ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร สุขโต
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 7
2 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
3 สุภาวดี สมภาค 6
4 บุญญาภา ศรีหาตา 6
5 ประนอม ใจอ้าย 6
6 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
7 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
8 เสาวรี บำรุง 4
9 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
10 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 4
11 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
12 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
13 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
14 อนุชา เหลาเคน 4
15 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
16 จงรักษ์ จารุเนตร 4
17 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
18 วาสนา วันดี 4
19 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
20 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
21 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
22 จันทนา โชคพาชื่น 3
23 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
24 พรรณผกา รัตนโกศล 3
25 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
26 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
27 สมควร คล้องช้าง 3
28 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
29 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
30 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
31 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
32 มัลลิกา แสงเพชร 3
33 แสงมณี ชิงดวง 3
34 นิลุบล ทวีกุล 3
35 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
36 สมฤทัย ตันเจริญ 3
37 จิดาภา สุภาผล 3
38 สากล มีสุข 3
39 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
40 เหรียญทอง พานสายตา 3
41 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
42 อิสระ พุทธสิมมา 3
43 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
44 สุชาติ คำอ่อน 3
45 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
46 สันติ พรหมคำ 3
47 จารุวรรณ บางแวก 3
48 ปรีชา แสงโสดา 3
49 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
50 แฉล้ม มาศวรรณา 3
51 กิติพร เจริญสุข 3
52 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
53 ฉลอง เกิดศรี 3
54 โอภาษ บุญเส็ง 3
55 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
56 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
57 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
58 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
59 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
60 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
61 วินัย ศรวัต 3
62 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
63 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
64 นาทระพี วังศรี 3
65 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
66 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
67 ปรีชา กาเพ็ชร 3
68 เอมอร เพชรทอง 3
69 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
70 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
71 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
72 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
73 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
74 สมพงษ์ ทองช่วย 3
75 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
76 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
77 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
78 อานนท์ มลิพันธ์ 3
79 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
80 ประพิศ วองเทียม 3
81 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
82 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
83 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
84 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
85 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
86 มณี หาชานนท์ 3
87 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
88 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
89 โอภำษ บุญเส็ง 3
90 กุลชาติ นำคจันทึก 3
91 สุมาลี ศรีแก้ว 3
92 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
93 อรวินทินี ชูศรี 3
94 ศักดา พุทธพาธ 3
95 สุทธินี เจริญคิด 3
96 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
97 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
98 เมธาพร พุฒขำว 3
99 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
100 สาคร โรจนัย 3
101 จำนง ชัญถาวร 3
102 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
103 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
104 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
105 สุมนำ งามผ่องใส 3
106 นาตยา ดำอำไพ 3
107 ศรีสุดา โท้ทอง 3
108 อุบล หินเธาว์ 2
109 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
110 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
111 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
112 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
113 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
114 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
115 นิยม ไข฽มุกข์ 2
116 ชานาญ กสิบาล 2
117 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
118 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
119 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
120 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
121 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
122 วารีย์ ทองมี 2
123 ปิยะรัตน์ จังพล 2
124 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
125 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
126 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
127 สมชาย บุญประดับ 1
128 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
129 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
130 เกศรา แก่นจันทร์ 1
131 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
132 นิยม ไข่มุกข์ 1
133 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
134 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
135 ชำนาญ กสิบาล 1
136 สงัด ดวงแก้ว 1
137 วสันต์ วรรณจักร์ 1
138 เมธาพร พุฒขาว 1
139 วนิดา โนบรรเทา 1
140 พัชรินทร์ นามวง์ 1
141 จิราภา เมืองคล้าย 1
142 วิทูร อมรพล 1
143 วุฒิพล จันสระคู 1
144 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
145 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
146 อนันต์ ทองภู 1
147 วิภาดา แสงสร้อย 1
148 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
149 นาฏญา โสภา 1
150 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
151 วรกานต์ ยอดชมภู 1
152 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
153 สมบูรณ์ วันดี 1
154 มนตรี ปานตู 1
155 มาลัย กล่อมแก้ว 1
156 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
157 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
158 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
159 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
160 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
161 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
162 ไพริน ผลตระกูล 1
163 ประชา ถ้าทอง 1
164 ประชา ถ้ำทอง 1
165 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
166 มัทนา วานิชย์ 1
167 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
168 พิกุล ซุนพุ่ม 1
169 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
170 เบญจมาศ คำสืบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 2
4 1086 1
5 543 5