ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภัทรา อักษรานุเคราะห์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ 2
3 สมชาย อบรม 1
4 ศศิมา จารุบุษป์ 1
5 สมพร จินากูล 1
6 สุทา เมตไตรพันธ์ 1
7 จิตรา รอดเชื้อ 1
8 แม้นมาศ ลีลสัตยกุล 1
9 ก่องแก้ว เจริญอักษร 1
10 ประไพศรี วงศ์สุรดิศ 1
11 กรรณิการ์ จิตต์บรรเทา 1
12 ศรเพชร ชัยสงคราม 1
13 ศรชัย มุ่งไธสง 1
14 นิตยา ประพฤติกิจ 1
15 กาญจนวัลย์ ชุ่มใจ 1
16 แพรวพรรณ นำเบญจพล 1
17 จิตตยา สุวภาพ 1
18 เตือนตา ไม้จันทน์ 1
19 กาญจนา จงอุตส่าห์ 1
20 ดวงใจ จงธนากร 1
21 รัตนา เล็กพุก 1
22 ศุลีรัตน์ ภัทรานนท์ 1
23 สุมณฑา วิรูหญาณ 1
24 ศุภพร สุขชื่น 1
25 สุนทรี วัฒนจินดาพร 1
26 สมปอง ขวัญคำ 1
27 สิริพร เมืองพรวน 1
28 พัชราพร เขียวรื่นรมย์ 1
29 ทัศนีย์ ภูมิรัตน์ 1
30 นิฏฐา กัลยาประสิทธิ์ 1
31 นิศาชล นักสำรวจ 1
32 เนาวรัตน์ พงษ์เกษมพรกุล 1
33 นพดล ปู่ชูประเสริฐ 1
34 นริศรา ดานุวงศ์ 1
35 พลอยมณี สหุนันท์ 1
36 ไพจิตรา ขวัญสุวรรณ 1
37 เกษณี มณีรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2541 1
2 2539 4
3 2537 4
4 2536 3
5 2535 2
6 2534 1
7 2533 1
8 2532 1
9 2531 3
10 2530 2
11 2529 4
12 2527 1
13 2526 1
14 2525 3
15 2517 1
16 2516 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2541
1 ผลการสอนกลวิธีด้านความรู้ความคิดที่มีต่อความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในผลการเรียนภาษาอังกฤษ กับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอ้งกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
3 ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูง และต่ำในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
4 ผลของการใช้คำถามแบบคำต่อคำและแบบมโนทัศน์ที่มีต่อความเข้าใจ และการระลึกได้ในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 การเปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเพศและขนาดชั้นเรียนต่างกัน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
6 ความสามารถด้านการสัมพันธ์ข้อความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
7 การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถ ในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงบรรยายระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
8 ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีในการเรียนกับความสามารถ ในทักษะรับสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพมหานคร
9 ผลของการใช้เทคนิคการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษทักษะฟัง-พูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2536
10 ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามการรับรู้ของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
11 การเปรียบเทียบการประเมินผลความสามารถในการสื่อสารด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างครูภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษา
12 ผลของการสอนอ่านแบบแสดงการคิดเป็นถ้อยคำ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2535
13 การศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ประเภทของข้อความ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
14 การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการใช้กลวิธีเพื่อการสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
15 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการอภิปรายและการทำแผนผังสรุปโยงเรื่องที่อ่าน
ปี พ.ศ. 2533
16 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนแผนกพณิชยการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่ง ที่ได้เรียนบทเรียนที่มีบทสรุป ก่อนการอ่านและบทเรียนที่มีบทสรุปหลังการอ่าน
ปี พ.ศ. 2532
17 ระดับความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2531
18 ระดับความสามาถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
19 ระดับความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
20 ระดับความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2530
21 การนำเสนอแนวทางการสอนซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
22 การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลและทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า ที่เรียนด้วยการสอดแทรกและไม่สอดแทรกเนื้อหา และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ปี พ.ศ. 2529
23 ความคิดเห็นของครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหัวข้อวัฒนธรรมในแบบเรียนภาษาอังกฤษ
24 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการนำหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับพุทธศักราช 2524 ไปใช้ในโรงเรียนรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
25 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วในการอ่าน ความเข้าใจในการอ่านและสัมฤทธิผลในการเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร
26 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ ในด้านทักษะรับสารกับทักษะส่งสาร
ปี พ.ศ. 2527
27 การเปรียบเทียบผลของการใช้คำถามก่อน หลัง และระหว่างการอ่านที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า
ปี พ.ศ. 2526
28 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาฝึกหัดครูวิชาเอกภาษาอังกฤษที่เรียน โดยใช้กิจกรรมการละครกับการฝึกรูปประโยค
ปี พ.ศ. 2525
29 การศึกษาสภาพการศึกษาของประชากรในบริเวณพื้นที่การชลประทานโครงการป่าสักใต้ : รายงานการวิจัย
30 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ระหว่างการใช้แบบทดสอบโมดิฟายด์โคลซชนิดเลือกตอบ และชนิดจับคู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
31 ความเข้าใจความสัมพันธ์ของการอ้างอิงย้อนหลังในข้อความ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2517
32 ความถี่ของโครงสร้างภาษาในหนังสืออ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2516
33 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการเรียนภาษาอังกฤษแบบโครงสร้าง กับแบบสถานการณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าในโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 การใช้เวลาในการสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร
35 การศึกษาข้อผิดในการสะกดคำในภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
36 ความถี่ของคำในหนังสืออ่านภาษาอังกฤษระดับมธยมศึกษาตอนปลาย