ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพรรณ พรหมพิทักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2516
1 ความแตกต่างทางจรรยาวิจารณ์ ระหว่างเด็กหนีบ้านกับผู้ปกครอง
2 สัมฤทธิผลทางการเรียน กับความนึกคิดเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญา และทางสังคมของตนเอง
3 การใช้เวลาและกลวิธีคิดกำหนดคะแนนความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
4 ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยในการเรียน ทัศนคติในการเรียน กับสัมฤทธิผลทางการเรียน
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความกังวลใจกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเกรงใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเด็กไทย และเด็กจีน
7 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับตน กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2513
8 ความมีนัยสำคัญของบุคลิกภาพในการเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดราชบุรี
9 บุคลิกลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีเพื่อนมากที่สุด และที่ไม่มีเพื่อน
10 การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองของเด็กวัยรุ่น ในสถานสงเคราะห์
11 ผลของการชมเชยและการติเตียนที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการทำงาน ของนักเรียนต่างบุคลิกลักษณะ