ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภัทรตรา สุขะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2551 2
5 2548 1
6 2547 1
7 2544 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน วัฒนธรรมล้านช้างจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
2 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองโพธิ์ โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
3 กระบวนการสร้างองค์ความรู้การย้อมสีผ้าทอจากวัสดุธรรมชาติ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
4 กระบวนการการสร้างองค์ความรู้การย้อมสีผ้าทอจากวัสดุธรรมชาติโดยภูมปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
5 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกมะม่วงหิมพานต์
ปี พ.ศ. 2548
6 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยกวน : ผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2547
7 การศึกษาความหลากหลายของเห็ดกินได้ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2544
8 การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารที่จำหน่ายในโรงอาหาร