ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภร กตเวทิน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โปรตีนในน้ำเชื้อที่สัมพันธ์กับความสมบูรณ์พันธุ์ในโค
ปี พ.ศ. 2555
2 ตัวบ่งชี้ความสามารถในการทนร้อนของโคนมด้วยแนวทางการศึกษาโปรตีนและการระเหยความร้อน
3 การศึกษาประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมโดยการลดความตึงเครียดจากความร้อนด้วยน้ำดื่มอุณหภูมิตต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
5 การศึกษาการฟื้นฟูสภาพจากความเครียดเนื่องจากความร้อนในระดับสรีรวิทยา และระดับ Heat Shock Protein 70 ในโคนมภายใต้สภาพการจัดการน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
6 การศึกษาประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมโดยการลดความตึงเครียดจากความร้อนด้วยน้ำดื่มอุณหภูมิตต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
8 การศึกษาการฟื้นฟูสภาพจากความเครียดเนื่องจากความร้อนในระดับสรีรวิทยา และระดับ Heat Shock Protein 70 ในโคนมภายใต้สภาพการจัดการน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
9 โปรตีนในน้ำเชื้อที่สัมพันธ์กับความสมบูรณ์พันธุ์ในโค II
10 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
ปี พ.ศ. 2553
11 โปรตีนในน้ำเชื้อที่สัมพันธ์กับความสมบูรณ์พันธุ์ในโค
12 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
13 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
14 การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat Shock Protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
15 การศึกษาประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
16 การเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมโดยการลดความตึงเครียดจากความร้อนด้วยน้ำดื่มอุณหภูมิตต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
17 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
18 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
19 การศึกษาประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
20 การเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมโดยการลดความตึงเครียดจากความร้อนด้วยน้ำดื่มอุณหภูมิตต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
21 การเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมโดยการลดความตึงเครียดจากความร้อนด้วยน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
22 การศึกษาพื้นสภาพ Heat Shock Protein 70ในเชล์เม็ดเลือดขาวโคนมภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
23 การศึกษาพื้นสภาพ Heat Shock Protein 70ในเชล์เม็ดเลือดขาวโคนมภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
24 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
25 ความสัมพันธ์ของ HSP70 กับคุณภาพน้ำเชื้อและการเกิด Polymorphism บริเวณ 5 Flanking region ของ HSP70-2 gene ในพ่อโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน
ปี พ.ศ. 2551
26 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
27 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย
28 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
29 การศึกษาการฟื้นสภาพจากความเครียดเนื่องจากความร้อนในระดับสรีรวิทยา และ ระดับ Heat Shock Protein 70 ในโคนมภายใต้สภาพการจัดการน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
30 การศึกษาการฟื้นฟูสภาพจากความเครียดเนื่องจากความร้อนในระดับสรีรวิทยา และระดับ Heat Shock Protein 70 ในโคนมภายใต้สภาพการจัดการน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
31 การจัดการระบบน้ำดื่มและการใช้น้ำในโรงเรือนโคนม เพื่อลดความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
32 ลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของโคนมที่มีผลต่อการตอบสนองต่อความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
33 การจัดการระบบน้ำดื่มและการใช้น้ำในโรงเรือนโคนม เพื่อลดความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
34 ลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของโคนมที่มีผลต่อการตอบสนองต่อความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2550
35 การศึกษาการฟื้นฟูสภาพจากความเครียดเนื่องจากความร้อนในระดับสรีรวิทยา และระดับ Heat Shock Protein 70 ในโคนมภายใต้สภาพการจัดการน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
36 การพัฒนาดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์เพื่อคัดเลือกโคนมที่มีพันธุกรรมของการทนร้อน
37 การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat Shock Protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
38 การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat shock protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
39 การศึกษาพื้นสภาพ Heat Shock Protein 70ในเชล์เม็ดเลือดขาวโคนมภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
40 การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat Shock Protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2549
41 การศึกษาพื้นสภาพ Heat Shock Protein 70 ในเชล์เม็ดเลือดขาวโคนมภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2548
42 การจัดการระบบน้ำดื่มและการใช้น้ำในโรงเรือนโคนม เพื่อลดความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
43 ลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของโคนมที่มีผลต่อการตอบสนองต่อความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 การตอบสนอง Heat Shock Protein 70 ในเซลส์เม็ดเลือดขาวของโคพื้นเมืองไทยที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอุณหภูมิสูง
45 การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น