ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร ดุรงค์วงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อิศราวัลย์ บุญศิริ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
3 วาสนา เสียงดัง 1
4 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
5 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
6 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
7 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
8 ไววิทย์ พุทธารี 1
9 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
10 สายฝน ควรผดุง 1
11 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
12 สมพร พรมดี 1
13 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
14 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
15 ธวัชชัย สันติสุข 1
16 สำเริง แย้มโสภี 1
17 วัลลภ แย้มเหมือน 1
18 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
19 สุวิชา ทองสิมา 1
20 สิริพร สิวราวุฒิ 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
23 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
24 กมลชนก ยวดยง 1
25 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
26 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
27 สุวดี ยาป่าคาย 1
28 Suchin Arunsawatwong 1
29 อวย เกตุสิงห์ 1
30 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
31 Walaisiri Muangsiri 1
32 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
34 เอกชัย อดุลยธรรม 1
35 Rajalida Lipikorn 1
36 ประธาน ดาบเพชร 1
37 Thada Jirajaras 1
38 Pornpimol Muanjai 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
40 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
42 กาญจนา แก้วเทพ 1
43 Srilert Chotpantarat 1
44 ศิริชัย ศิริกายะ 1
45 Boonchai Sangpetngam 1
46 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
47 Chalermpol Leevailoj 1
48 Vanida Chantarateptawan 1
49 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
50 Jaitip Paiboon 1
51 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
52 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
53 วัฒนชัย สมิทธากร 1
54 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
55 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
56 Wilai Anomasiri 1
57 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
58 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
59 วิไล ชินธเนศ 1
60 อุทัย บุญประเสริฐ 1
61 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
64 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
66 คัคนางค์ มณีศรี 1
67 Somying Tumwasorn 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
69 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
71 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
73 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
74 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
77 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
78 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
79 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
80 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
81 วิมล เหมะจันทร 1
82 ละอองทิพย์ เหมะ 1
83 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
84 Puttipongse Varavudhi 1
85 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
86 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
87 สุมา เมืองใย 1
88 ชอุ่ม มลิลา 1
89 ประคอง ชอบเสียง 1
90 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
91 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
92 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
93 Chakkaphan Sutthirat 1
94 พรรณี กาญจนพลู 1
95 Naiyana Chaiyabutr 1
96 Kitpramuk Tantayaporn 1
97 Garnpimol C. Ritthidej 1
98 Supa Chantharasakul 1
99 Vimolmas Lipipun 1
100 Panee Boonthavi 1
101 Sumphan Wongseripipatana 1
102 Kittisak Likhitwitayawuid 1
103 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
104 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
105 มยุรี ตันติสิระ 1
106 บรรจง คณะวรรณ 1
107 Sompol Sanguanrungsirikul 1
108 Ampa Luiengpirom 1
109 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
110 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
111 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
112 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
113 ๋Janes, Gavin W. 1
114 สุมิตรา พูลทอง 1
115 Chariya Uiyyasathian 1
116 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
117 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
118 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
119 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
120 Anawatch Mitpratan 1
121 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
122 Waraporn Siriterm 1
123 Acom Sornsute 1
124 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
125 ศุกันยา ห้วยผัด 1
126 กระมล ทองธรรมชาติ 1
127 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
128 สมชัย วัฒนการุณ 1
129 Pantharee Boonsatorn 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
132 Kasidit Nootong 1
133 Chayaporn Supachartwong 1
134 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
135 Phanphen Wattanaarsakit 1
136 นภสร โกวรรธนะกุล 1
137 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
138 Yeshey Penjor 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 กำจัด มงคลกุล 1
141 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
142 วินัย งามแสง 1
143 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
144 Jittima Chatchawansaisin 1
145 สิทธิพร แอกทอง 1
146 Chonticha Srisawang 1
147 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
148 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
149 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
150 Thanathon Sesuk 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1