ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภางค์ จันทวานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 สมาน เหล่าดำรงชัย 6
3 ไม่มีข้อมูล 6
4 กุลวิตรา ภังคานนท์ 6
5 สุจารี จันทรสุข 5
6 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 5
7 ชนิตา รักษ์พลเมือง 3
8 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 3
9 สุพรรณี ไชยอำพร 3
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 3
11 กนกพรรณ อยู่ชา 3
12 พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 2
13 สุมาลี ปิตยานนท์ 2
14 อมรา พงศาพิชญ์ 2
15 อดิศร เสมแย้ม 2
16 วัลยา มนัสเกษมสิริกุล 2
17 ชวลิต นิตยะ 2
18 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
19 วีณา โสตภิภาพนุกูล 2
20 วลัยรัตน์ อัศเวศน์ 2
21 อังคณา กมลเพ็ชร์ 2
22 สุภาพร ประดับสมุทร 2
23 ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 2
24 อัญชลี เข็มครุฑ 2
25 อมรทิพย์ อมราภิบาล 2
26 สมชัย จิตสุชน 2
27 ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ 2
28 พอล เรืองโรจน์พิทักษ์ 2
29 อุทุมพร จามรมาน 2
30 วิศนี ศิลตระกูล 1
31 ปรัชวิกร มาสมบูรณ์ 1
32 อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร 1
33 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 1
34 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 1
35 เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์ 1
36 เสน่ห์ จุ้ยโต 1
37 วรรณี ไทยานันท์ 1
38 ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ 1
39 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
40 โรงพยาบาลแม่สอด 1
41 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
42 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
43 หลิน, ฟง 1
44 สุริชัย หวันแก้ว 1
45 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
46 สมยศ ลี้ตระกูล 1
47 ปิยะวัฒน์ คงช่วย 1
48 อมรวิชช์ นาครทรรพ 1
49 โรงพยาบาลแม่สาย 1
50 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
51 ประกอบ คุปรัตน์ 1
52 สมภาร พรมทา 1
53 ศจินทร์ ประชาสันติ์ 1
54 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
55 ปิยวัฒน์ คงช่วย 1
56 นพรัตน์ ศุกระกาญจน์ 1
57 อัชวัน หงิมรักษา 1
58 พัทยา ตั้งไตรวัฒน์ 1
59 บังอร เสรีรัตน์ 1
60 ลัดดาวัลย์ เพ่งชัด 1
61 มนตรี อนันตรักษ์ 1
62 ภีรนัย โชติกันตะ 1
63 ระวาท วณิคพันธุ์ 1
64 สายสมร เฉยตรองการ 1
65 ปราณิศา วงธรรมรัตน 1
66 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ 1
67 อาทิตย์ วงศ์อทิติกุล 1
68 ศรีสวรรค์ อัศวเทศานนท์ 1
69 นัยน์ปพร สิปปภาส 1
70 วชิรา วิชยานุวัติ 1
71 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
72 ดาริน กีฏามระ 1
73 จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์, ม.ล., 2510- 1
74 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
75 พศกร โยธินนีรนาท 1
76 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
77 วีระ สมบูรณ์ 1
78 กมลวรรณ เริงสำราญ 1
79 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
80 ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 1
81 กุหลาบ มัลลิกะมาส 1
82 เปรมใจ วังศิริไพศาล 1
83 ผจงรักษ์ ศรีไชยวงค์ 1
84 จารุวรรณ พรมวัง 1
85 จินตนา ดิษฐแย้ม 1
86 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
87 ศศิธร รัชนี ณ อยุธยา 1
88 โสรีช์ โพธิแก้ว 1
89 บงกช หงษ์คำมี 1
90 อัจฉรา รัตนานุวัติ 1
91 อัญชลี แย้มพยนต์ 1
92 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
93 ปัทมา จันทร์เจริญสุข 1
94 ริสเสอร์, แกรี 1
95 จรัส บุญชัย 1
96 เสติร์น, แอรอน 1
97 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
98 เกตุชพรรณ์ คำพุฒ 1
99 ปราณิศ วงธรรมรัตน 1
100 สุธีรา นิตยานันทะ 1
101 สมาน เหล่าดารงชัย 1
102 พัทยา เรือนแก้ว 1
103 สำอาง หิรัญบูรณะ 1
104 จัง, เอี้ยน ชิว 1
105 สวี่, เส้าหลิน 1
106 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
107 ต้วน, ลี่เซิง 1
108 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
109 สุธาสินี แก้วเหล็กไหล 1
110 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
111 สุมาลี แซ่ว่อง 1
112 ดำริห์ ดวงนภา 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
114 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
116 รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 1
117 สุนัชชา หมื่นจงใจดี 1
118 มนทกานต์ ฉิมมามี 1
119 เก็จกนก เอื้อวงศ์ 1
120 หลอ, เสี่ยวจิง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2552 3
5 2551 6
6 2550 5
7 2549 8
8 2548 4
9 2547 4
10 2546 3
11 2545 4
12 2544 5
13 2542 5
14 2541 3
15 2540 3
16 2539 1
17 2536 2
18 2535 1
19 2534 3
20 2533 3
21 2532 2
22 2531 8
23 2530 1
24 2529 3
25 2528 1
26 2527 2
27 2520 1
28 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การบริหารจัดการแรงงานไทยย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศในศตวรรษที่ 21
ปี พ.ศ. 2557
2 ทางเลือกนโยบายการศึกษาสำหรับบุตรแรงงานต่างชาติในประเทศไทยภายใต้บริบทอาเซียน: การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
3 การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติหญิงจากพม่า : กรณีศึกษาลูกจ้างทำงานบ้านในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2555
4 เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยสวัสดิการสำหรับแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2552
5 การเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
6 เด็กเร่ร่อนย้ายถิ่น ณ ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
7 การเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
ปี พ.ศ. 2551
8 การคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นตามกฎหมายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดหน่วยงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรีและการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9 ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษา: ศึกษากรณีบุตรแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
10 กระบวนการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติโดยองค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
11 วิจัยย่อยที่ 2 เรื่องการจัดองค์กรและกลไกของรัฐเพื่อดำเนินงานด้านแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติ : ยุทธศาสตร์ในการเผชิญผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อสังคมไทย
12 กระบวนการการจัดการศึกษา สำหรับเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติ โดยองค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
13 การคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นตามกฎหมายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดหน่วยงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรีและการค้ามนุษย์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2550
14 ผลกระทบของการย้ายถิ่นข้ามชาติต่อชุมชนชายแดนและชุมชนที่มีผู้ย้ายถิ่นจำนวนมากในประเทศไทย : การสร้างความกลมกลืนและความมั่นคงในชุมชน
15 Migrant recruitment/from Cambodia and Laos into Thailand
16 ผลกระทบทางสังคมของระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (ผลกระทบทางสังคมของการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2) ระยะที่หนึ่ง
17 การนำเข้าแรงงานลาวในจังหวัดสงขลา : กระบวนการ ปัญหาและผลที่เกิดขึ้น
18 ชนชั้นนำในการเมืองไทยปัจจุบัน : การศึกษากระบวนการผลิตซ้ำทุนวัฒนธรรมตามแนวปิแอร์ บูร์ดิเออ
ปี พ.ศ. 2549
19 โครงการวิจัย เรื่อง ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษที่ 90 สู่อนาคตปี 2000
20 รัฐไทยกับคนจีน (พ.ศ. 2475-2487)
21 กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดา
22 ชาวดอยไร้สัญชาติกับอัตลักษณ์ : ศึกษากรณีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านพญาไพรเล่ามา จังหวัดเชียงราย
23 วิจัยย่อยที่ 2 เรื่องการจัดองค์กรและกลไกของรัฐเพื่อดำเนินงานด้านแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติ : ยุทธศาสตร์ในการเผชิญผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อสังคมไทย
24 ผลกระทบทางสังคมของระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
25 การเตรียมความพร้อมเพื่อการคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบ
26 การย้ายถิ่นของแรงงานพม่า และผลกระทบต่อการพัฒนาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2548
27 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายคุ้มครองและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กต่างชาติในประเทศไทย
28 ผลกระทบทางสังคมของระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (ผลกระทบทางสังคมของการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2) ระยะที่หนึ่ง
29 การศึกษาความต้องการจ้างแรงงานอพยพต่างชาติในประเทศไทย ในช่วงปี 2546-2548
30 ผลกระทบทางสังคมของระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (ผลกระทบทางสังคมของการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2) ระยะที่หนึ่ง
ปี พ.ศ. 2547
31 การวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
32 การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานและการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย : โครงการวิจัย
33 การศึกษาความต้องการจ้างแรงงานอพยพต่างชาติในประเทศไทย ในช่วงปี 2546-2548
34 การเตรียมความพร้อมเพื่อการคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบ
ปี พ.ศ. 2546
35 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
36 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกาย
37 ตลาดแรงงานไทยในเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษ ที่ 90
ปี พ.ศ. 2545
38 การติดตามผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2544 : กระบวนการและปัญหา : รายงานการวิจัย
39 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของที่อยู่อาศัย กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว : กรณีศึกษาหมู่บ้านอาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ
