ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภร กตเวทิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โปรตีนในน้ำเชื้อที่สัมพันธ์กับความสมบูรณ์พันธุ์ในโค
ปี พ.ศ. 2555
2 ตัวบ่งชี้ความสามารถในการทนร้อนของโคนมด้วยแนวทางการศึกษาโปรตีนและการระเหยความร้อน
3 การศึกษาประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมโดยการลดความตึงเครียดจากความร้อนด้วยน้ำดื่มอุณหภูมิตต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
5 การศึกษาการฟื้นฟูสภาพจากความเครียดเนื่องจากความร้อนในระดับสรีรวิทยา และระดับ Heat Shock Protein 70 ในโคนมภายใต้สภาพการจัดการน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
6 การศึกษาประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมโดยการลดความตึงเครียดจากความร้อนด้วยน้ำดื่มอุณหภูมิตต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
8 การศึกษาการฟื้นฟูสภาพจากความเครียดเนื่องจากความร้อนในระดับสรีรวิทยา และระดับ Heat Shock Protein 70 ในโคนมภายใต้สภาพการจัดการน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
9 โปรตีนในน้ำเชื้อที่สัมพันธ์กับความสมบูรณ์พันธุ์ในโค II
ปี พ.ศ. 2553
10 โปรตีนในน้ำเชื้อที่สัมพันธ์กับความสมบูรณ์พันธุ์ในโค
11 การศึกษาประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
12 การเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมโดยการลดความตึงเครียดจากความร้อนด้วยน้ำดื่มอุณหภูมิตต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
13 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
14 การศึกษาประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมในสภาพการจัดการแบบการลดความเครียดเนื่องจากความร้อน
15 การเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคนมโดยการลดความตึงเครียดจากความร้อนด้วยน้ำดื่มอุณหภูมิตต่ำ (เพิ่มเติม 2552)
16 การศึกษายีน BoLA-DRB hyplotypeต่อความต้านทานโรคไข้เห็บในโคนมพันธุ์ซาฮิวาล โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยนระดับสาย เลือดต่างๆ
17 การตอบสนองการทนร้อนในระดับโมเลกุลของโคนมพันธุ์ซาฮิวาล โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยนระดับสายเลือดต่าง ๆ
18 การศึกษาพื้นสภาพ Heat Shock Protein 70ในเชล์เม็ดเลือดขาวโคนมภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
19 การศึกษาพื้นสภาพ Heat Shock Protein 70ในเชล์เม็ดเลือดขาวโคนมภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
20 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
21 ความสัมพันธ์ของ HSP70 กับคุณภาพน้ำเชื้อและการเกิด Polymorphism บริเวณ 5 Flanking region ของ HSP70-2 gene ในพ่อโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน
ปี พ.ศ. 2551
22 การศึกษาการฟื้นฟูสภาพจากความเครียดเนื่องจากความร้อนในระดับสรีรวิทยา และระดับ Heat Shock Protein 70 ในโคนมภายใต้สภาพการจัดการน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
23 การจัดการระบบน้ำดื่มและการใช้น้ำในโรงเรือนโคนม เพื่อลดความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
24 ลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของโคนมที่มีผลต่อการตอบสนองต่อความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
25 การจัดการระบบน้ำดื่มและการใช้น้ำในโรงเรือนโคนม เพื่อลดความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
26 ลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของโคนมที่มีผลต่อการตอบสนองต่อความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2550
27 การศึกษาการฟื้นฟูสภาพจากความเครียดเนื่องจากความร้อนในระดับสรีรวิทยา และระดับ Heat Shock Protein 70 ในโคนมภายใต้สภาพการจัดการน้ำดื่มอุณหภูมิต่ำ
28 การศึกษาพื้นสภาพ Heat Shock Protein 70ในเชล์เม็ดเลือดขาวโคนมภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
29 การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat Shock Protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2549
30 การศึกษาพื้นสภาพ Heat Shock Protein 70 ในเชล์เม็ดเลือดขาวโคนมภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2548
31 การจัดการระบบน้ำดื่มและการใช้น้ำในโรงเรือนโคนม เพื่อลดความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
32 ลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของโคนมที่มีผลต่อการตอบสนองต่อความเครียดอันเนื่องจากความร้อน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การตอบสนอง Heat Shock Protein 70 ในเซลส์เม็ดเลือดขาวของโคพื้นเมืองไทยที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอุณหภูมิสูง