ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพิตร สมาหิโต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อำพร ศรียาภัย 10
2 สิริพร ศศิมณฑลกุล 9
3 วัลลีย์ ภัทโรภาส 7
4 นันทวัน เทียนแก้ว 7
5 ราตรี เรืองไทย 5
6 อุดร รัตนภักดิ์ 4
7 อิษฎี กุฏอินทร์ 4
8 บรรจบ ภิรมย์คำ 4
9 พรเพ็ญ ลาโพธิ์ 3
10 ศิริชัย ศรีพรหม 3
11 มยุรี ถนอมสุข 2
12 คมกริช เชาว์พานิช 2
13 สรายุทธ์ น้อยเกษม 2
14 รศ.วัลลีย์ ภัทโรภาส 2
15 ธารินทร์ ก้านเหลือง 1
16 บัณฑิต เทียบทอง 1
17 ผศ.เพิ่มศักดิ์ 1
18 อ.เอกวิทย์ 1
19 รศ.วัลลีย์ 1
20 ชิตินทรีย์ 1
21 วินัย พูลศรี 1
22 นายนิรอมลี มะกาเจ 1
23 สมภิยา สมถวิล 1
24 อ.ชิตินทรีย์ บุญมา 1
25 ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ 1
26 สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม 1
27 ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล 1
28 ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ 1
29 กวิน พิกุลงาม 1
30 นนชัย ศานติบุตรกุล 1
31 บรรจงลักษณ์ สวัสดีพุทธา 1
32 ราชันย์ เฉลียวศิลป์ 1
33 ศราวุธ ไทยสงวนวรกุล 1
34 ชิตินทรีย์ บุญมา 1
35 นายบบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล 1
36 อรอุมา บุณยารมย์ 1
37 ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ 1
38 ไพลิน เผือกประคอง 1
39 อภิลักษณ์ เทียนทอง 1
40 ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ 1
41 อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ 1
42 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
43 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
44 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
45 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
46 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
47 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
48 บัญชา ขวัญยืน 1
49 ธนภณ พันธเสน 1
50 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
51 นายประชุม บุญเทียม 1
52 เจษฎา แก้วกัลยา 1
53 สุมิตร สุวรรณ 1
54 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
55 รัชด ชมภูนิช 1
56 สคาร ทีจันทึก 1
57 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
58 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
59 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
60 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
61 ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ 1
62 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
63 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
64 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
65 สันติ ทองพำนัก 1
66 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
67 สาคร ชินวงค์ 1
68 ชัชรี นฤทุม 1
69 ผศ.เกษม สุริยกัณฑ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 4
8 2549 1
9 2547 1
10 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)
2 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชนไทย อายุ 19-59 ปี
3 แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย อายุระหว่าง 60-89 ปี
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
5 การทบทวนและประเมินผลแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554)
6 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรกีฬาในองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2553
7 การสร้างเกณฑ์มาตรฐานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี
8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีพ.ศ.2553
9 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ในโรงเรียนทดลอง BBL ปีการศึกษา 2552
ปี พ.ศ. 2552
10 การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี
11 รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2551
12 ผลของการรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์และรักษาด้วยการนวดแบบสวีดิชในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. 2550
13 ผลของการฟื้นตัวแบบมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ระดับความหนักต่างกันที่มีต่อค่าสมรรถภาพอนากาศนิยม
14 ผลของการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่อง ที่มีต่อความวิตกกังวลแบบสถานการณ์ในช่วงเวลา 7 วัน 1 วัน และ 2 ชั่วโมงก่อนการแข่งขันในนักกีฬาวูซูประเภทประลองยุทธ
15 ผลของการเต้นแอโรบิกชกมวยกับการฝึกโยคะ ที่มีต่อระดับความเครียดของผู้ต้องขังหญิง
16 ผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟแรกของนักกีฬาเทนนิสเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีในการแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชนแม็กกาซีนจูเนียร์ทัวร์
ปี พ.ศ. 2549
17 โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี
ปี พ.ศ. 2547
18 แนวทางการพัฒนานักกีฬาอาชีพ ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ : กรณีศึกษา กีฬาเทนนิสอาชีพและกีฬาฟุตบอลอาชีพ