ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภัทรา อุไรวรรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุภัทรา อุไรวรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข 5
2 ศรีรัตน์ สอดศุข 5
3 คงภพ อำพลศักดิ์ 4
4 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 4
5 วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ 4
6 เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว 3
7 ไวยพจน์ เครือเสน่ห์ 2
8 สมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์ 2
9 สมชาย พุฒหอม 2
10 จิรานุวัฒน์ ชูเพชร 2
11 วิวัฒน์ ชวนะนิกุล 2
12 สุรางค์ สุมโนจิตราภรณ์ 2
13 วงศ์ปฐม กมลรัตน์ 2
14 ประโยชน์ แผ้วสาสน์ 1
15 กำธร เลิศสำรวยพันธุ์ 1
16 อาภรณ์ โพธิ์ภา 1
17 วิจัย ศรีสุวรรณธัช 1
18 มานพ ตั้งตรงไพโรจน์ 1
19 สมศรี งามวงศ์ชน 1
20 อาภรณ์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ 1
21 อภิรัตนา คุ้มเณร 1
22 สุจินต์ หนูขวัญ 1
23 พรรณศรี เชิดชูพันธ์เสรี 1
24 สมศักดิ์ ล้วนปรีดา 1
25 รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ 1
26 อัญชลี ทัศนาขจร 1
27 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 1
28 วิสุทธิ์ ศรีชุมพวง 1
29 ปรัชชัย วีรสิทธิ์ 1
30 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 1
31 พิชิต ศรีมุกดา 1
32 วรรณเพ็ญ เกตุกล่ำ 1
33 ภูวนัย ชัยศรี 1
34 ธนัญช์ สังกรธนกิจ 1
35 พลชาติ ผิวเณร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 5
2 2551 4
3 2550 6
4 2549 1
5 2548 2
6 2546 2
7 2545 1
8 2543 3
9 2542 1
10 2528 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลทนเค็มโดยวิธีการผสมข้ามแบบเหนี่ยวนำกับปลาหมอเทศ
2 โปรแกรมการคัดเลือกพันธุ์เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม
3 การตอบสนองการคัดเลือกแบบภายในครอบครัวเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตในกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยง ณ จังหวัดบุรีรัมย์
4 การรวบรวมความรู้และประสบการณ์ ระบบตลาดข้อตกลง (Contract Farming) ในประเทศไทย : กรณีศึกษาปลานิล
5 การศึกษาการเจริญเติบโตและการเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon Fabricius, 1798) เพื่อการคัดเลือกแบบหมู่
ปี พ.ศ. 2551
6 การรวบรวมความรู้และประสบการณ์ ระบบตลาดข้อตกลง (Contract Farming) ในประเทศไทย : กรณีศึกษาปลานิล
7 ศึกษาลักษณะทางการสืบพันธุ์ของปูม้าพันธุ์บ้านรุ่นที่ 1 ที่เลี้ยงในบ่อคอนกรีต
8 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ และการทดสอบยืนยันโดยใช้วิเคราะห์ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก ในกุ้งก้ามกราม
9 การรวบรวมความรู้และประสบการณ์ระบบตลาดข้อตกลง [Contract Farming] ในประเทศไทย : กรณีศึกษาปลานิล
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษาการเจริญเติบโตและการเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon Fabricius, 1798) เพื่อการคัดเลือกแบบหมู่
11 โปรแกรมการคัดเลือกเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ดี
12 การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือก
13 การจัดการพันธุกรรมในหอยเป๋าฮื้อไทย Haliotis asinina LINNAEUS 1758 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ระบบการทำฟาร์มบนบกในระบบหมุนเวียนน้ำแบบกึ่งปิด
14 การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโต และการรอดตายของกุ้งก้ามกรามจากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์ และในสายพันธุ์เดียวกัน
15 การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งก้ามกราม จากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์ และในสายพันธุ์เดียวกัน
ปี พ.ศ. 2549
16 การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโต และการรอดตายของกุ้งก้ามกรามจากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์ และในสายพันธุ์เดียวกัน
ปี พ.ศ. 2548
17 การจัดการพันธุกรรมในหอยเป๋าฮื้อไทย Haliotis asinina LINNAEUS 1758 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ระบบการทำฟาร์มบนบกในระบบหมุนเวียนน้ำแบบกึ่งปิด
18 การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งก้ามกราม จากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์ และในสายพันธุ์เดียวกัน
ปี พ.ศ. 2546
19 ผลของการผสมข้ามและการผสมเหนี่ยวนำสายพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และรูปร่างของปลาไน
20 การพัฒนาเกมการเล่นเตยของเด็กไทยสู่การเป็นกีฬา
ปี พ.ศ. 2545
21 โครงการประมวลองค์ความรู้ "แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยโดยวิธีการทางพันธุศาสตร์ปริมาณ"
ปี พ.ศ. 2543
22 การพัฒนาเครื่องหมายติดภายในและการประมาณค่าอัตราพันธุกรรมต่อการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius, 1798 โดยวิธี Full-sib analysis
23 ผลของการผสมข้ามและการผสมเหนี่ยวนำสายพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และรูปร่างของปลาไน
24 โครงการประมวลองค์ความรู้ "แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยโดยวิธีการทางพันธุศาสตร์ปริมาณ"
ปี พ.ศ. 2542
25 โปรแกรมคัดเลือกเพื่อการผสมพันธุ์กุ้งกุลาดำ Penaeus monodon, Fabricius ระยะที่ 1 : พันธุศาสตร์เชิงประชากรและการประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของอัตราการเติบโต
ปี พ.ศ. 2528
26 การผสมเทียมพันธุ์ปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