ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภัทรา เอื้อวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
ปี พ.ศ. 2547
2 บทบาทผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาตามที่ปฏิบัติจริงและตามความคาดหวังของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัด กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2543
3 บทบาทผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาตามที่ปฏิบัติจริงและตามความคาดหวังของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัด กรมแพทย์ทหารเรือ
4 บทบาทผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาตามที่ปฏิบัติจริง และตามความคาดหวังของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2538
5 วัฒนธรรมองค์การในสถาบันการศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2525
6 การให้เหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
7 การให้เหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสยาม