ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาวดี พนัสอำพน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากเชือกฟาง
2 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากเชือกฟาง
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคิรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2554
6 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นสำหรับเด็กพิการทางสายตาจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
7 บ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
8 การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม
9 เฟอร์นิเจอร์สนามจากไม้พลาสติก
10 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
11 บ้านลอยน้ำป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
13 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของจังหวัดนครปฐม
14 การพัฒนาเส้นทางงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
15 การพัฒนาเส้นทางงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
16 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
17 เทคนิคการตกแต่งงานเครื่องรักสำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ปี พ.ศ. 2550
18 บ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
19 การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม
20 เฟอร์นิเจอร์สนามจากไม้พลาสติก
21 บ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
22 การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า ของตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม
23 เฟอร์นิเจอร์สนาม จากไม้พลาสติก
ปี พ.ศ. 2535
24 ความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษา และเจ้าของสถานประกอบการเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาออกแบบเครื่องเรือน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเคหภัณฑ์ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
25 ความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษา และเจ้าของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาออกแบบเครื่องเรือน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเคหภัณฑ์ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล