ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของยางพาราสายพันธุ์ สวย.251
2 กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
4 อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ปลูกต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการเปลือกแห้ง ของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
6 การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่าง เหมาะสมของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2558
7 การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการเปลือกแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
10 การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่าง เหมาะสมของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
12 อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ปลูกต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เทคนิคการลดอัตราการคายน้ำและการให้น้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางพารา
14 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เทคนิคการลดอัราการคายน้ำและการให้น้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางพารา
15 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการเปลือกแห้ง ของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
16 อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ปลูกต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 กลุ่มไม้ผล
ปี พ.ศ. 2554
19 การอนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตไม้ผลป่า สมุนไพรตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน และสมุนไพรที่ผ่านการวิเคราะห์ทางเภสัชวิทยา
20 การสำรวจ รวบรวมพรรณพืชที่ใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร ในโคกภูตากา ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านของประชาชนในพื้นที่
21 กลุ่มวิจัยไม้ดอก
22 การอนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตไม้ผลป่า สมุนไพรตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน และสมุนไพรที่ผ่านการวิเคราะห์ทางเภสัชวิทยา
23 การสำรวจ รวบรวมพรรณพืชที่ใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร ในโคกภูตากา ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านของประชาชนในพื้นที่
ปี พ.ศ. 2553
24 การศึกษาสถานภาพการผลิต และการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
25 การศึกษาสถานภาพการผลิต และการพัฒนาการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
26 ผลของการให้น้ำตามค่าพลังงานศักย์ของน้ำในดินที่วัดโดยเครื่องวัดความชื้นในดินต่อการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพน้ำยางของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 ผลของการให้น้ำตามค่าพลังงานศักย์ของน้ำในดินที่วัดโดยเครื่องวัดความชื้นในดินต่อการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพน้ำยางของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
28 ผลของการให้น้ำตามค่าพลังงานศักย์ของน้ำในดินที่วัดโดยเครื่องวัดความชื้นในดินต่อการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพน้ำยางของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
29 อิทธิพลของระบบน้ำแบบสิปริงเกอร์และระบบน้ำหยด ที่มีต่อการเจริญเติบโตธาตุอาหารบางชนิด และปริมาณคาร์โบไฮเครตสะสมของมะม่วงฝรั่ง
30 อิทธิพลของระบบน้ำแบบสิปริงเกอร์และระบบน้ำหยด ที่มีต่อการเจริญเติบโตธาตุอาหารบางชนิด และปริมาณคาร์โบไฮเครตสะสมของมะม่วงฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2539
31 การศึกษาผลของ Paclobutrazol ต่อการออกดอกของมะม่วง โดยการให้สารผ่านทางรากต้นตอของกิ่งทาบ