ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมน อมรวิรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุมน อมรวิวัฒน์
- สุมน อมรวัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 36
2 น้อมศรี เคท 6
3 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 5
4 สุมน อมรวิวัฒน์ 3
5 วารี ถิระจิตร 2
6 อุมา สุคนธมาน 2
7 นิรมล สวัสดิบุตร 2
8 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 วรรณี ศิริโชติ 2
10 จรัล วงศ์ธานี 1
11 สมปอง ชดกิ่ง 1
12 รัชนี วัฒนกิจ 1
13 นัยนา สุทธิธรรม 1
14 สังเวียน ต้อยมาเมือง 1
15 วารี พิศาลภัทรคุณ 1
16 จรูญ จัวนาน 1
17 ธำรง ชูทัพ 1
18 สุวลัย วัชรกาฬ 1
19 วงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล 1
20 นัยนา ดิษฐะ 1
21 รัชนี จรุงศิรวัฒน์ 1
22 จวงจันทน์ พวงจันทน์แดง 1
23 วิไลวรรณ จันณรงค์ 1
24 นราวัลย์ กาญจนะประโชติ 1
25 จารึก นนทวาสี 1
26 ศิริวรรณ ดีไพบูลย์ 1
27 ผ่องพรรณ (สิมศิริ) ลวนานนท์ 1
28 ประดิษฐ์ พรหมเสนา 1
29 ประชุมพร ศุกรเจริญ 1
30 ปรีชา นิพนธ์พิทยา 1
31 พอทิพย์ เพชรโปรี 1
32 สมนึก อ่องเอิบ 1
33 อนงค์ ประมุขกุล 1
34 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
35 นวลพงษ์ ชุมสาย 1
36 องุ่น พระเดโช 1
37 สุดารัตน์ คล่องการเขียน 1
38 สมถวิล รัตนมาลัย 1
39 ศรีกระจ่าง คำสมาน 1
40 จินดา อาจินสมาจาร 1
41 บุญส่ง สังฆะ 1
42 สมพงษ์ จิตระดับ 1
43 กุศล นาคะชาต 1
44 วรรณา สุติวิจิตร 1
45 สุภวัฒน์ เวชประดิษฐ์ 1
46 ชะอุ่ม วิบูลย์ศรี 1
47 ช่อเพชร เส็งสมวงศ์ 1
48 สันทนา นิพนธ์พิทยา 1
49 สาหร่าย แตงนาวา 1
50 วิไลวรรณ ตรีศรี 1
51 วิศิษฐ์ อ่อนมิตร 1
52 ชวน เพชรแก้ว 1
53 สมาน สาครจิตร 1
54 สุพิน ไชยจำเริญ 1
55 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
56 หรรษา ประนอมสกุล 1
57 บุปผา วงษ์สนิท 1
58 วรรณี บุญศักดิ์ 1
59 สุทธศรี ลิขิตวรรณการ 1
60 มีนา คงสุริยะนาวิน 1
61 ณัฏฐา แก้วสุวรรณ 1
62 วณี ผดุงญาติ 1
63 สุพัตรา สุภาพ 1
64 ยุพดี กะจะวงษ์ 1
65 มานพ กมลนาวิน 1
66 มณฑล ไตรรัตน์สิงหกุล 1
67 ประสิทธิ์ ศิริเจริญ 1
68 กิจ เจือกโว้น 1
69 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
70 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
71 ไพบูลย์ เดชคำภู 1
72 อุดม คำขาด 1
73 ยุพดี มานะภักดี 1
74 ทิศนา แขมมณี 1
75 มยุรี วิมลโสภณกิตติ 1
76 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
77 อารมณ์ กัณฑศรีวิกรม 1
78 เพ็ญศรี นิยมศรีสมศักดิ์ 1
79 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
80 สำลี ทองธิว 1
81 ยุวดา หรรษากุล 1
82 พชรวรรณ จันทรางศุ 1
83 มยุรี กันตีโรจน์ 1
84 แน่งน้อย คล้ายทอง 1
85 เสนีย์ มีทรัพย์ 1
86 อมรา เย็นเปี่ยม 1
87 สุธิรา สุขนิยม 1
88 สิริถนอม รัตนะรัต 1
89 สิริมา เกษมศิริสวัสดิ์ 1
90 ธีระชัย ปูรณโชติ 1
91 อรพินท์ ภาณุรัตน์ 1
92 1
93 ศิริรักษ์ พ่วงพรพิทักษ์ 1
94 วัลลภ พุ่มพวง 1
95 ประนอม รอดคำดี 1
96 เอนก ดุลบุตร 1
97 ศิลปชัย ดวงแก้ว 1
98 อาภรณ์ ชุนดี 1
99 แรมสมร อยู่สถาพร 1
100 คำใบ แท่นคำ 1
101 สมพร เทพสิทธา 1
102 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
103 ปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
105 ประภัสสร์ รุจิพร 1
106 คำพัน กำมุขโช 1
107 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1
108 กำพล ดิดประเสริฐ 1
109 ค้วน ขาวหนู 1
110 สวัสดิ์ จงกล 1
111 พิตรวัลย์ โกวิทวที 1
112 เครือวัลย์ สุวรรณดิษฐากุล 1
113 ประคอง สุทธสาร 1
114 จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์ 1
115 อำไพ สุจริตกุล 1
116 ปัทมาวดี บุณย์สวัสดิ์ 1
117 ไพฑูรย สินลารัตน์ 1
118 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
119 บำรุง ใหญ่สูงเนิน 1
120 ดุษฎี สีตลวรางค์ 1
121 เทพา สำเริง 1
122 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
123 อุมา สุคนธมาน 1
124 กิติยวดี บุญซื่อ 1
125 อังคณา นิธีจันทร์ 1
126 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
127 ปรียานุช ศรีทัน 1
128 เทียน เขียวภักดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2546 2
3 2543 1
4 2538 2
5 2537 2
6 2536 5
7 2535 5
8 2534 3
9 2533 1
10 2532 7
11 2531 9
12 2530 1
13 2529 9
14 2527 6
15 2526 9
16 2525 4
17 2524 3
18 2523 4
19 2522 1
20 2521 3
21 2520 3
22 2519 4
23 2518 3
24 2517 1
25 2516 3
26 2515 2
27 2514 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
2 กัลยาณมิตรนิเทศ
3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ซับซ้อนสับสนแต่เป็นระเบียบ (หรือ ระบบการวิจัยกึ่งโกลาหลอลเวง)
ปี พ.ศ. 2543
4 การปฏิรูปการศึกษาและการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
ปี พ.ศ. 2538
5 ผลของการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ที่มีต่อการสร้างมโนทัศน์ประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเมืองการปกครอง ของโรงเรียนดีเด่น สังกัดเทศบาล ภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2537
7 ผลของวิธีการสอนทักษะ ตามหลักการของ ดี เชคโก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ของครูประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
9 สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานในภาคเหนือ
10 ผลของการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ โดยใช้วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
11 สภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้
12 ผลของการใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
13 ผลของวิธีสอนแบบอุปนัยที่มีต่อความมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2535
14 สภาพการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 การศึกษาการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
16 การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านการสอนของครูประถมศึกษาในโรงเรียนกันดาร : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดบุรีรัมย์
17 การพัฒนามโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนการสอนแบบมโนธรรมสำนึก
18 ผลของการใช้กิจกรรมคัดสรรในการสอนภาษาไทยที่มีต่อพฤติกรรมการสนใจเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2534
19 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
20 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครูประถมศึกษา เกี่ยวกับสาระและกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533
21 ผลการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักพหูสูต
ปี พ.ศ. 2533
22 สัมฤทธิผลในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ
ปี พ.ศ. 2532
23 ทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย แก่เด็กไทยระดับ 3 และระดับ 4 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
24 การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยและจริยธรรม สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาระยะนำร่อง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
25 การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งสนับสนุน โดยมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู และผู้นำชุมชน
26 มาลัย ชูพินิจ และผลงานประพันธ์เชิงสร้างสรรค์
27 การศึกษาในสังคมพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฎในพระไตรปิฎก
28 การนำเสนอโปรแกรมฝึกอบรมเสริมสมรรถภาพทางวิชาการแก่ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 10
29 ทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย แก่เด็กไทยระดับ 5 และระดับ 6 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2531
30 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 12
31 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์จังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับการทำวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา
32 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 6
33 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ บุคลากรศูนย์วิชาการ และบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของศูนย์วิชาการในโครงการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา
34 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาเขตการศึกษา 8
35 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมความสามารถ ทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
36 การทดลองจัดกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
37 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 4
38 การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2530
39 การทดสอบสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักพหูสูต
ปี พ.ศ. 2529
40 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถม การฝึกอบรมนำร่องในภาคกลาง
41 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคใต้
42 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันตก
43 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดการ และการใช้หลักสูตรประถมศึกษากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
44 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคตะวันออก
45 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และครู เกี่ยวกับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้น ป.6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2527 ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
46 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดการและการใช้หลักสูตรประถมศึกษากลุ่มประสบการณ์พิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
47 การทดลองสอนหน่วยการเรียนในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยใช้สื่อที่เน้นศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสร้างเสริมเจตคติต่อวัฒนธรรมไทย แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่หนึ่ง
48 การประเมินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ของครูประถมศึกษา : การฝึกอบรมนำร่องในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2527
49 สภาวะทางสุขภาพของนักเรียนที่เริ่มเข้าสู่ระบบประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
50 ปัญหาที่เกิดจากการเกณฑ์เด็กสองกลุ่มอายุในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย : การศึกษาเฉพาะกรณี
51 การเสนอรูปแบบการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดตรัง
52 การทดลองสอนจริยศึกษาโดยการสร้างศรัทธาแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม
53 ความต้องการของครูและผู้บริหารในการพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดบริการ และการจัดโครงการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
54 ทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัยไทย ต่อการจัดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534
ปี พ.ศ. 2526
55 ภาวะผู้นำของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
56 อิทธิพลของภาษาถิ่นโคราชที่มีต่อการเขียนคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก
57 การสอนแบบหน่วยและหน่วยการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
58 ทรรศนะของนักเศรษฐศาสตร์ไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534
59 ทรรศนะของนักเรียนสังคมวิทยาไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534
60 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว กับสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
61 ทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534
62 แบบจำลองโครงการศึกษาสำหรับเด็กวัยเรียน ในชุมชนแออัดกรุงเทพมหานคร
63 ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ ที่วัดจากความเรียงกับทักษะภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก
ปี พ.ศ. 2525
64 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนระดับปฐมวัย : เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กปฐมวันในกรุงเทพมหานคร
65 การวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ตามหลักอริยสัจสี่
66 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาทางการเรียน ของนักเรัยนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
67 พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนระดับปฐมวัย : เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษา ระดับปฐมวัยในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2524
68 เกณฑ์การตัดสินครูประถมศึกษาดีเด่น
69 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครู ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรในจังหวัดเชียงใหม่
70 การยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามและสี่ ในจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
71 การนำวิธีสอนในสมัยพุทธกาลมาใช้สอนจริยศึกษาในระดับประถมศึกษา
72 ปัญหาการสอนจริยธรรมชั้นประถมปีที่หนึ่งและสองในเขตการศึกษา 2
73 การดำเนินงานโรงเรียนชุมชนในเขตการศึกษา 1
74 ปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ชั้นประถมปีที่ 1 ในเขตการศึกษา 2
ปี พ.ศ. 2522
75 การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านคุรุธรรมนิยมของครูประถมศึกษา กับนักศึกษาฝึกหัดครูปีสุดท้าย ในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2521
76 การวิเคราะห์เนื้อหายกร่างหลักสูตรประถมศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น
77 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและครูประจำการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ต่อการใช้หลักสูตรประถมศึกษา 2521
78 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนต่อการจัดโรงเรียนแบบสองผลัด ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
79 การสร้างแบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
80 การทดลองใช้แบบจำลองขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่
81 ชีวประวัติและการประเมินคุณค่าผลงานวรรณกรรมเรื่องสำคัญ ๆ ของ "ยาขอบ" (โชติ แพร่พันธุ์)
ปี พ.ศ. 2519
82 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
83 ชีวประวัติและผลงานวรรณกรรมของสด กูรมะโรหิต
84 การสอนทักษะการใช้คำสัญญลักษณ์ในการเขียนความเรียง แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
85 การวิเคราะห์และเลือกผลงานของนักเขียนบทร้อยกรองร่วมสมัย มาใช้ในการสอนแต่งคำประพันธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2518
86 ฉันทลักษณ์ไทยร่วมสมัยในการสอนแต่งคำประพันธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
87 การสร้างแบบจำลองการสอนสังคมศึกษา ชั้นประถมปีที่สาม สำหรับครูช่วยสอนเด็กชาวเขา
88 การสร้างแบบจำลองการสอนสังคมศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 สำหรับครูช่วยสอนเด็กชาวเขา
ปี พ.ศ. 2517
89 การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2516
90 หน่วยการสอนสังคมศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยมแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
91 การพัฒนาทักษะในการสอนสังคมศึกษา
92 การใช้ทัศนวัสดุประกอบรายวิทยุโรงเรียนในการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2515
93 การสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีจากหนังสือสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น
94 บทบาทของการสอนวิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการปลูกฝังความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี
ปี พ.ศ. 2514
95 ความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี