ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาณี ชนะวีรวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิซึมในน้ำยาง บริเวณต้นยางภายใต้ระบบกรีดยางและสารกระตุ้นต่างกันในต้นยางอ่อนที่เปิดกรีดแล้วและต้นยางแก่
ปี พ.ศ. 2558
2 การชักนำการออกดอกของลองกองเพื่อการผลิตนอกฤดู
ปี พ.ศ. 2556
3 การกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิซึมในน้ำยาง บริเวณต้นยางภายใต้ระบบกรีดยางและสารกระตุ้นต่างกันในต้นยางอ่อนที่เปิดกรีดแล้วและต้นยางแก่
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลของบรรยากาศดัดแปลงที่มีต่อการเก็บรักษาลองกอง
ปี พ.ศ. 2550
5 การปรับปรุงการผลิตมังคุด ในภาคใต้ของประเทศไทย
6 การประเมินคุณภาพผลผลิต เพื่อการจัดชั้นคุณภาพผลลองกอง
ปี พ.ศ. 2549
7 การประเมินคุณภาพผลผลิตเพื่อการจัดชั้นคุณภาพผลลองกอง
ปี พ.ศ. 2548
8 การปรับปรุงการผลิตมังคุด ในภาคใต้ของประเทศไทย
9 การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง
ปี พ.ศ. 2545
10 ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อฟื้นฟูสวนไม้ผล ภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา