ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพิศ ลัพธวรรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประนอม โอทกานนท์ 2
3 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
4 Anawatch Mitpratan 1
5 สิทธิพร แอกทอง 1
6 Chayaporn Supachartwong 1
7 Jittima Chatchawansaisin 1
8 Chonticha Srisawang 1
9 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
10 Waraporn Siriterm 1
11 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
12 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
13 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
14 Chariya Uiyyasathian 1
15 Acom Sornsute 1
16 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
17 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
18 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
19 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
20 Kasidit Nootong 1
21 Phanphen Wattanaarsakit 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 ชอุ่ม มลิลา 1
24 รุ่งราวี ทองกันยา 1
25 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
26 ประคอง ชอบเสียง 1
27 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
28 Chakkaphan Sutthirat 1
29 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
30 Yeshey Penjor 1
31 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
32 วินัย งามแสง 1
33 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
34 นภสร โกวรรธนะกุล 1
35 กำจัด มงคลกุล 1
36 สุมิตรา พูลทอง 1
37 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
38 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 Walaisiri Muangsiri 1
41 Pornpimol Muanjai 1
42 Varunee Padmasankh 1
43 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
44 Rajalida Lipikorn 1
45 Thada Jirajaras 1
46 ประธาน ดาบเพชร 1
47 เอกชัย อดุลยธรรม 1
48 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
49 ไววิทย์ พุทธารี 1
50 วาสนา เสียงดัง 1
51 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
52 สายฝน ควรผดุง 1
53 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
54 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
57 อวย เกตุสิงห์ 1
58 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
59 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
60 กระมล ทองธรรมชาติ 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 สมชัย วัฒนการุณ 1
63 ศุกันยา ห้วยผัด 1
64 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
67 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
68 สุวดี ยาป่าคาย 1
69 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
70 กมลชนก ยวดยง 1
71 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 Suchin Arunsawatwong 1
74 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
77 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
79 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
80 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
81 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
85 Somying Tumwasorn 1
86 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
87 Boonchai Sangpetngam 1
88 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
89 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
90 ศิริชัย ศิริกายะ 1
91 Srilert Chotpantarat 1
92 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
93 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
94 Chalermpol Leevailoj 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
96 วิไล ชินธเนศ 1
97 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
98 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
99 ธวัชชัย สันติสุข 1
100 สำเริง แย้มโสภี 1
101 วัลลภ แย้มเหมือน 1
102 สิริพร สิวราวุฒิ 1
103 สมพร พรมดี 1
104 สุวิชา ทองสิมา 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
108 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
110 คัคนางค์ มณีศรี 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
114 Vanida Chantarateptawan 1
115 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
116 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
117 Naiyana Chaiyabutr 1
118 Sompol Sanguanrungsirikul 1
119 Ampa Luiengpirom 1
120 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
121 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
122 มยุรี ตันติสิระ 1
123 บรรจง คณะวรรณ 1
124 Puttipongse Varavudhi 1
125 Kitpramuk Tantayaporn 1
126 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
127 วิมล เหมะจันทร 1
128 สุมา เมืองใย 1
129 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
130 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
133 Vimolmas Lipipun 1
134 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
135 Jaitip Paiboon 1
136 Wilai Anomasiri 1
137 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
138 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
139 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
140 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
141 กาญจนา แก้วเทพ 1
142 วัฒนชัย สมิทธากร 1
143 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
144 Sumphan Wongseripipatana 1
145 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
146 Garnpimol C. Ritthidej 1
147 Supa Chantharasakul 1
148 Kittisak Likhitwitayawuid 1
149 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
150 Panee Boonthavi 1
151 พรรณี กาญจนพลู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2520 2