ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาลี จันทร์ชลอ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์กับความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
2 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 [ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3]
3 การพัฒนาและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ชุดทดลอง การวัดและทดสอบคุณสมบัติเครื่องเสียง
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยการใช้การเล่นเกมออนไลน์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
6 การพัฒนาชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียโดยใช้กิจกรรมศิลปะ : เพื่อปรับพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กออทิสติกช่วงชั้น 2
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
8 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า ของนักศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ที่มีลักษณะต่างกัน
9 การศึกษาความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
10 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน
11 การวิเคราะห์ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขางานติดตั้งไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
12 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
13 ผลการฝึกทักษะการรู้คิดต่อการคิดรวบยอด
14 ผลการฝึกทักษะการรู้คิดต่อการคิดรวบยอด
ปี พ.ศ. 2522
15 การติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น