ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร สุขโต
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
2 วัลลีย์ อมรพล 7
3 บุญญาภา ศรีหาตา 6
4 ประนอม ใจอ้าย 6
5 สุภาวดี สมภาค 6
6 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
7 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
8 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
9 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
10 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
11 อนุชา เหลาเคน 4
12 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
13 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
14 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
15 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
16 เสาวรี บำรุง 4
17 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
18 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 4
19 จงรักษ์ จารุเนตร 4
20 วาสนา วันดี 4
21 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
22 แฉล้ม มาศวรรณา 3
23 ปรีชา แสงโสดา 3
24 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
25 กิติพร เจริญสุข 3
26 ประพิศ วองเทียม 3
27 จารุวรรณ บางแวก 3
28 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
29 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
30 อานนท์ มลิพันธ์ 3
31 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
32 อิสระ พุทธสิมมา 3
33 วินัย ศรวัต 3
34 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
35 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
36 ฉลอง เกิดศรี 3
37 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
38 สุชาติ คำอ่อน 3
39 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
40 สันติ พรหมคำ 3
41 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
42 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
43 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
44 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
45 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
46 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
47 สาคร โรจนัย 3
48 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
49 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
50 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
51 เมธาพร พุฒขำว 3
52 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
53 มณี หาชานนท์ 3
54 เอมอร เพชรทอง 3
55 สมพงษ์ ทองช่วย 3
56 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
57 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
58 ปรีชา กาเพ็ชร 3
59 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
60 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
61 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
62 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
63 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
64 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
65 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
66 อรวินทินี ชูศรี 3
67 ศักดา พุทธพาธ 3
68 สุทธินี เจริญคิด 3
69 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
70 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
71 มัลลิกา แสงเพชร 3
72 แสงมณี ชิงดวง 3
73 โอภาษ บุญเส็ง 3
74 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
75 สุมาลี ศรีแก้ว 3
76 จำนง ชัญถาวร 3
77 นาตยา ดำอำไพ 3
78 สุมนำ งามผ่องใส 3
79 ศรีสุดา โท้ทอง 3
80 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
81 กุลชาติ นำคจันทึก 3
82 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
83 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
84 โอภำษ บุญเส็ง 3
85 สมฤทัย ตันเจริญ 3
86 นิลุบล ทวีกุล 3
87 นาทระพี วังศรี 3
88 จิดาภา สุภาผล 3
89 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
90 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
91 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
92 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
93 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
94 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
95 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
96 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
97 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
98 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
99 สากล มีสุข 3
100 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
101 พรรณผกา รัตนโกศล 3
102 สมควร คล้องช้าง 3
103 เหรียญทอง พานสายตา 3
104 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
105 จันทนา โชคพาชื่น 3
106 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
107 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
108 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
109 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
110 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
111 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
112 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
113 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
114 ปิยะรัตน์ จังพล 2
115 วารีย์ ทองมี 2
116 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
117 นิยม ไข฽มุกข์ 2
118 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
119 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
120 ชานาญ กสิบาล 2
121 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
122 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
123 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
124 อุบล หินเธาว์ 2
125 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
126 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
127 จิราภา เมืองคล้าย 1
128 มนตรี ปานตู 1
129 วรกานต์ ยอดชมภู 1
130 พัชรินทร์ นามวง์ 1
131 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
132 วุฒิพล จันสระคู 1
133 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
134 วิทูร อมรพล 1
135 เมธาพร พุฒขาว 1
136 วนิดา โนบรรเทา 1
137 พิกุล ซุนพุ่ม 1
138 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
139 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
140 นาฏญา โสภา 1
141 ไพริน ผลตระกูล 1
142 มัทนา วานิชย์ 1
143 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
144 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
145 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
146 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
147 วสันต์ วรรณจักร์ 1
148 สมบูรณ์ วันดี 1
149 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
150 ประชา ถ้ำทอง 1
151 เบญจมาศ คำสืบ 1
152 วิภาดา แสงสร้อย 1
153 นิยม ไข่มุกข์ 1
154 ประชา ถ้าทอง 1
155 มาลัย กล่อมแก้ว 1
156 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
157 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
158 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
159 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
160 ชำนาญ กสิบาล 1
161 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
162 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
163 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
164 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
165 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
166 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
167 สงัด ดวงแก้ว 1
168 เกศรา แก่นจันทร์ 1
169 สมชาย บุญประดับ 1
170 อนันต์ ทองภู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 2
4 1086 1
5 543 5