ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร สุขโต
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
2 วัลลีย์ อมรพล 7
3 สุภาวดี สมภาค 6
4 บุญญาภา ศรีหาตา 6
5 ประนอม ใจอ้าย 6
6 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
7 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
8 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
9 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
10 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
11 อนุชา เหลาเคน 4
12 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
13 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
14 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
15 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
16 เสาวรี บำรุง 4
17 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
18 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 4
19 จงรักษ์ จารุเนตร 4
20 วาสนา วันดี 4
21 ศักดา พุทธพาธ 3
22 สุทธินี เจริญคิด 3
23 สุมาลี ศรีแก้ว 3
24 อรวินทินี ชูศรี 3
25 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
26 นิลุบล ทวีกุล 3
27 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
28 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
29 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
30 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
31 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
32 สุมนำ งามผ่องใส 3
33 ศรีสุดา โท้ทอง 3
34 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
35 มัลลิกา แสงเพชร 3
36 นาตยา ดำอำไพ 3
37 จำนง ชัญถาวร 3
38 โอภำษ บุญเส็ง 3
39 กุลชาติ นำคจันทึก 3
40 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
41 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
42 จันทนา โชคพาชื่น 3
43 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
44 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
45 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
46 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
47 นาทระพี วังศรี 3
48 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
49 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
50 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
51 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
52 พรรณผกา รัตนโกศล 3
53 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
54 สากล มีสุข 3
55 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
56 เหรียญทอง พานสายตา 3
57 จิดาภา สุภาผล 3
58 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
59 สมควร คล้องช้าง 3
60 เมธาพร พุฒขำว 3
61 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
62 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
63 สมฤทัย ตันเจริญ 3
64 แสงมณี ชิงดวง 3
65 ปรีชา แสงโสดา 3
66 จารุวรรณ บางแวก 3
67 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
68 สุชาติ คำอ่อน 3
69 กิติพร เจริญสุข 3
70 แฉล้ม มาศวรรณา 3
71 อานนท์ มลิพันธ์ 3
72 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
73 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
74 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
75 สันติ พรหมคำ 3
76 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
77 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
78 โอภาษ บุญเส็ง 3
79 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
80 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
81 วินัย ศรวัต 3
82 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
83 ฉลอง เกิดศรี 3
84 อิสระ พุทธสิมมา 3
85 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
86 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
87 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
88 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
89 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
90 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
91 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
92 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
93 สาคร โรจนัย 3
94 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
95 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
96 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
97 มณี หาชานนท์ 3
98 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
99 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
100 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
101 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
102 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
103 ประพิศ วองเทียม 3
104 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
105 เอมอร เพชรทอง 3
106 ปรีชา กาเพ็ชร 3
107 สมพงษ์ ทองช่วย 3
108 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
109 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
110 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
111 อุบล หินเธาว์ 2
112 นิยม ไข฽มุกข์ 2
113 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
114 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
115 ชานาญ กสิบาล 2
116 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
117 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
118 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
119 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
120 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
121 วารีย์ ทองมี 2
122 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
123 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
124 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
125 ปิยะรัตน์ จังพล 2
126 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
127 วิภาดา แสงสร้อย 1
128 นิยม ไข่มุกข์ 1
129 ชำนาญ กสิบาล 1
130 เบญจมาศ คำสืบ 1
131 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
132 นาฏญา โสภา 1
133 สงัด ดวงแก้ว 1
134 ไพริน ผลตระกูล 1
135 ประชา ถ้าทอง 1
136 ประชา ถ้ำทอง 1
137 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
138 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
139 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
140 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
141 มาลัย กล่อมแก้ว 1
142 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
143 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
144 สมชาย บุญประดับ 1
145 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
146 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
147 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
148 เกศรา แก่นจันทร์ 1
149 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
150 วิทูร อมรพล 1
151 เมธาพร พุฒขาว 1
152 วนิดา โนบรรเทา 1
153 พัชรินทร์ นามวง์ 1
154 วุฒิพล จันสระคู 1
155 วสันต์ วรรณจักร์ 1
156 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
157 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
158 อนันต์ ทองภู 1
159 จิราภา เมืองคล้าย 1
160 มนตรี ปานตู 1
161 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
162 พิกุล ซุนพุ่ม 1
163 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
164 มัทนา วานิชย์ 1
165 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
166 สมบูรณ์ วันดี 1
167 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
168 วรกานต์ ยอดชมภู 1
169 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
170 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 2
4 1086 1
5 543 5