ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมกากอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มและโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2558
2 การจัดการเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษาเชื้อเพลิงจากแกลบร่วมกับเปลือกไม้ยูคาลิปตัส
3 การจัดการเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษาเชื้อเพลิงจากแกลบร่วมกับเปลือกไม้ยูคาลิปตัส
ปี พ.ศ. 2556
4 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรโดยการหมักร่วมกับผักตบชวา
5 การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในหน่วยงานทหาร :กรณีศึกษากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
6 การศึกษาสัดส่วนการป้อนอากาศที่มีผลต่อการเกิดอนุภาคขนาดเล็กและออกไซด์ของไนโตรเจนจากการเผาไหม้ชีวมวลร่วมกับถ่านหิน
ปี พ.ศ. 2554
7 ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพชุมชนจากมูลสุกรร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร : กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
8 ศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยไบโอแก๊สที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
9 ประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากขยะ กรณีศึกษาตลาดไท
ปี พ.ศ. 2552
10 การเพิ่มศักยภาพก๊าซผลิตไฮโดรเจนและการลดน้ำมันดินให้กับการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวล โดยอาศัยพลังงานความร้อนภายในเตาผลิตก๊าซ