ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภางค์ จันทวานิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 ไม่มีข้อมูล 6
3 กุลวิตรา ภังคานนท์ 6
4 สมาน เหล่าดำรงชัย 6
5 สุจารี จันทรสุข 5
6 เพ็ญศรี อรุณรุ่งเรือง 5
7 ชนิตา รักษ์พลเมือง 3
8 วิชัย เพียรนุเคราะห์ชน 3
9 สุพรรณี ไชยอำพร 3
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 3
11 กนกพรรณ อยู่ชา 3
12 อังคณา กมลเพ็ชร์ 2
13 สุภาพร ประดับสมุทร 2
14 ชวลิต นิตยะ 2
15 อัญชลี เข็มครุฑ 2
16 พอล เรืองโรจน์พิทักษ์ 2
17 ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ 2
18 วัลยา มนัสเกษมสิริกุล 2
19 อุทุมพร จามรมาน 2
20 อมรทิพย์ อมราภิบาล 2
21 ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 2
22 สมชัย จิตสุชน 2
23 วีณา โสตภิภาพนุกูล 2
24 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
25 อมรา พงศาพิชญ์ 2
26 วลัยรัตน์ อัศเวศน์ 2
27 อดิศร เสมแย้ม 2
28 พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 2
29 สุมาลี ปิตยานนท์ 2
30 ต้วน, ลี่เซิง 1
31 พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล 1
32 จัง, เอี้ยน ชิว 1
33 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล 1
34 หลิน, ฟง 1
35 วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ 1
36 สำอาง หิรัญบูรณะ 1
37 เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง 1
38 หลอ, เสี่ยวจิง 1
39 สวี่, เส้าหลิน 1
40 สุธาสินี แก้วเหล็กไหล 1
41 พศกร โยธินนีรนาท 1
42 เก็จกนก เอื้อวงศ์ 1
43 รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 1
44 สุระ คุณคงคาพันธ์ 1
45 มนทกานต์ ฉิมมามี 1
46 สุนัชชา หมื่นจงใจดี 1
47 สุธีรา นิตยานันทะ 1
48 สมาน เหล่าดารงชัย 1
49 พัทยา เรือนแก้ว 1
50 ประไพรัตน์ รัตนโอฬาร-มิกซ์ 1
51 ปราณิศ วงธรรมรัตน 1
52 ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ 1
53 วรรณี ไทยานันท์ 1
54 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
55 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
56 ปรัชวิกร มาสมบูรณ์ 1
57 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 1
58 เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์ 1
59 อาทิตย์ วงศ์อทิติกุล 1
60 ศรีสวรรค์ อัศวเทศานนท์ 1
61 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
62 สุริชัย หวันแก้ว 1
63 วิศนี ศิลตระกูล 1
64 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 1
65 โรงพยาบาลแม่สาย 1
66 โรงพยาบาลแม่สอด 1
67 บรรสิทธิ์ ทาทอง 1
68 สมยศ ลี้ตระกูล 1
69 อมรวิชช์ นาครทรรพ 1
70 ปิยะวัฒน์ คงช่วย 1
71 อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร 1
72 เสน่ห์ จุ้ยโต 1
73 ประกอบ คุปรัตน์ 1
74 ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ 1
75 พงษ์ศักดิ์ เทพชนะชัยชาญ 1
76 พัทยา ตั้งไตรวัฒน์ 1
77 อัชวัน หงิมรักษา 1
78 ศจินทร์ ประชาสันติ์ 1
79 สมภาร พรมทา 1
80 ภีรนัย โชติกันตะ 1
81 มนตรี อนันตรักษ์ 1
82 อัจฉรา รัตนานุวัติ 1
83 อัญชลี แย้มพยนต์ 1
84 บังอร เสรีรัตน์ 1
85 ลัดดาวัลย์ เพ่งชัด 1
86 ปิยวัฒน์ คงช่วย 1
87 นพรัตน์ ศุกระกาญจน์ 1
88 วชิรา วิชยานุวัติ 1
89 นัยน์ปพร สิปปภาส 1
90 ปราณิศา วงธรรมรัตน 1
91 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ 1
92 จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์, ม.ล., 2510- 1
93 ดาริน กีฏามระ 1
94 ระวาท วณิคพันธุ์ 1
95 สายสมร เฉยตรองการ 1
96 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 1
97 บงกช หงษ์คำมี 1
98 โสรีช์ โพธิแก้ว 1
99 ผจงรักษ์ ศรีไชยวงค์ 1
100 จารุวรรณ พรมวัง 1
101 จินตนา ดิษฐแย้ม 1
102 กุหลาบ มัลลิกะมาส 1
103 เปรมใจ วังศิริไพศาล 1
104 นันทิยา สวาสดิ์พันธ์ 1
105 ดำริห์ ดวงนภา 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
107 ศุภวัลย์ รัตนนาคินทร์ 1
108 เกตุชพรรณ์ คำพุฒ 1
109 ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี 1
110 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ 1
111 จรัส บุญชัย 1
112 เสติร์น, แอรอน 1
113 ปัทมา จันทร์เจริญสุข 1
114 พรรณสิริ พรหมพันธุม 1
115 ริสเสอร์, แกรี 1
116 ศศิธร รัชนี ณ อยุธยา 1
117 วีระ สมบูรณ์ 1
118 กมลวรรณ เริงสำราญ 1
119 จิรวัฒน์ ศรีคง 1
120 สุมาลี แซ่ว่อง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2552 3
