ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 19
2 ชาติทนง โพธิ์ดง 12
3 วันวิสาข์ แฟงฟัก 11
4 ธีรศักดิ์ อุปการ 11
5 ธนิกานต์ หลิมเจริญ 11
6 พิชัย ใจกล้า 11
7 จิราภรณ์ นิคมทัศน์ 11
8 กิตติ เมืองตุ้ม 11
9 สิริวดี พรหมน้อย 11
10 เกศรา บางสารี 10
11 จุรีรัตน์ บุญวัน 8
12 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 6
13 สุนทร คำยอง 6
14 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 5
15 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 4
16 สุชาดา บัวพันธ์ 4
17 นิมิตร ศรีปรางค์ 4
18 วช. 3
19 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
20 เพื่อนจิตต์ บุญจันทร์ 2
21 ปราณี นางงาม 2
22 พันธิตรา กมล 2
23 ชาวไร่ กาญจโนมัย 2
24 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 2
25 อนุพันธ์ กงบังเกิด 2
26 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
27 ธนากร วงษ์ศา 2
28 เฉลิม พุ่มไม้ 2
29 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
30 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 2
31 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
32 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
33 นิสาพร วัฒนศัพท์ 1
34 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1
35 สกอ. 1
36 กวินธร เสถียร 1
37 ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ 1
38 ณัฐภพ ปัญญาวงค์ 1
39 เสวียน เปรมประสิทธิ์ และ เกศรา บางสารี - 1
40 Pampasit S., Sriprang N., Nabheerong P. and Promtep K. - 1
41 Pampasit S., Promtep K. and Nabheerong P - 1
42 จุรีรัตน์ บุญวัน เกศรา บางสารี และเสวียน เปรมประสิทธิ์ - 1
43 อุทัย หล้าพวง 1
44 Savent Pampasit - 1
45 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประจำปีงบประมาณ 2553 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 2
3 2555 5
4 2554 5
5 2553 6
6 2552 5
7 2551 2
8 2550 8
9 2549 3
10 2548 3
11 2547 3
12 2545 2
13 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การบำบัดน้ำทึ้งจากฟาร์มสุกรด้วยระบบบึงประดิษฐ์โดยใช้หญ้าแฟก
2 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของนิคมสหกรณ์ฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
3 การศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกทุเรียนในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
4 ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของนิคมสหกรณ์ฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2556
5 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์
6 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาด้านการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
7 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน บริเวณ พื้นที่วนเกษตร ต. แม่พูล อ. ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
8 การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อการใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตร
9 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน บริเวณพื้นที่วนเกษตร ต.แม่พูล อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
10 การใช้ประโยชน์น้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรเพื่อการปลูกพืช
11 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและศักยภาพในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุชีวมวลผสมกับกากไขมันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
12 ความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
13 ELEMENT CONCENTRATIONS OF SOME FERN SPECIES AT PHU SOI DAO NATIONAL PARK, PHITSANULOK PROVINCE, THAILAND
14 การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน ผสมกับกากไขมัน
15 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาด้านการใช้ประโยชน์ จากพืชสมุนไพร เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
16 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและศักยภาพในการผลิต ถ่านอัดแทงจากวัสดุชีวมวลผสมกับกากไขมันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2553
17 ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชของไผ่ข้าวหลามในพื้นที่จังหวัดน่าน
18 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในคลองพระเทพ จากการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่
19 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
20 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
21 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum Pergracile Munro) เพื่อใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
22 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
23 ลักษณะโครงสร้าง สังคมพืชในระบบนิเวศป่าเต็งรัง บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จังหวัดพะเยา
24 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านบริเวณวนเกษตร ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
25 การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (Hydroponics)
26 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน บริเวณพื้นที่วนเกษตร ต. แม่พูล อ. ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
27 การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
28 The Diversity of Pteridophytes along a Natural Trial at Phu Soi Dao National Park.
29 การศึกษาทดลองบำบัดน้ำเสียในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยใช้น้ำสกัดชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
30 ความหลากหลายของพืชยืนต้นในระบบวนเกษตรหลังการเกิดอุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
31 ผลของการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
32 The Diversity of Pteridophytes along a Natural Trial at Phu Soi Dao National Park, Phitsanulok Province, Thailand
33 Heavy Metal Accumulation in Soil and Some Fern Species at Phu Soi Dao National Park, Phitsanulok Province, Thailand
34 การใช้มูลสุกร ผักตบชวา และเศษอาหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมัก
35 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
36 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
37 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของปาล์มดึกดำบรรพ์ (Caryota gigas.) ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2549
38 นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้ใน ระบบวนเกษตรชุมชนบ้านผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
39 นิเวศวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของปาล์มดึกดำบรรพ์ (Caryota gigas.) ในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
40 การเพิ่มมูลค่าข้าวลีบ กากมัน เปลือกมัน ขึ้เถ้าแกลบ และกากตะกอนน้ำเสีย ในการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ
ปี พ.ศ. 2548
41 การปนเปื้อนของตะกั่วและ แคดเมียมในพืชผักที่ปลูกด้วยปุ๋ยหมักจากมูลฝอยชุมชน
42 ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาในแหล่งน้ำบริเวณนิคม อุตสาหกรรมลำพูน
43 การเพิ่มมูลค่าข้าวลีบ กากมัน เปลือกมัน ขึ้เถ้าแกลบ และกากตะกอนน้ำเสีย ในการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ
ปี พ.ศ. 2547
44 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
45 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีในน้ำทิ้งจากวัสดุเหลือใช้ ในธรรมชาติ ของกลุ่มย้อมผ้า ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
46 การสะสมตะกั่วและแคดเมียมใน พืชผักที่ปลูกในดินที่ได้รับการผสมตะกั่วและแคดเมียม
ปี พ.ศ. 2545
47 การสะสมตะกั่วและแคดเมียมในพืชผัก
48 การสะสมตะกั่วและแคดเมียมในพืชผัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
49 โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านเคมีและชีวภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
50 การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรเพื่อการปลูกพืช
51 การบำบัดน้ำเสียทิ้งจากฟาร์มสุกรด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
52 การสำรวจแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในคลองพระเทพเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่
53 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum Pergracile Munro) เพื่อใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
54 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน