ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพิศ ลัพธวรรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประนอม โอทกานนท์ 2
3 ธวัชชัย สันติสุข 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
6 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
7 สำเริง แย้มโสภี 1
8 สุวิชา ทองสิมา 1
9 วัลลภ แย้มเหมือน 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
11 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
13 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
14 วิไล ชินธเนศ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
18 สมพร พรมดี 1
19 คัคนางค์ มณีศรี 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
21 สายฝน ควรผดุง 1
22 Walaisiri Muangsiri 1
23 Pornpimol Muanjai 1
24 Varunee Padmasankh 1
25 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
26 Rajalida Lipikorn 1
27 ประธาน ดาบเพชร 1
28 เอกชัย อดุลยธรรม 1
29 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
30 ไววิทย์ พุทธารี 1
31 วาสนา เสียงดัง 1
32 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
33 อุทัย บุญประเสริฐ 1
34 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
35 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
36 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
37 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
38 สิริพร สิวราวุฒิ 1
39 Somying Tumwasorn 1
40 วัฒนชัย สมิทธากร 1
41 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
42 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
43 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
44 Wilai Anomasiri 1
45 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
46 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
47 Jaitip Paiboon 1
48 Panee Boonthavi 1
49 Kittisak Likhitwitayawuid 1
50 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
51 Vimolmas Lipipun 1
52 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
53 Garnpimol C. Ritthidej 1
54 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
55 Supa Chantharasakul 1
56 Sumphan Wongseripipatana 1
57 กาญจนา แก้วเทพ 1
58 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
59 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
60 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
61 Boonchai Sangpetngam 1
62 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
64 Thada Jirajaras 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
66 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
67 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
68 Chalermpol Leevailoj 1
69 ศิริชัย ศิริกายะ 1
70 Vanida Chantarateptawan 1
71 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
72 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
73 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
74 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
75 Srilert Chotpantarat 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
77 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
78 ชอุ่ม มลิลา 1
79 รุ่งราวี ทองกันยา 1
80 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
81 ๋Janes, Gavin W. 1
82 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
83 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
84 Chakkaphan Sutthirat 1
85 ประคอง ชอบเสียง 1
86 Yeshey Penjor 1
87 สุมิตรา พูลทอง 1
88 วินัย งามแสง 1
89 Phanphen Wattanaarsakit 1
90 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
91 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
92 นภสร โกวรรธนะกุล 1
93 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
94 กำจัด มงคลกุล 1
95 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
96 พรรณี กาญจนพลู 1
97 Naiyana Chaiyabutr 1
98 Sompol Sanguanrungsirikul 1
99 Puttipongse Varavudhi 1
100 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
101 Ampa Luiengpirom 1
102 มยุรี ตันติสิระ 1
103 บรรจง คณะวรรณ 1
104 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
105 Kitpramuk Tantayaporn 1
106 ละอองทิพย์ เหมะ 1
107 วิมล เหมะจันทร 1
108 สุมา เมืองใย 1
109 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
110 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
111 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
112 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
113 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
114 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
115 Chonticha Srisawang 1
116 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
117 กระมล ทองธรรมชาติ 1
118 Thanathon Sesuk 1
119 สมชัย วัฒนการุณ 1
120 ศุกันยา ห้วยผัด 1
121 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
122 Pantharee Boonsatorn 1
123 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
124 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
125 สุวดี ยาป่าคาย 1
126 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
127 กมลชนก ยวดยง 1
128 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
129 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
130 Suchin Arunsawatwong 1
131 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
132 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
133 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
134 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
135 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
136 Anawatch Mitpratan 1
137 สิทธิพร แอกทอง 1
138 Chayaporn Supachartwong 1
139 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
140 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
141 Jittima Chatchawansaisin 1
142 Waraporn Siriterm 1
143 Kasidit Nootong 1
144 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
145 Chariya Uiyyasathian 1
146 Acom Sornsute 1
147 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
148 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
149 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
150 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
151 อวย เกตุสิงห์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2520 2