5 2551 5
6 2550 2
7 2549 7
8 2548 2
9 2547 3
10 2546 2
11 2545 4
12 2544 4
13 2542 5
14 2541 3
15 2540 3
16 2539 1
17 2536 2
18 2534 2
19 2533 2
20 2532 1
21 2531 7
22 2529 3
23 2528 1
24 2527 1
25 2520 1
26 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การบริหารจัดการแรงงานไทยย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศในศตวรรษที่ 21
ปี พ.ศ. 2557
2 ทางเลือกนโยบายการศึกษาสำหรับบุตรแรงงานต่างชาติในประเทศไทยภายใต้บริบทอาเซียน: การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
3 การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติหญิงจากพม่า : กรณีศึกษาลูกจ้างทำงานบ้านในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2555
4 เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยสวัสดิการสำหรับแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2552
5 การเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
6 เด็กเร่ร่อนย้ายถิ่น ณ ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
7 การเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ
ปี พ.ศ. 2551
8 การคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นตามกฎหมายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดหน่วยงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรีและการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9 ความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษา: ศึกษากรณีบุตรแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
10 กระบวนการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติโดยองค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
11 กระบวนการการจัดการศึกษา สำหรับเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติ โดยองค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
12 การคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นตามกฎหมายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดหน่วยงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรีและการค้ามนุษย์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2550
13 การนำเข้าแรงงานลาวในจังหวัดสงขลา : กระบวนการ ปัญหาและผลที่เกิดขึ้น
14 ชนชั้นนำในการเมืองไทยปัจจุบัน : การศึกษากระบวนการผลิตซ้ำทุนวัฒนธรรมตามแนวปิแอร์ บูร์ดิเออ
ปี พ.ศ. 2549
15 โครงการวิจัย เรื่อง ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษที่ 90 สู่อนาคตปี 2000
16 รัฐไทยกับคนจีน (พ.ศ. 2475-2487)
17 กรณีศึกษาการจบชีวิตบุตรของมารดา
18 ชาวดอยไร้สัญชาติกับอัตลักษณ์ : ศึกษากรณีกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านพญาไพรเล่ามา จังหวัดเชียงราย
19 ผลกระทบทางสังคมของระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
20 การเตรียมความพร้อมเพื่อการคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบ
21 การย้ายถิ่นของแรงงานพม่า และผลกระทบต่อการพัฒนาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2548
22 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายคุ้มครองและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กต่างชาติในประเทศไทย
23 ผลกระทบทางสังคมของระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (ผลกระทบทางสังคมของการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2) ระยะที่หนึ่ง
ปี พ.ศ. 2547
24 การวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย
25 การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานและการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย : โครงการวิจัย
26 การเตรียมความพร้อมเพื่อการคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบ
ปี พ.ศ. 2546
27 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและพัฒนาบุคลากรของวัดพระธรรมกาย
ปี พ.ศ. 2545
29 การติดตามผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2544 : กระบวนการและปัญหา : รายงานการวิจัย
30 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของที่อยู่อาศัย กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว : กรณีศึกษาหมู่บ้านอาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆ
31 ลักษณะที่อยู่อาศัยของชาวเขาในโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษาชาวเขาเผ่าอาข่า
32 ลักษณะที่อยู่อาศัยของชาวเขา ในโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษา ชาวเขาเผ่าลาหู่
ปี พ.ศ. 2544
33 ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษที่ 90 : รายงานผลสังเคราะห์
34 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไทย-พม่า และสถานการณ์เสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่น : พื้นที่แม่สอดและแม่สาย : รายงานการวิจัย
35 ระบบการจัดหางานไปต่างประเทศในประเทศไทยและการร้องเรียนของแรงงาน
36 ความเสมอภาคของโอกาสการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาและสังคมของคนพิการ : ศึกษากรณีคนพิการตาบอด
ปี พ.ศ. 2542
37 การย้ายถิ่นของผู้หญิงไทยไปเยอรมนี : สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบในประเทศไทยและเยอรมนี
38 โครงการการศึกษากิจการที่ขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย ปี 2542 : รายงานฉบับสมบูรณ์
39 โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา:ระบบการเมืองการปกครอง
40 การใช้เทคนิคสนทนากลุ่มและระเบียบวิธีคิวในการประเมินความต้องการของเด็กต่างชาติชาวพม่า : กรณีศึกษาชุมชนผู้ย้ายถิ่นชาวพม่าในจังหวัดระนอง
41 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับชุมชน
ปี พ.ศ. 2541
42 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารอุดมศึกษา : กรณีศึกษาของผู้บริหารระดับสูง
43 การพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร
44 การพัฒนารูปแบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคม ตามแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
45 การศึกษานโยบายเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร และผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย : รายงาน
46 การนำเสนอนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม : กรณีศึกษาเขตชนบทยากจนในภาคกลาง
47 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
48 แบบแผนการแก้ปัญหาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 : การศึกษาพหุกรณีในจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2536
49 การดำเนินการในโครงการประกอบอาชีพอิสระของกรมสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในชนบทภาคกลาง
50 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการของชาวไทลื้อ
ปี พ.ศ. 2534
51 ชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลำเนาเดิมที่เฉาซัน
52 วิเคราะห์แนวคิดและกลวิธีของนวนิยายแนวการเมืองและสังคมของ "ดวงใจ" ในช่วง พ.ศ.2513-2523
ปี พ.ศ. 2533
53 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและปัญหาจริยธรรม : รายงานผลการวิจัย
54 สภาพสังคมชนบทเวสเสกซ์ของอังกฤษในช่วงปี ค.ศ. 1872-1896 จากนวนิยายทั้ง 7 เรื่องของโทมัส ฮาร์ดี้
ปี พ.ศ. 2532
55 การประเมินผลการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา การศึกษาเฉพาะกรณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2531
56 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท : กรณีศึกษาโรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัย
57 การจัดช่วงชั้นทางสังคม : เกียรติภูมิของอาชีพต่างๆ ในสังคมไทย : รายงานผลการวิจัย
58 เกียรติภูมิของอาชีพในเขตเมือง
59 นิยายปรัมปราเรื่องแถน : วิเคราะห์ความเชื่อตามพงศาวดารล้านช้าง
60 เกียรติภูมิของอาชีพในเขตชนบท
61 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
62 การจัดช่วงชั้นทางสังคม : เกียรติภูมิของอาชีพต่างๆ ในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2529
63 การสำรวจทัศนคติเยาวชนไทยต่อประเทศญี่ปุ่นและประเทศในประชาคมอาเซียน
64 ผลกระทบของการฝึกอบรมอาชีพเยาวชนต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนแบบผสมผสาน อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
65 สถานภาพทางสังคมของผู้หญิงไทย (ในช่วงปี พ.ศ. 2475-2493) ในนวนิยายของ ดอกไม้สด และ ก. สุรางคนางค์
ปี พ.ศ. 2528
66 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2527
67 ปัญหาสังคมเกี่ยวกับยาเสพติดในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธา
ปี พ.ศ. 2520
68 ความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา : รายงานการวิเคราะห์การกระจายของโอกาสการเข้าศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาในแต่ละภูมิภาค