ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพิศ ลัพธวรรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประนอม โอทกานนท์ 2
3 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
4 Jittima Chatchawansaisin 1
5 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
6 Chonticha Srisawang 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 วินัย งามแสง 1
9 Phanphen Wattanaarsakit 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
12 Anawatch Mitpratan 1
13 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
14 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
15 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
16 Kasidit Nootong 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
19 สิทธิพร แอกทอง 1
20 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
21 กำจัด มงคลกุล 1
22 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
23 Chakkaphan Sutthirat 1
24 ประคอง ชอบเสียง 1
25 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
26 พรรณี กาญจนพลู 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
29 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
30 ๋Janes, Gavin W. 1
31 สุมิตรา พูลทอง 1
32 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
33 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
34 Yeshey Penjor 1
35 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
36 ชอุ่ม มลิลา 1
37 รุ่งราวี ทองกันยา 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 Chariya Uiyyasathian 1
40 ประธาน ดาบเพชร 1
41 เอกชัย อดุลยธรรม 1
42 Rajalida Lipikorn 1
43 Thada Jirajaras 1
44 อวย เกตุสิงห์ 1
45 กมลชนก ยวดยง 1
46 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
47 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
48 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
49 Walaisiri Muangsiri 1
50 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
51 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
52 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
53 ไววิทย์ พุทธารี 1
54 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
55 Pornpimol Muanjai 1
56 Varunee Padmasankh 1
57 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
58 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
59 Pantharee Boonsatorn 1
60 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
61 ศุกันยา ห้วยผัด 1
62 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 วิมล เหมะจันทร 1
65 Acom Sornsute 1
66 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
67 สมชัย วัฒนการุณ 1
68 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
69 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 Suchin Arunsawatwong 1
72 สุวดี ยาป่าคาย 1
73 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
74 กระมล ทองธรรมชาติ 1
75 Thanathon Sesuk 1
76 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
77 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
79 Somying Tumwasorn 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
81 อุทัย บุญประเสริฐ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
83 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
85 วิไล ชินธเนศ 1
86 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
88 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
93 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
94 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
96 คัคนางค์ มณีศรี 1
97 สมพร พรมดี 1
98 สุวิชา ทองสิมา 1
99 วัลลภ แย้มเหมือน 1
100 สิริพร สิวราวุฒิ 1
101 สายฝน ควรผดุง 1
102 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
105 สำเริง แย้มโสภี 1
106 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 ธวัชชัย สันติสุข 1
114 Srilert Chotpantarat 1
115 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
116 มยุรี ตันติสิระ 1
117 บรรจง คณะวรรณ 1
118 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
119 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
120 Vimolmas Lipipun 1
121 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
122 Garnpimol C. Ritthidej 1
123 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
124 Ampa Luiengpirom 1
125 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
126 ละอองทิพย์ เหมะ 1
127 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
128 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
129 Kitpramuk Tantayaporn 1
130 Puttipongse Varavudhi 1
131 Naiyana Chaiyabutr 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 Sumphan Wongseripipatana 1
134 Supa Chantharasakul 1
135 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
136 กาญจนา แก้วเทพ 1
137 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
138 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
139 Vanida Chantarateptawan 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 ศิริชัย ศิริกายะ 1
142 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
143 Jaitip Paiboon 1
144 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
145 Panee Boonthavi 1
146 Kittisak Likhitwitayawuid 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 Wilai Anomasiri 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
151 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2520 2