ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมน อมรวิวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุมน อมรวัฒน์
- สุมน อมรวิรัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 36
2 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 5
3 สุมน อมรวิวัฒน์ 3
4 นิรมล สวัสดิบุตร 2
5 วารี ถิระจิตร 2
6 วรรณี ศิริโชติ 2
7 อุมา สุคนธมาน 2
8 ปรียานุช ศรีทัน 1
9 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
10 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
11 แรมสมร อยู่สถาพร 1
12 ปัทมาวดี บุณย์สวัสดิ์ 1
13 เทพา สำเริง 1
14 จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์ 1
15 ปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ 1
16 คำใบ แท่นคำ 1
17 ไพฑูรย สินลารัตน์ 1
18 อำไพ สุจริตกุล 1
19 อุมา สุคนธมาน 1
20 อังคณา นิธีจันทร์ 1
21 อาภรณ์ ชุนดี 1
22 อุดม คำขาด 1
23 ไพบูลย์ เดชคำภู 1
24 ยุพดี มานะภักดี 1
25 มยุรี วิมลโสภณกิตติ 1
26 มยุรี กันตีโรจน์ 1
27 อารมณ์ กัณฑศรีวิกรม 1
28 ยุวดา หรรษากุล 1
29 ดุษฎี สีตลวรางค์ 1
30 บำรุง ใหญ่สูงเนิน 1
31 กิติยวดี บุญซื่อ 1
32 เพ็ญศรี นิยมศรีสมศักดิ์ 1
33 ทิศนา แขมมณี 1
34 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
35 ประดิษฐ์ พรหมเสนา 1
36 อนงค์ ประมุขกุล 1
37 องุ่น พระเดโช 1
38 ประชุมพร ศุกรเจริญ 1
39 สมนึก อ่องเอิบ 1
40 จารึก นนทวาสี 1
41 สมถวิล รัตนมาลัย 1
42 วารี พิศาลภัทรคุณ 1
43 นวลพงษ์ ชุมสาย 1
44 นราวัลย์ กาญจนะประโชติ 1
45 สังเวียน ต้อยมาเมือง 1
46 พอทิพย์ เพชรโปรี 1
47 เทียน เขียวภักดี 1
48 ศิริวรรณ ดีไพบูลย์ 1
49 กำพล ดิดประเสริฐ 1
50 สมพร เทพสิทธา 1
51 แน่งน้อย คล้ายทอง 1
52 เครือวัลย์ สุวรรณดิษฐากุล 1
53 ประภัสสร์ รุจิพร 1
54 ค้วน ขาวหนู 1
55 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1
56 สวัสดิ์ จงกล 1
57 ผ่องพรรณ (สิมศิริ) ลวนานนท์ 1
58 ปรีชา นิพนธ์พิทยา 1
59 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
60 บุปผา วงษ์สนิท 1
61 คำพัน กำมุขโช 1
62 ศิลปชัย ดวงแก้ว 1
63 วรรณี บุญศักดิ์ 1
64 ศรีกระจ่าง คำสมาน 1
65 มีนา คงสุริยะนาวิน 1
66 กิจ เจือกโว้น 1
67 วงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล 1
68 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
69 หรรษา ประนอมสกุล 1
70 มณฑล ไตรรัตน์สิงหกุล 1
71 มานพ กมลนาวิน 1
72 ประสิทธิ์ ศิริเจริญ 1
73 วณี ผดุงญาติ 1
74 ณัฏฐา แก้วสุวรรณ 1
75 ธำรง ชูทัพ 1
76 จวงจันทน์ พวงจันทน์แดง 1
77 นัยนา ดิษฐะ 1
78 วิไลวรรณ จันณรงค์ 1
79 สมปอง ชดกิ่ง 1
80 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
81 รัชนี วัฒนกิจ 1
82 รัชนี จรุงศิรวัฒน์ 1
83 นัยนา สุทธิธรรม 1
84 จรูญ จัวนาน 1
85 สุทธศรี ลิขิตวรรณการ 1
86 สุดารัตน์ คล่องการเขียน 1
87 จรัล วงศ์ธานี 1
88 สุวลัย วัชรกาฬ 1
89 สุพัตรา สุภาพ 1
90 ยุพดี กะจะวงษ์ 1
91 สิริถนอม รัตนะรัต 1
92 สุธิรา สุขนิยม 1
93 ธีระชัย ปูรณโชติ 1
94 สิริมา เกษมศิริสวัสดิ์ 1
95 สาหร่าย แตงนาวา 1
96 เสนีย์ มีทรัพย์ 1
97 อมรา เย็นเปี่ยม 1
98 ประนอม รอดคำดี 1
99 ศิริรักษ์ พ่วงพรพิทักษ์ 1
100 เอนก ดุลบุตร 1
101 1
102 อรพินท์ ภาณุรัตน์ 1
103 สันทนา นิพนธ์พิทยา 1
104 วิไลวรรณ ตรีศรี 1
105 สุภวัฒน์ เวชประดิษฐ์ 1
106 สมพงษ์ จิตระดับ 1
107 วรรณา สุติวิจิตร 1
108 สมาน สาครจิตร 1
109 สุพิน ไชยจำเริญ 1
110 จินดา อาจินสมาจาร 1
111 บุญส่ง สังฆะ 1
112 วิศิษฐ์ อ่อนมิตร 1
113 ชวน เพชรแก้ว 1
114 ช่อเพชร เส็งสมวงศ์ 1
115 ชะอุ่ม วิบูลย์ศรี 1
116 วัลลภ พุ่มพวง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2546 2
3 2543 1
4 2538 2
5 2537 2
6 2536 5
7 2535 5
8 2534 3
9 2533 1
10 2532 7
11 2531 9
12 2530 1
13 2529 9
14 2527 6
15 2526 9
16 2525 4
17 2524 3
18 2523 4
19 2522 1
20 2521 3
21 2520 3
22 2519 4
23 2518 3
24 2517 1
25 2516 3
26 2515 2
27 2514 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
2 กัลยาณมิตรนิเทศ
3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ซับซ้อนสับสนแต่เป็นระเบียบ (หรือ ระบบการวิจัยกึ่งโกลาหลอลเวง)
ปี พ.ศ. 2543
4 การปฏิรูปการศึกษาและการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
ปี พ.ศ. 2538
5 ผลของการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ที่มีต่อการสร้างมโนทัศน์ประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเมืองการปกครอง ของโรงเรียนดีเด่น สังกัดเทศบาล ภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2537
7 ผลของวิธีการสอนทักษะ ตามหลักการของ ดี เชคโก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ของครูประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
9 สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานในภาคเหนือ
10 ผลของการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ โดยใช้วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
11 สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้
12 ผลของการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
13 ผลของวิธีสอนแบบอุปนัยที่มีต่อความมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2535
14 สภาพการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 การศึกษาการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
16 การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านการสอนของครูประถมศึกษาในโรงเรียนกันดาร : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดบุรีรัมย์
17 การพัฒนามโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนการสอนแบบมโนธรรมสำนึก
18 ผลของการใช้กิจกรรมคัดสรรในการสอนภาษาไทยที่มีต่อพฤติกรรมการสนใจเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2534
19 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
20 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครูประถมศึกษา เกี่ยวกับสาระและกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533
21 ผลการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักพหูสูต
ปี พ.ศ. 2533
22 สัมฤทธิผลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ
ปี พ.ศ. 2532
23 ทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย แก่เด็กไทยระดับ 3 และระดับ 4 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
24 การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยและจริยธรรม สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาระยะนำร่อง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
25 การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งสนับสนุน โดยมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู และผู้นำชุมชน
26 มาลัย ชูพินิจ และผลงานประพันธ์เชิงสร้างสรรค์
27 การศึกษาในสังคมพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฎในพระไตรปิฎก
28 การนำเสนอโปรแกรมฝึกอบรมเสริมสมรรถภาพทางวิชาการแก่ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 10
29 ทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย แก่เด็กไทยระดับ 5 และระดับ 6 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2531
30 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 12
31 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์จังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับการทำวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา
32 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
33 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ บุคลากรศูนย์วิชาการ และบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของศูนย์วิชาการในโครงการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา
34 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8
35 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมความสามารถ ทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
36 การทดลองจัดกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
37 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 4
38 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2530
39 การทดสอบสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักพหูสูต
ปี พ.ศ. 2529
40 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถม การฝึกอบรมนำร่องในภาคกลาง
41 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคใต้
42 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันตก
43 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดการ และการใช้หลักสูตรประถมศึกษากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
44 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันออก
45 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และครู เกี่ยวกับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้น ป.6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2527 ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
46 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดการและการใช้หลักสูตรประถมศึกษากลุ่มประสบการณ์พิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
47 การทดลองสอนหน่วยการเรียนในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยใช้สื่อที่เน้นศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างเสริมเจตคติต่อวัฒนธรรมไทย แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่หนึ่ง
48 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2527
49 สภาวะทางสุขภาพของนักเรียนที่เริ่มเข้าสู่ระบบประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
50 ปัญหาที่เกิดจากการเกณฑ์เด็กสองกลุ่มอายุในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย : การศึกษาเฉพาะกรณี
51 การเสนอรูปแบบการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดตรัง
52 การทดลองสอนจริยศึกษาโดยการสร้างศรัทธาแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม
53 ความต้องการของครูและผู้บริหารในการพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดบริการ และการจัดโครงการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
54 ทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยไทย ต่อการจัดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534
ปี พ.ศ. 2526
55 ภาวะผู้นำของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
56 อิทธิพลของภาษาถิ่นโคราชที่มีต่อการเขียนคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก
57 การสอนแบบหน่วยและหน่วยการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
58 ทรรศนะของนักเศรษฐศาสตร์ไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534
59 ทรรศนะของนักเรียนสังคมวิทยาไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534
60 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว กับสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
61 ทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534
62 แบบจำลองโครงการศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียน ในชุมชนแออัดกรุงเทพมหานคร
63 ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ ที่วัดจากความเรียงกับทักษะภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก
ปี พ.ศ. 2525
64 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนระดับปฐมวัย : เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กปฐมวันในกรุงเทพมหานคร
65 การวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ตามหลักอริยสัจสี่
66 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาทางการเรียน ของนักเรัยนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
67 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนระดับปฐมวัย : เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษา ระดับปฐมวัยในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2524
68 เกณฑ์การตัดสินครูประถมศึกษาดีเด่น
69 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครู ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรในจังหวัดเชียงใหม่
70 การยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามและสี่ ในจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
71 การนำวิธีสอนในสมัยพุทธกาลมาใช้สอนจริยศึกษาในระดับประถมศึกษา
72 ปัญหาการสอนจริยธรรมชั้นประถมปีที่หนึ่งและสองในเขตการศึกษา 2
73 การดำเนินงานโรงเรียนชุมชนในเขตการศึกษา 1
74 ปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ชั้นประถมปีที่ 1 ในเขตการศึกษา 2
ปี พ.ศ. 2522
75 การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านคุรุธรรมนิยมของครูประถมศึกษา กับนักศึกษาฝึกหัดครูปีสุดท้าย ในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2521
76 การวิเคราะห์เนื้อหายกร่างหลักสูตรประถมศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น
77 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและครูประจำการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อการใช้หลักสูตรประถมศึกษา 2521
78 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนต่อการจัดโรงเรียนแบบสองผลัด ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
79 การสร้างแบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
80 การทดลองใช้แบบจำลองขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่
81 ชีวประวัติและการประเมินคุณค่าผลงานวรรณกรรมเรื่องสำคัญ ๆ ของ "ยาขอบ" (โชติ แพร่พันธุ์)
ปี พ.ศ. 2519
82 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
83 ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของสด กูรมะโรหิต
84 การสอนทักษะการใช้คำสัญญลักษณ์ในการเขียนความเรียง แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
85 การวิเคราะห์และเลือกผลงานของนักเขียนบทร้อยกรองร่วมสมัย มาใช้ในการสอนแต่งคำประพันธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2518
86 ฉันทลักษณ์ไทยร่วมสมัยในการสอนแต่งคำประพันธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
87 การสร้างแบบจำลองการสอนสังคมศึกษา ชั้นประถมปีที่สาม สำหรับครูช่วยสอนเด็กชาวเขา
88 การสร้างแบบจำลองการสอนสังคมศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 สำหรับครูช่วยสอนเด็กชาวเขา
ปี พ.ศ. 2517
89 การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2516
90 หน่วยการสอนสังคมศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยมแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
91 การพัฒนาทักษะในการสอนสังคมศึกษา
92 การใช้ทัศนวัสดุประกอบรายวิทยุโรงเรียนในการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2515
93 การสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีจากหนังสือสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น
94 บทบาทของการสอนวิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการปลูกฝังความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี
ปี พ.ศ. 2514
95 ความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี