ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภักตร์ ปัญญา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอรี่แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล (ปี 2555)
4 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (ปี 2555)
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาประจำพันธุ์ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
6 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาประจำพันธุ์ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2545
8 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาประจำพันธุ์ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
9 การศึกษาลักษณะทางสรีระวิทยาประจำพันธุ์ ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2544
10 การศึกษาลักษณะทางสรีระวิทยาประจำพันธุ์ ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2542
11 ผลของรูปแบบการปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานและถั่วเหลืองผักสดในระบบการปลูกพืชแซม / สุภักตร์ ปัญญา
ปี พ.ศ. 2540
12 การคัดเลือกสายพันธ์ข้าวบาร์เล่ย์โดยการทดสอบเสถียรภาพภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2539
13 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวบาร์เล่ย์โดยการทดสอบเสถียรภาพภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2538
14 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวบาร์เล่ย์โดยการทดสอบเสถียรภาพภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน (ปี 2539)
15 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวบาร์เลย์โดยการทดสอบเสถียรภาพภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน (ปี 2540)
16 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวบาร์เลย์โดยการทดสอบเสถียรภาพภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตบุกเนื้อทรายเพื่อส่งเสริมการปลูกบุกเนื้อทรายในเชิงการค้า