ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพรรณ โคตรจรัส
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 11
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 8
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
4 พรรณระพี สุทธิวรรณ 5
5 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 5
6 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 5
7 ธีระพร อุวรรณโณ 5
8 คัดนางค์ มณีศรี 4
9 กัญญานาถ สุวรรณชาตรี 2
10 ณัฐสุดา เต้พันธ์ 2
11 สิริกาญจน์ สง่า 2
12 ไพเราะ แก้วเนย 2
13 โสรีช์ โพธิแก้ว 2
14 วิยะดา แซ่ตั้ง 2
15 ยุพิน พูลผล 1
16 สุภาพรรณ โคตรจรัส 1
17 ภัทรสุดา ฮามคำไพ 1
18 สมรักษ์ ทองทรัพย์ 1
19 ชุติมา พงศ์วรินทร์ 1
20 นิภา วัธนเวคิน 1
21 รัชนีนารถ มณีพงษ์ 1
22 พรวิภา เหาตะวานิช 1
23 จงรัก อินทร์เสวก 1
24 สิรินมาศ ศรีดาชาติ 1
25 สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 1
26 อดิศรา วิลาลัย 1
27 วันเพ็ญ อัศวศิลปกุล 1
28 พิริยา ยังรอต 1
29 พัฒนพร เดชอมรรัตน์ 1
30 ตะวัน วาทกิจ 1
31 บุณฑริกา ลิ่วเฉลิมวงศ์ 1
32 จิว เชาว์ถาวร 1
33 กาญจนา อิ่มสำราญรัชต์ 1
34 วิภาพรรณ กนิษฐนาคะ 1
35 ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์ 1
36 พรพรรณ ศรีธัญญรัตน์ 1
37 คัคนางค์ มณีศรี 1
38 ดวงหทัย คชเสนี 1
39 วีณา มิ่งเมือง 1
40 วราภรณ์ รัตนาวิศิษฐิกุล 1
41 มุกดา เกียรติวิกรัย 1
42 ภณิดา ชนวิทยาสิทธิกุล 1
43 รัชนีย์ แก้วคำศรี 1
44 โสภิตา พุ่มดียิ่ง, 2521- 1
45 จุฑามาศ ฉัตรโอฬารกุล, 2522- 1
46 ทัศนา โพนยงค์ 1
47 พัชรินทร์ อรุณเรือง 1
48 เปรมพร มั่นเสมอ 1
49 อภิฤดี พานทอง 1
50 ประวีณา ธาดาพรหม 1
51 สุภาวดี ดิสโร 1
52 จรินทิพย์ โคธีรานุรักษ์ 1
53 ปรารถนา เล็กสมบูรณ์ 1
54 วรัญญา วชิโรดม 1
55 ทัศไนย วงศ์สุวรรณ 1
56 ปิ่มอารีย์ กิ่งแก้ว 1
57 วัลลภา โคสิตานนท์ 1
58 วรัปสร โรหิตะบุตร 1
59 พุทธิกันต์ คงคา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 6
5 2553 2
6 2551 7
7 2550 1
8 2549 4
9 2548 1
10 2547 4
11 2546 1
12 2545 6
13 2544 1
14 2542 4
15 2540 1
16 2539 5
17 2535 1
18 2534 1
19 2532 1
20 2530 1
21 2529 1
22 2519 1
23 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ประสบการณ์ด้านจิตใจในการฟื้นพลังของเยาวชนที่ไม่กระทำผิดซ้ำ
2 การนับถือศาสนา การมีส่วนร่วมทางสังคม การเผชิญปัญหา และสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยและทุพพลภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของผู้ปกครองด้านอาชีพ และความลังเลใจในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน
4 การพัฒนากรอบมโนทัศน์และมาตรวัดความทุกข์ในนิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
5 การยอมรับตนเองด้านความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชาย : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2554
6 ความเครียดในงาน การเผชิญปัญหา และความเหนื่อยหน่ายในงานของผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานสงเคราะห์ของรัฐบาล : การวิจัยแบบผสานวิธี
7 ประสบการณ์ความทุกข์ของนิสิตนักศึกษาหอพักที่เข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ
8 การปรับตัวทางวัฒนธรรมของผู้ใช้แรงงานไทยย้ายถิ่น
9 ความสุขของนิสิตนักศึกษาในบริบทพุทธธรรม : การศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์และการพัฒนามาตรวัด
10 การเติบโตภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญของผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
11 การเติบโตภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญของผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
12 การรับรู้ร่างกายตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองด้านร่างกายและทัศนคติต่อการกินอาหารของนักศึกษาหญิง
13 ประสบการณ์ความงอกงามหลังการเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของนิสิตนักศึกษาที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง : การศึกษาเชิงคุณภาพแบบทีมวิจัยเห็นชอบร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2551
14 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษามหาวิทยาลัย
15 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ ต่อความเอื้อเฟื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
16 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
17 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อความเข้มแข็งอดทนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
18 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตน และการปรึกษาแนวพุทธต่อความเอื้อเฟื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
19 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ ต่อความเข้มแข็งอดทนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
20 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ ต่อความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืน ในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2550
21 ภาพลักษณ์ทางร่างกายและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2549
22 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิต ของคู่สมรสที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร
23 บทบาททางเพศ การประเมินความสามารถของตนในการแก้ปัญหา และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
24 ผลของกลุ่มพัฒนาตนต่อสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ
25 รูปแบบความผูกพันและการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักศึกษาอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
26 ความเข้มแข็งอดทนและสุขภาวะทางจิตของเยาวชนผู้ปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษากลุ่มยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
27 ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน และนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
28 การอนุมานสาเหตุความรับผิดชอบและการเผชิญปัญหาด้านการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ
29 การวิเคราะห์ความว้าเหว่ของเยาวชนหญิงที่กระทำผิดกฎหมาย
30 ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคมและกลวิธีการเผชิญปัญหาของนิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
31 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2545
32 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ต่อความสามารถในการฟื้นพลัง และกลวิธีการเผชิญปัญหาของวัยรุ่นตอนต้น
33 ความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพัน การเห็นคุณค่าในตนเอง และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษา
34 ความหวังและกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษา
35 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามการรับรู้ ของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดและผู้รับบริการ
36 การปรับตัว กลวิธีการเผชิญปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
37 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
38 ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อการเปิดเผยตนเองของนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
39 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาความเป็นจริง ต่อการเผชิญความเครียดในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
40 ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ตามแนวของชูทส์ ที่มีต่อการพัฒนาภาพลักษณ์ของตนในวัยรุ่นหญิงที่ถูกล่วงเกินทางเพศ
41 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อการลดความว้าเหว่ในผู้สูงอายุ
42 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ต่อความโกรธของนักเรียนวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2540
43 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ต่อกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
ปี พ.ศ. 2539
44 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล และอารมณ์ต่อการเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนของบุคคลที่สูญเสียแขนขา
45 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ต่อกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาล
46 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ต่อการเพิ่มระดับการควบคุมตนเองและการลดการติดยาเสพย์ติดซ้ำ ของผู้ติดยาเสพย์ติดที่เข้ารับการรักษาในระยะถอนพิษยา
47 ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสต่อการลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตาย ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
48 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลตามแนวโรเจอร์ส ต่อวิธีการเผลิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2535
49 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่ออัตมโนทัศน์ ของเยาวชนกระทำผิดกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2534
50 ผลของโปรแกรมกิจกรรมพัฒนาการทางอาชีพต่อวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2532
51 การใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มโดยเพื่อนเพื่อลดปัญหาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2530
52 การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2529
53 การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2519
54 วิธีการโน้มน้าวใจประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เข้าร่วมขบวนการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์