ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร กลิ่นคง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 33
2 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 14
3 รงรอง หอมหวล 12
4 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 7
5 รัชนี ฮงประยูร 6
6 อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ 6
7 สุจินต์ ภัทรภูวดล 6
8 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 6
9 ศิริวรรณ บุรีคำ 6
10 พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์ 4
11 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 4
12 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 4
13 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 4
14 เกษม สุขสถาน 4
15 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 3
16 วรรณวิไล อินทนู 2
17 กมลศรี สระทองพรม 2
18 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 2
19 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ 2
20 Supaporn Klinkong 1
21 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 1
22 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
23 อดุลย์ พงษ์พัว 1
24 อนุมัติ อิงคนินันท์ 1
25 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 1
26 จินตนา อันอาตม์งาม 1
27 สุภาวดี แก้วสด 1
28 สุพัฒน์ อรรถธรรม 1
29 Rongrong Homhual 1
30 นายบรรจบ วันกิ่ง 1
31 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
32 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
33 บัญชา ชิณศรี 1
34 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
35 วิชัย โฆสิตรัตน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 1
5 2553 6
6 2552 2
7 2551 5
8 2550 3
9 2547 1
10 2544 2
11 2543 1
12 2542 1
13 2541 1
14 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2557
2 การตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยวิธี Nested PCR
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง
4 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไวรอยด์ และ ไฟโตพลาส
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา
6 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสไวรอยด์ และ ไฟโตพลาสมา
7 โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในข้าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา
ปี พ.ศ. 2555
8 การสำรวจโรคทริสเตซ่า เอ็กโซคอติส และกรีนนิ่ง ในส้มโอ
ปี พ.ศ. 2553
9 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
10 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
11 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
12 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
13 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
14 การพัฒนา SecA antibody เพื่อการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย
ปี พ.ศ. 2552
15 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
16 การทดสอบความทนทานต่อโรคใบขาวของอ้อยพันธุ์ลูกผสม
ปี พ.ศ. 2551
17 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
18 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแคระและใบด่างจุดประของข้าวโพด
19 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.4 ข้อมูลความหลากหลายในระดับโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวซึ่งเป็นโรคสำคัญของอ้อย
20 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
21 การตรวจสอบโรคเตี้ยแคระของหม่อนและแมลงพาหะของโรคในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
22 การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด
23 การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด
24 การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2547
25 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ
ปี พ.ศ. 2544
26 การเร่งรัดป้องกันโรคใบขาวของอ้อยในเขตพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 การเร่งรัดป้องกันโรคใบขาวของอ้อยในเขตพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
28 การผลิตแอนติบอดีของเชื้อ Sugarcane mosaic virus เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างของอ้อย
ปี พ.ศ. 2542
29 การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2541
30 การพัฒนาวิธีตรวจโรคมายโคพลาสมาพืชและการจำแนกเชื้อโดยเทคนิคด้านชีวโมเลกุล