการก่อความรุนแรง [virulent factors] ของแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ในสภาวะความเครียดจากเซลล์เจ้าบ้าน
ปี พ.ศ. 2551
3 ผลของ Phosphorylation ของ signal transduction molecule ในการเพิ่มความไวของ oxaliplatin ในเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี
ปี พ.ศ. 2550
4 Comparative proteomic profiles and the potential markers between Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis.
ปี พ.ศ. 2549
5 การวิเคราะห์หน้าที่การทำงาน และศึกษากลไกการควบคุมการแสดงออกทั้งระดับก่อนและหลังของยีน Sigma S Factor ในแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2546
6 การศึกษาและสืบหายีนที่มีศักยภาพในการก่อความรุนแรงของโรคในแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei
ปี พ.ศ. 2545
7 การศึกษาสืบหายีนที่มีศักยภาพในการก่อความรุนแรงของโรค ในแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei
ปี พ.ศ. 2543
8 ศึกษาความผันแปรของยีนแฟคจิลินในกลุ่มแบคทีเรียก่อโรคสายพันธุ์ต่างๆของ Pseudomonas ribotype I และ ribotype II(Burkholderia)
ปี พ.ศ. 2540
9 การแยกยีนแฟลคจิลิน (flagellin) ของ Burkolderia (Pseudomonas) pseudomalle โดยอาศัยเทคนิคพีซีอาร์
10 การแยกยีนแฟคจิลีนของ Burkholderia pseudomallei โดยอาศัยเทคนิคพีซีอาร์
11 การแยกยีนแฟคจิลีนของ Burkholderia pseudomallei โดยอาศัยเทคนิคพีซีอาร์