ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร สุขโต
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
2 วัลลีย์ อมรพล 7
3 สุภาวดี สมภาค 6
4 บุญญาภา ศรีหาตา 6
5 ประนอม ใจอ้าย 6
6 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
7 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
8 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
9 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
10 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
11 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
12 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
13 จงรักษ์ จารุเนตร 4
14 วาสนา วันดี 4
15 เสาวรี บำรุง 4
16 อนุชา เหลาเคน 4
17 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 4
18 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
19 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
20 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
21 วินัย ศรวัต 3
22 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
23 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
24 อิสระ พุทธสิมมา 3
25 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
26 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
27 โอภาษ บุญเส็ง 3
28 สันติ พรหมคำ 3
29 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
30 ฉลอง เกิดศรี 3
31 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
32 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
33 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
34 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
35 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
36 นาทระพี วังศรี 3
37 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
38 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
39 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
40 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
41 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
42 ประพิศ วองเทียม 3
43 สมพงษ์ ทองช่วย 3
44 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
45 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
46 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
47 เอมอร เพชรทอง 3
48 ปรีชา กาเพ็ชร 3
49 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
50 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
51 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
52 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
53 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
54 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
55 แฉล้ม มาศวรรณา 3
56 กิติพร เจริญสุข 3
57 ปรีชา แสงโสดา 3
58 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
59 อานนท์ มลิพันธ์ 3
60 พรรณผกา รัตนโกศล 3
61 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
62 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
63 จารุวรรณ บางแวก 3
64 สุชาติ คำอ่อน 3
65 นาตยา ดำอำไพ 3
66 สุมนำ งามผ่องใส 3
67 ศรีสุดา โท้ทอง 3
68 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
69 จำนง ชัญถาวร 3
70 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
71 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
72 โอภำษ บุญเส็ง 3
73 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
74 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
75 เมธาพร พุฒขำว 3
76 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
77 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
78 มณี หาชานนท์ 3
79 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
80 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
81 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
82 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
83 สาคร โรจนัย 3
84 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
85 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
86 กุลชาติ นำคจันทึก 3
87 สากล มีสุข 3
88 สุมาลี ศรีแก้ว 3
89 เหรียญทอง พานสายตา 3
90 จิดาภา สุภาผล 3
91 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
92 สมควร คล้องช้าง 3
93 จันทนา โชคพาชื่น 3
94 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
95 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
96 สมฤทัย ตันเจริญ 3
97 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
98 อรวินทินี ชูศรี 3
99 ศักดา พุทธพาธ 3
100 สุทธินี เจริญคิด 3
101 มัลลิกา แสงเพชร 3
102 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
103 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
104 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
105 นิลุบล ทวีกุล 3
106 แสงมณี ชิงดวง 3
107 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
108 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
109 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
110 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
111 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
112 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
113 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
114 ปิยะรัตน์ จังพล 2
115 วารีย์ ทองมี 2
116 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
117 นิยม ไข฽มุกข์ 2
118 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
119 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
120 ชานาญ กสิบาล 2
121 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
122 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
123 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
124 อุบล หินเธาว์ 2
125 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
126 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
127 วุฒิพล จันสระคู 1
128 วิทูร อมรพล 1
129 วนิดา โนบรรเทา 1
130 วสันต์ วรรณจักร์ 1
131 เมธาพร พุฒขาว 1
132 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
133 พัชรินทร์ นามวง์ 1
134 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
135 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
136 อนันต์ ทองภู 1
137 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
138 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
139 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
140 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
141 มาลัย กล่อมแก้ว 1
142 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
143 สมบูรณ์ วันดี 1
144 มนตรี ปานตู 1
145 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
146 วรกานต์ ยอดชมภู 1
147 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
148 จิราภา เมืองคล้าย 1
149 เกศรา แก่นจันทร์ 1
150 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
151 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
152 นาฏญา โสภา 1
153 ไพริน ผลตระกูล 1
154 มัทนา วานิชย์ 1
155 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
156 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
157 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
158 พิกุล ซุนพุ่ม 1
159 ประชา ถ้าทอง 1
160 ประชา ถ้ำทอง 1
161 สงัด ดวงแก้ว 1
162 สมชาย บุญประดับ 1
163 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
164 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
165 ชำนาญ กสิบาล 1
166 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
167 เบญจมาศ คำสืบ 1
168 วิภาดา แสงสร้อย 1
169 นิยม ไข่มุกข์ 1
170 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 2
4 1086 1
5 543 5