ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพ วาดเขียน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2536 1
2 2535 1
3 2534 3
4 2533 2
5 2530 2
6 2529 1
7 2525 1
8 2524 2
9 2523 2
10 2522 2
11 2519 1
12 2515 1
13 2511 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2536
1 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2535
2 การประเมินการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในระบบงานทะเบียน และวัดผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2534
3 การพัฒนาแบบวัดความอดทนของนักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ 6
4 การพัฒนาแบบวัดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5 อัตราตอบกลับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จากผู้ปกครองนักเรียนต่างระดับการศึกษา โดยจดหมายนำที่ลงนามของบุคคลต่างกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2533
6 การพัฒนาแบบวัดความรับผิดชอบสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7 การเปรียบเทียบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลโลจิสติก แบบสองพารามิเตอร์ระหว่างวิธีของเบส์กับวิธีแมกซิมัมไลด์ลิฮูด
ปี พ.ศ. 2530
8 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบอิงเกณฑ์ โดยใช้วิธีการกำหนดจุดตัดด้วยวิธีประยุกต์รูปแบบของราสซ์ วิธีการใช้ทฤษฏีการตัดสินใจของแกลส และวิธีนับถอยหลัง
9 ความคิดเห็นของอาจารย์และผู้เข้าสอบต่อหลักสูตรและการสอบวิชาชุดครู ระดับประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม ของกรมการฝึกหัดครู
ปี พ.ศ. 2529
10 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับความต้องการการศึกษาต่อ ของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
11 ลักษณะบุคลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ควรจะเป็น
ปี พ.ศ. 2524
12 ปัญหาในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในกรุงเทพมหานคร
13 ปัญหาในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
14 ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
15 การศึกษาวุฒิภาวะทางเชาวน์ปัญญาของเด็กไทยในระดับอนุบาล โดยใช้แบบสอบวาดภาพกู๊ดอีนัฟ-แฮร์ริส
ปี พ.ศ. 2522
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการใช้กับไม่ใช้แผ่นโปร่งใสประกอบการสอน
17 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหาร ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานค
ปี พ.ศ. 2519
18 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ จากชุดสื่อการสอนด้วยตนเอง ในวิชาวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2515
19 การลาของอาจารย์วิทยาลัยครูในเขตพระนครและธนบุรีปีการศึกษา 2513
ปี พ.ศ. 2511
20 การค้นคว้าสภาพของแสงสว่างที่เหมาะสมในการอ่านตัวพิมพ์ไทย ซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน