ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร เทียมวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 3
5 2554 2
6 2553 5
7 2552 3
8 2550 1
9 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
3 การเพิ่มศักยภาพของเขื่อนจุฬาภรณ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2556
4 แนวทางการพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2555
5 การเพิ่มศักยภาพของเขื่อนจุฬาภรณ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
6 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
7 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
9 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2553
10 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
11 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
12 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
13 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยของนก ในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้ชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
14 การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
15 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ [เขื่อน] และอุทยานประวัติศาสตร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยของนก ในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
17 การพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
18 ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของนักศึกษาด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น