ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพรรณ โคตรจรัส
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 11
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 8
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
4 พรรณระพี สุทธิวรรณ 5
5 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 5
6 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 5
7 ธีระพร อุวรรณโณ 5
8 คัดนางค์ มณีศรี 4
9 โสรีช์ โพธิแก้ว 2
10 ไพเราะ แก้วเนย 2
11 กัญญานาถ สุวรรณชาตรี 2
12 วิยะดา แซ่ตั้ง 2
13 สิริกาญจน์ สง่า 2
14 ณัฐสุดา เต้พันธ์ 2
15 คัคนางค์ มณีศรี 1
16 วรัญญา วชิโรดม 1
17 วรัปสร โรหิตะบุตร 1
18 ทัศไนย วงศ์สุวรรณ 1
19 ปิ่มอารีย์ กิ่งแก้ว 1
20 มุกดา เกียรติวิกรัย 1
21 เปรมพร มั่นเสมอ 1
22 อภิฤดี พานทอง 1
23 ประวีณา ธาดาพรหม 1
24 วัลลภา โคสิตานนท์ 1
25 พรวิภา เหาตะวานิช 1
26 วราภรณ์ รัตนาวิศิษฐิกุล 1
27 ชุติมา พงศ์วรินทร์ 1
28 สิรินมาศ ศรีดาชาติ 1
29 ภัทรสุดา ฮามคำไพ 1
30 รัชนีนารถ มณีพงษ์ 1
31 นิภา วัธนเวคิน 1
32 จรินทิพย์ โคธีรานุรักษ์ 1
33 ปรารถนา เล็กสมบูรณ์ 1
34 พุทธิกันต์ คงคา 1
35 อดิศรา วิลาลัย 1
36 สุภาวดี ดิสโร 1
37 โสภิตา พุ่มดียิ่ง, 2521- 1
38 กาญจนา อิ่มสำราญรัชต์ 1
39 วิภาพรรณ กนิษฐนาคะ 1
40 ภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์ 1
41 บุณฑริกา ลิ่วเฉลิมวงศ์ 1
42 จิว เชาว์ถาวร 1
43 พรพรรณ ศรีธัญญรัตน์ 1
44 ยุพิน พูลผล 1
45 สมรักษ์ ทองทรัพย์ 1
46 สุภาพรรณ โคตรจรัส 1
47 จงรัก อินทร์เสวก 1
48 ตะวัน วาทกิจ 1
49 สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 1
50 พัชรินทร์ อรุณเรือง 1
51 รัชนีย์ แก้วคำศรี 1
52 ภณิดา ชนวิทยาสิทธิกุล 1
53 ดวงหทัย คชเสนี 1
54 ทัศนา โพนยงค์ 1
55 จุฑามาศ ฉัตรโอฬารกุล, 2522- 1
56 วันเพ็ญ อัศวศิลปกุล 1
57 พิริยา ยังรอต 1
58 พัฒนพร เดชอมรรัตน์ 1
59 วีณา มิ่งเมือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 6
5 2553 2
6 2551 7
7 2550 1
8 2549 4
9 2548 1
10 2547 4
11 2546 1
12 2545 6
13 2544 1
14 2542 4
15 2540 1
16 2539 5
17 2535 1
18 2534 1
19 2532 1
20 2530 1
21 2529 1
22 2519 1
23 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ประสบการณ์ด้านจิตใจในการฟื้นพลังของเยาวชนที่ไม่กระทำผิดซ้ำ
2 การนับถือศาสนา การมีส่วนร่วมทางสังคม การเผชิญปัญหา และสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยและทุพพลภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของผู้ปกครองด้านอาชีพ และความลังเลใจในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการรับรู้ความสามารถของตนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพเป็นตัวแปรส่งผ่าน
4 การพัฒนากรอบมโนทัศน์และมาตรวัดความทุกข์ในนิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
5 การยอมรับตนเองด้านความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชาย : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2554
6 ความเครียดในงาน การเผชิญปัญหา และความเหนื่อยหน่ายในงานของผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานสงเคราะห์ของรัฐบาล : การวิจัยแบบผสานวิธี
7 ประสบการณ์ความทุกข์ของนิสิตนักศึกษาหอพักที่เข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ
8 การปรับตัวทางวัฒนธรรมของผู้ใช้แรงงานไทยย้ายถิ่น
9 ความสุขของนิสิตนักศึกษาในบริบทพุทธธรรม : การศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์และการพัฒนามาตรวัด
10 การเติบโตภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญของผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
11 การเติบโตภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญของผู้รอดชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
12 การรับรู้ร่างกายตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองด้านร่างกายและทัศนคติต่อการกินอาหารของนักศึกษาหญิง
13 ประสบการณ์ความงอกงามหลังการเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของนิสิตนักศึกษาที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง : การศึกษาเชิงคุณภาพแบบทีมวิจัยเห็นชอบร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2551
14 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษามหาวิทยาลัย
15 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ ต่อความเอื้อเฟื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
16 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
17 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อความเข้มแข็งอดทนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
18 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตน และการปรึกษาแนวพุทธต่อความเอื้อเฟื้อของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
19 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ ต่อความเข้มแข็งอดทนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
20 ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธ ต่อความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืน ในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2550
21 ภาพลักษณ์ทางร่างกายและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2549
22 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิต ของคู่สมรสที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร
23 บทบาททางเพศ การประเมินความสามารถของตนในการแก้ปัญหา และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
24 ผลของกลุ่มพัฒนาตนต่อสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ
25 รูปแบบความผูกพันและการแก้ปัญหาความขัดแย้งของนักศึกษาอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
26 ความเข้มแข็งอดทนและสุขภาวะทางจิตของเยาวชนผู้ปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษากลุ่มยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
27 ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียน และนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
28 การอนุมานสาเหตุความรับผิดชอบและการเผชิญปัญหาด้านการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ
29 การวิเคราะห์ความว้าเหว่ของเยาวชนหญิงที่กระทำผิดกฎหมาย
30 ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคมและกลวิธีการเผชิญปัญหาของนิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
31 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2545
32 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ต่อความสามารถในการฟื้นพลัง และกลวิธีการเผชิญปัญหาของวัยรุ่นตอนต้น
33 ความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพัน การเห็นคุณค่าในตนเอง และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษา
34 ความหวังและกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษา
35 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามการรับรู้ ของนักจิตวิทยาการปรึกษาฝึกหัดและผู้รับบริการ
36 การปรับตัว กลวิธีการเผชิญปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
37 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
38 ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อการเปิดเผยตนเองของนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
39 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาความเป็นจริง ต่อการเผชิญความเครียดในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
40 ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ตามแนวของชูทส์ ที่มีต่อการพัฒนาภาพลักษณ์ของตนในวัยรุ่นหญิงที่ถูกล่วงเกินทางเพศ
41 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อการลดความว้าเหว่ในผู้สูงอายุ
42 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ต่อความโกรธของนักเรียนวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2540
43 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ต่อกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
ปี พ.ศ. 2539
44 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล และอารมณ์ต่อการเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนของบุคคลที่สูญเสียแขนขา
45 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ต่อกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาพยาบาล
46 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ต่อการเพิ่มระดับการควบคุมตนเองและการลดการติดยาเสพย์ติดซ้ำ ของผู้ติดยาเสพย์ติดที่เข้ารับการรักษาในระยะถอนพิษยา
47 ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบโลกอสต่อการลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตาย ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
48 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลตามแนวโรเจอร์ส ต่อวิธีการเผลิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2535
49 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่ออัตมโนทัศน์ ของเยาวชนกระทำผิดกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2534
50 ผลของโปรแกรมกิจกรรมพัฒนาการทางอาชีพต่อวุฒิภาวะทางอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2532
51 การใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มโดยเพื่อนเพื่อลดปัญหาการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2530
52 การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2529
53 การสำรวจความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2527 ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2519
54 วิธีการโน้มน้าวใจประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เข้าร่วมขบวนการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์