ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภัทรา อักษรานุเคราะห์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2536
1 การศึกษาแบบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
2 การศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทของข้อความ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
3 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการฝึกอ่านด้วยจำนวนครั้งที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2534
4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ทางด้านการฟังเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบการแบ่งกลุ่ม ตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียนกับการสอนทั้งชั้น
ปี พ.ศ. 2531
5 ระดับความสามาถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย