ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภัค มหัทธนพรรค
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปริญญา จันทรศรี 11
2 นิตยา บุญทิม 11
3 IRPUS 6
4 ทุนวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม โครงการเครือข่าย สวทช. ภาคเหนือ 2
5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.(ทุน Window I) 1
7 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
8 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และม.พะเยา 1
9 Supuk Mahadhanapuk 1
10 ทุนวิจัย IRPUS 2550 1
11 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
12 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
13 วิมลวรรณ ชัยทอง 1
14 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
15 ดวงพร เปรมจิต 1
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 1
17 จากทุนวิจัย IRPUS 2550 1
18 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
19 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 1
20 งบประมาณแผ่นดิน 1
21 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
22 วาสนา ณ ฝั้น 1
23 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2557 1
4 2555 7
5 2554 3
6 2553 3
7 2552 4
8 2551 4
9 2550 7
10 2549 2
11 2548 2
12 2544 2
13 2542 2
14 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การควบคุมโรคผลแตกผลลายในการผลิตลำไยส่งออกจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2560
2 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสสาเหตุโรคจากเชื้อ Colletotrichum spp. และส่งเสริมการเจริญเติบโตในพริก
ปี พ.ศ. 2557
3 การรวบรวมและจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อเห็ดโคนน้อยด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายและการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยโมเลกุลเครี่ยงหมาย
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณเชื้อบาซิลลัสแบบประหยัดในการกำจัดศัตรูหอมแดง
6 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศัตรูข้าวโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมีเป็นพิษในภาคเกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ต๋ำจังหวัดพะเยา
7 การคัดเลือกและบ่งบอกสายพันธุ์บาซิลลัสที่ใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอมเพื่อรองรับเกษตรอินทรีย์จังหวัดพะเยา
8 Mutation of Bacillus licheniformis by low energy ion beam
9 Molecular cloning of cDNA encoding ACC synthase form Curcuma alismatifolia Gagnep.
10 โครงการการผลิตเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมเชื้อรา Pyricularia grisea ในข้าว
ปี พ.ศ. 2554
11 การผลิตผงเชื้อชีวภาพเพื่อใช้ควบคุมโรคใบไหม้สาเหตุจากเชื้อ Pyricularia sp. ในข้าวเพื่อรองรับเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพะเยา
12 การควบคุมการเหี่ยวของดอกปทุมมาโดยการใช้เทคนิคแอนติเซนและการส่งถ่ายยีนโดยไอออนบีม
13 โครงการศูนย์การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรีย แอคติโนมัยสีท และสาหร่าย
ปี พ.ศ. 2553
14 การควบคุมการเหี่ยวของดอกปทุมมาโดยการใช้เทคนิคแอนติเซนและการประยุกต์ใช้ไอออนบีม
15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4
16 โครงการ การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชกลุ่มปทุมมาและกระเจียวโดยเทคนิคอาร์เอพีดี จากโครงการชุดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2552
17 การควบคุมโรคราสีขียวของผลส้มหลังการเก็บเกี่ยวโดยเชื้อปฏิปักษ์
18 การควบคุมโรคราสีเขียวของผลส้มหลังการเก็บเกี่ยวโดยเชื้อปฏิปักษ์
19 การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อควบคุมโรคราสีเขียวของส้มหลังการเก็บเกี่ยว
20 การคัดเลือกและค้นหากลไกการต้านทานเชื้อราสาเหตุโรคปทุมมาของเชื้อปฏิปักษ์โดยประยุกต์ใช้ไอออนบีมพลังงานต่ำ
ปี พ.ศ. 2551
21 การผลิตเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคแอรแทรกโนสในถั่วเหลือง
22 การใช้สารเคมีที่ไม่เป็นพิษในการควบคุมโรคราสีเขียวของส้มหลังเก็บเกี่ยว
23 การผลิตเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรกโนสในถั่วเหลือง
24 การปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อปฏิปักษ์โดยประยุกต์ใช้ลำไอออนพลังงานต่ำเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมโรคข้าว
ปี พ.ศ. 2550
25 การผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียเพื่อควบคุมโรคโดยชีววิธีในปทุมมา
26 การผลินตผงเชื้อชีวภาพเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรกโนสสในปทุมมา
27 Ion-beam-induced gene transfer in Saccharomyces cerevisiae
28 Antagonistic activity of Biocontrol of Bacillus sp. against the Anthracnose Disease on Curcuma alismatifolia Gagnep
29 Mutation of Bacillus licheniformis by low energy ion beam
30 โครงการการผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียเพื่อใช้ควบคุมโรคโดยชีววิธีในปทุมมา
31 โครงการการผลิตผงเชื้อชีวภาพเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรกโนสในปทุมมา
ปี พ.ศ. 2549
32 Transformation in Curcuma
33 Agrobacterium tumefaciens mediated transformation in Curcuma alismalifolia Gagnep by using retarded shoots
ปี พ.ศ. 2548
34 Induced Mutation in Adenium obesum Balf. Using Ethyl Methanesulphonate
35 Mutation in Rice using Ethyl Methanesulphonate
ปี พ.ศ. 2544
36 Molecular cloning of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) synthase gene from lychee (Litchi chinensis Sonn.) by HAT-RAPD
37 การค้นหาซีดีเอ็นเอที่ควบคุมการสร้าง ACC synthase จากปทุมมา
ปี พ.ศ. 2542
38 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดในผลลำไยต่อการต้านเชื้อโรคหลังการเก็บเกี่ยว / สุภัค มหัทธนพรรค
39 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดในผลลำไย ต่อการต้านเชื้อโรคหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 การใช้สารเคมีที่ไม่เป็นพิษในการควบคุมโรคราสีเขียวของส้มหลังการเก็บเกี่ยว
41 Genetic transformation of Curcuma alismatifolia Gagnep. using retarded shoots
42 Breeding for blast-disease-resistant and high-yield Thai jasmine rice (Oryza sativa L. cv. KDML 105)mutants using low-energy ion beams
43 การควบคุมโรคเน่าก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโดยใช้เชื้อปฏิปักษ์
44 การควบคุมโรคในข้าวโดยชีววิธีเพื่อรองรับเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพะเยา
45 การผลิตผงเชื้อชีวภาพเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรกโนสในปทุมมา
46 การผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียเพื่อใช้ควบคุมโรคโดยชีววิธีในปทุมมา
47 การควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดโดยใช้เชื้อปฏิปักษ์
48 Clonning of the ACC Synthase Gene from Curcuma alismatifolia Gagnep ir\ts use in transformation studies