ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของยางพาราสายพันธุ์ สวย.251
3 กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ปลูกต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการเปลือกแห้ง ของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
6 การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่าง เหมาะสมของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2558
7 การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการเปลือกแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
10 การพัฒนาค่ามาตรฐานอาหารในใบและดินเพื่อการใส่ปุ๋ยอย่าง เหมาะสมของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
12 อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ปลูกต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เทคนิคการลดอัตราการคายน้ำและการให้น้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางพารา
14 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เทคนิคการลดอัราการคายน้ำและการให้น้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางพารา
15 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการเปลือกแห้ง ของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
16 อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ปลูกต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กลุ่มวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 กลุ่มไม้ผล
ปี พ.ศ. 2554
19 กลุ่มวิจัยไม้ดอก
20 การอนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตไม้ผลป่า สมุนไพรตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน และสมุนไพรที่ผ่านการวิเคราะห์ทางเภสัชวิทยา
21 การสำรวจ รวบรวมพรรณพืชที่ใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร ในโคกภูตากา ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านของประชาชนในพื้นที่
ปี พ.ศ. 2551
22 ผลของการให้น้ำตามค่าพลังงานศักย์ของน้ำในดินที่วัดโดยเครื่องวัดความชื้นในดินต่อการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพน้ำยางของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 ผลของการให้น้ำตามค่าพลังงานศักย์ของน้ำในดินที่วัดโดยเครื่องวัดความชื้นในดินต่อการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพน้ำยางของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
24 ผลของการให้น้ำตามค่าพลังงานศักย์ของน้ำในดินที่วัดโดยเครื่องวัดความชื้นในดินต่อการเจริญเติบโต ปริมาณ และคุณภาพน้ำยางของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
25 อิทธิพลของระบบน้ำแบบสิปริงเกอร์และระบบน้ำหยด ที่มีต่อการเจริญเติบโตธาตุอาหารบางชนิด และปริมาณคาร์โบไฮเครตสะสมของมะม่วงฝรั่ง
26 อิทธิพลของระบบน้ำแบบสิปริงเกอร์และระบบน้ำหยด ที่มีต่อการเจริญเติบโตธาตุอาหารบางชนิด และปริมาณคาร์โบไฮเครตสะสมของมะม่วงฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2539
27 การศึกษาผลของ Paclobutrazol ต่อการออกดอกของมะม่วง โดยการให้สารผ่านทางรากต้นตอของกิ่งทาบ