40 ลักษณะที่อยู่อาศัยของชาวเขาในโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษาชาวเขาเผ่าอาข่า
41 ลักษณะที่อยู่อาศัยของชาวเขา ในโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษา ชาวเขาเผ่าลาหู่
ปี พ.ศ. 2544
42 ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษที่ 90 : รายงานผลสังเคราะห์
43 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัย
44 ระบบการจัดหางานไปต่างประเทศในประเทศไทยและการร้องเรียนของแรงงาน
45 ความเสมอภาคของโอกาสการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาและสังคมของคนพิการ : ศึกษากรณีคนพิการตาบอด
46 ตลาดแรงงานไทยในเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษ ที่ 90
ปี พ.ศ. 2542
47 การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนี
48 โครงการการศึกษากิจการที่ขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย ปี 2542 : รายงานฉบับสมบูรณ์
49 โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา:ระบบการเมืองการปกครอง
50 การใช้เทคนิคสนทนากลุ่มและระเบียบวิธีคิวในการประเมินความต้องการของเด็กต่างชาติชาวพม่า : กรณีศึกษาชุมชนผู้ย้ายถิ่นชาวพม่าในจังหวัดระนอง
51 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับชุมชน
ปี พ.ศ. 2541
52 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารอุดมศึกษา : กรณีศึกษาของผู้บริหารระดับสูง
53 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร
54 การพัฒนารูปแบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคม ตามแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
55 การศึกษานโยบายเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย : รายงาน
56 การนำเสนอนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม : กรณีศึกษาเขตชนบทยากจนในภาคกลาง
57 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
58 แบบแผนการแก้ปัญหาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 : การศึกษาพหุกรณีในจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2536
59 การดำเนินการในโครงการประกอบอาชีพอิสระของกรมสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในชนบทภาคกลาง
60 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการของชาวไทลื้อ
ปี พ.ศ. 2535
61 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท : กรณีศึกษาโรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2534
62 ชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลำเนาเดิมที่เฉาซัน
63 การจัดช่วงชั้นทางสังคม : เกียรติภูมิของอาชีพต่าง ๆ ในสังคมไทย
64 วิเคราะห์แนวคิดและกลวิธีของนวนิยายแนวการเมืองและสังคมของ "ดวงใจ" ในช่วง พ.ศ.2513-2523
ปี พ.ศ. 2533
65 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและปัญหาจริยธรรม : รายงานผลการวิจัย
66 สภาพสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
67 สภาพสังคมชนบทเวสเสกซ์ของอังกฤษในช่วงปี ค.ศ. 1872-1896 จากนวนิยายทั้ง 7 เรื่องของโทมัส ฮาร์ดี้
ปี พ.ศ. 2532
68 การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาเฉพาะกรณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
69 นโยบายและการจัดการศึกษาสำหรับชาวเขาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
70 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท : กรณีศึกษาโรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัย
71 การจัดช่วงชั้นทางสังคม : เกียรติภูมิของอาชีพต่างๆ ในสังคมไทย : รายงานผลการวิจัย
72 การจัดช่วงชั้นทางสังคม : เกียรติภูมิของอาชีพต่าง ๆ ในสังคมไทย
73 เกียรติภูมิของอาชีพในเขตเมือง
74 นิยายปรัมปราเรื่องแถน : วิเคราะห์ความเชื่อตามพงศาวดารล้านช้าง
75 เกียรติภูมิของอาชีพในเขตชนบท
76 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
77 การจัดช่วงชั้นทางสังคม : เกียรติภูมิของอาชีพต่างๆ ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2530
78 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท : กรณีศึกษาโรงเรียนในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
79 การสำรวจทัศนคติเยาวชนไทยต่อประเทศญี่ปุ่นและประเทศในประชาคมอาเซียน
80 ผลกระทบของการฝึกอบรมอาชีพเยาวชนต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนแบบผสมผสาน อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
81 สถานภาพทางสังคมของผู้หญิงไทย (ในช่วงปี พ.ศ. 2475-2493) ในนวนิยายของ ดอกไม้สด และ ก. สุรางคนางค์
ปี พ.ศ. 2528
82 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2527
83 นโยบายและการจัดการศึกษาสำหรับชาวเขาในประเทศไทย
84 ปัญหาสังคมเกี่ยวกับยาเสพติดในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธา
ปี พ.ศ. 2520
85 ความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา : รายงานการวิเคราะห์การกระจายของโอกาสการเข้าศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาในแต่ละภูมิภาค
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
86 สภาพสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก