ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพิศ ลัพธวรรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประนอม โอทกานนท์ 2
3 Anawatch Mitpratan 1
4 สิทธิพร แอกทอง 1
5 Waraporn Siriterm 1
6 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
7 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 Jittima Chatchawansaisin 1
10 Kasidit Nootong 1
11 Chayaporn Supachartwong 1
12 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
13 Chariya Uiyyasathian 1
14 Acom Sornsute 1
15 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
16 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
17 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
18 Chonticha Srisawang 1
19 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
20 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
21 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
22 ชอุ่ม มลิลา 1
23 รุ่งราวี ทองกันยา 1
24 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
25 ๋Janes, Gavin W. 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 Chakkaphan Sutthirat 1
28 ประคอง ชอบเสียง 1
29 Yeshey Penjor 1
30 สุมิตรา พูลทอง 1
31 วินัย งามแสง 1
32 Phanphen Wattanaarsakit 1
33 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
34 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
35 นภสร โกวรรธนะกุล 1
36 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
39 Pantharee Boonsatorn 1
40 Pornpimol Muanjai 1
41 Varunee Padmasankh 1
42 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
43 Walaisiri Muangsiri 1
44 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
45 ประธาน ดาบเพชร 1
46 เอกชัย อดุลยธรรม 1
47 Rajalida Lipikorn 1
48 ไววิทย์ พุทธารี 1
49 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
50 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
51 สายฝน ควรผดุง 1
52 สิริพร สิวราวุฒิ 1
53 วาสนา เสียงดัง 1
54 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 Thada Jirajaras 1
58 อวย เกตุสิงห์ 1
59 กระมล ทองธรรมชาติ 1
60 Thanathon Sesuk 1
61 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 สมชัย วัฒนการุณ 1
64 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
65 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
71 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
72 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
73 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
74 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
75 Suchin Arunsawatwong 1
76 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
77 พรรณี กาญจนพลู 1
78 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
79 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
80 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
82 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 Somying Tumwasorn 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
86 Boonchai Sangpetngam 1
87 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
88 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 ศิริชัย ศิริกายะ 1
90 Vanida Chantarateptawan 1
91 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
92 Srilert Chotpantarat 1
93 Chalermpol Leevailoj 1
94 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
95 อุทัย บุญประเสริฐ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
97 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
98 ธวัชชัย สันติสุข 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
100 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
101 สำเริง แย้มโสภี 1
102 สมพร พรมดี 1
103 สุวิชา ทองสิมา 1
104 วัลลภ แย้มเหมือน 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
107 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
109 วิไล ชินธเนศ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
111 คัคนางค์ มณีศรี 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
114 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
115 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
116 Naiyana Chaiyabutr 1
117 Sompol Sanguanrungsirikul 1
118 Puttipongse Varavudhi 1
119 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
120 Ampa Luiengpirom 1
121 มยุรี ตันติสิระ 1
122 บรรจง คณะวรรณ 1
123 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
124 Kitpramuk Tantayaporn 1
125 ละอองทิพย์ เหมะ 1
126 วิมล เหมะจันทร 1
127 สุมา เมืองใย 1
128 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
129 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
132 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
133 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
134 Vimolmas Lipipun 1
135 Wilai Anomasiri 1
136 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
137 วัฒนชัย สมิทธากร 1
138 Jaitip Paiboon 1
139 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
140 กาญจนา แก้วเทพ 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
143 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
144 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
145 Garnpimol C. Ritthidej 1
146 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
147 Sumphan Wongseripipatana 1
148 Supa Chantharasakul 1
149 Panee Boonthavi 1
150 Kittisak Likhitwitayawuid 1
151 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2520 2