ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพิศ ลัพธวรรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประนอม โอทกานนท์ 2
3 Kasidit Nootong 1
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
5 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
6 Waraporn Siriterm 1
7 Anawatch Mitpratan 1
8 Chayaporn Supachartwong 1
9 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
10 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
11 สิทธิพร แอกทอง 1
12 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
13 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
14 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
15 Pantharee Boonsatorn 1
16 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
17 Acom Sornsute 1
18 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
19 Chariya Uiyyasathian 1
20 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
21 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
22 Yeshey Penjor 1
23 สุมิตรา พูลทอง 1
24 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
25 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
26 รุ่งราวี ทองกันยา 1
27 ๋Janes, Gavin W. 1
28 ชอุ่ม มลิลา 1
29 กำจัด มงคลกุล 1
30 นภสร โกวรรธนะกุล 1
31 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
32 Chonticha Srisawang 1
33 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
34 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
35 Phanphen Wattanaarsakit 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 วินัย งามแสง 1
38 Jittima Chatchawansaisin 1
39 สมชัย วัฒนการุณ 1
40 ไววิทย์ พุทธารี 1
41 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
42 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
43 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
44 Varunee Padmasankh 1
45 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 Pornpimol Muanjai 1
48 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
49 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
50 สมพร พรมดี 1
51 สุวิชา ทองสิมา 1
52 วัลลภ แย้มเหมือน 1
53 สิริพร สิวราวุฒิ 1
54 สายฝน ควรผดุง 1
55 วาสนา เสียงดัง 1
56 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
57 Rajalida Lipikorn 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 สุวดี ยาป่าคาย 1
60 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
61 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
62 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
63 Thanathon Sesuk 1
64 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 กระมล ทองธรรมชาติ 1
67 Suchin Arunsawatwong 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 อวย เกตุสิงห์ 1
70 Thada Jirajaras 1
71 ประธาน ดาบเพชร 1
72 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
73 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 กมลชนก ยวดยง 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 Chakkaphan Sutthirat 1
78 Boonchai Sangpetngam 1
79 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
80 Chalermpol Leevailoj 1
81 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
82 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
83 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
85 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
86 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
87 Srilert Chotpantarat 1
88 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
89 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
90 กาญจนา แก้วเทพ 1
91 Vanida Chantarateptawan 1
92 ศิริชัย ศิริกายะ 1
93 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
94 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
96 Somying Tumwasorn 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 สำเริง แย้มโสภี 1
103 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
104 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
106 คัคนางค์ มณีศรี 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
108 อุทัย บุญประเสริฐ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
110 วิไล ชินธเนศ 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
113 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
114 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
115 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 ละอองทิพย์ เหมะ 1
118 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
119 Puttipongse Varavudhi 1
120 Sompol Sanguanrungsirikul 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 Naiyana Chaiyabutr 1
124 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
125 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
126 พรรณี กาญจนพลู 1
127 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
128 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
129 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
130 สุมา เมืองใย 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 วิมล เหมะจันทร 1
133 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
134 บรรจง คณะวรรณ 1
135 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 Panee Boonthavi 1
138 วัฒนชัย สมิทธากร 1
139 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 Wilai Anomasiri 1
142 Kittisak Likhitwitayawuid 1
143 Supa Chantharasakul 1
144 Vimolmas Lipipun 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 มยุรี ตันติสิระ 1
147 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
148 Garnpimol C. Ritthidej 1
149 Sumphan Wongseripipatana 1
150 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
151 ประคอง ชอบเสียง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2520 2