ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาวดี พนัสอำพน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากเชือกฟาง
2 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากเชือกฟาง
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคิรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2554
6 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นสำหรับเด็กพิการทางสายตาจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2553
7 บ้านลอยน้ำป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาเส้นทางงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
9 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
10 เทคนิคการตกแต่งงานเครื่องรักสำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ปี พ.ศ. 2550
11 บ้านพักอาศัยจากดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
12 การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า ของตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม
13 เฟอร์นิเจอร์สนาม จากไม้พลาสติก
ปี พ.ศ. 2535
14 ความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษา และเจ้าของสถานประกอบการเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาออกแบบเครื่องเรือน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเคหภัณฑ์ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
15 ความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้สำเร็จการศึกษา และเจ้าของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาออกแบบเครื่องเรือน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเคหภัณฑ์ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล