ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาวดี โพธิยะราช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2553 1
4 2552 1
5 2546 2
6 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงกา่รวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ปี พ.ศ. 2556
2 ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม
3 โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมชาวนา
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย
ปี พ.ศ. 2546
6 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของนโยบายภาครัฐ: การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้ และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
7 การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของประชาชนในชุมชนบางบัว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร