ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า : กรณีศึกษาผลตอบแทนและการเยียวยาของ กฟผ.(หมายเหตุ-งบวิจัยระบุเฉพาะส่วนที่ได้รับ)
2 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2555
3 การรักษาปอดสีเขียวแห่งสุดท้ายของกรุงเทพฯ
4 การวางแผนโครงสร้างเมืองของเกาะสมุยเพื่อพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ: ชุมชนคนเดินเท้า
5 การวิเคราะห์การตลาดโครงการศึกษาแผนบริหารจัดการธุรกิจและปรับปรุงแผนแม่บท ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
6 การศึกษาผลกระทบด้านการจราจร โครงการส่วนต่อขยายโรงงานบริษัทแพรคติก้า จำกัด
7 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา โครงการไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2554
8 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
9 การส่งเสริมการเข้าถึงสถานีรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) โดยการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ในพื้นที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10 การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาล เมืองในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษารูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมในกรุงรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาศักยภาพที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
13 การศึกษาเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
14 การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบจักรยานสาธารณะ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน