ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร จันทรบัวทอง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุภาพร จันทร์บัวทอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาวิณี สวงโท 4
2 บังอร ธรรมสามิสรณ์ 4
3 วัชรี สุขวิวัฒน์ 3
4 โอภาส วรวาท 3
5 กัญญา เชื้อพันธุ์ 3
6 วาสนา พันธุ์เพ็ง 3
7 สุนิยม ตาปราบ 3
8 อดุลย์ กฤษวะดี 3
9 กาญจนา กล้าแข็ง 3
10 เกริก เกษโกศล 2
11 สุรินทร์ ไตรติลานันท์ 2
12 นิตยา รื่นสุข 2
13 เกษม สุนทราจารย์ 2
14 กษิณ ขําเลขะสิงห์ 2
15 ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์ 2
16 เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม 2
17 ดารา เจนตะจิตร 2
18 สุชาติ นักปราชญ์ 2
19 รชฏ พันธุ์ทิพย์แพทย์ 2
20 สมคิด วรวาท 2
21 อภิชาติ ลาวัณย์ ประเสริฐ 2
22 มาลี ธนเศรษฐ์ 2
23 พากเพียร อรัญนารท 2
24 ผกาวรรณ ควรประเสริฐ 2
25 กิ่งแก้ว คุณเขต 2
26 สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์ 2
27 ประนอม มงคลบรรจง 2
28 สุนันทา วงศ์ปิยะชน 2
29 อมรรัตน์ อินทร์มั่น 2
30 สมศักดิ์ ทองดีแท้ 2
31 ชวลิต หาญดี 2
32 สาธิต ทยาพัชร 2
33 รุจี กุลประสูติ 2
34 รังสิต เส็งหะพันธุ์ 2
35 อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ 2
36 สุรพล จัตุพร 2
37 ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิจิต 2
38 สุนันทา หมื่นพล 2
39 นลินี เจียงวรรธนะ 1
40 ภมร ปัตตาวะตัง 1
41 อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ 1
42 วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ 1
43 สมพงษ์ เฉยพันธ์ 1
44 สุพัตรา สุวรรณธาดา 1
45 ดวงอร อริยพฤกษ์ 1
46 สอาง ไชยรินทร์ 1
47 เปรมกมล มูลนิลตา 1
48 ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์ 1
49 อภิชาติ เนินพลับ 1
50 เจตน์ คชฤกษ์ 1
51 วิภาวดี ชำนาญ 1
52 ชัยรัตน์ จันทร์หนู 1
53 ดวงกมล บุญช่วย 1
54 ดวงพร วิธูรจิตต์ 1
55 อนรรฆพล บุญช่วย 1
56 วารินทร์ ศรีถัด 1
57 ประกอบกิจ ดังไทสง 1
58 สุมาลี สุทธายศ 1
59 จิตติชัย อนาวงษ์ 1
60 นัยกร สงวนแก้ว 1
61 จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์ 1
62 ควพร พุ่มเชย 1
63 พงศา สุขเสริม 1
64 พรสุรี กาญจนา 1
65 อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ 1
66 ประจักษ์ เหล็งบำรุง 1
67 เฉลิมขวัญ ฉิมวัย 1
68 วัลภา เตปินตา 1
69 รื่นฤดี แก้วชื่นชัย 1
70 มานิกา น้อยเอี่ยม 1
71 สุนันทา วงศ์ปิยชน 1
72 ประกอบกิจ ดังไธสง 1
73 Supaporn Junbuathong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2555 2
4 2550 1
5 2541 3
6 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวลูกผสมและการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์(โครงการต่อเนื่องปีที่ 3)
ปี พ.ศ. 2560
2 การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด พันธุ์และการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์
3 การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมและการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2555
4 ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1
5 ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล SPR94007-PTT-27-2-9-3-2
ปี พ.ศ. 2550
6 SPR93049-PTT-30-4-1-2 ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นของภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2541
7 การเลี้ยงอับเรณูข้าวเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
8 การเลี้ยงอับเรณูข้าวเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
9 การเลี้ยงอับเรณูข้าวเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล