ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพิชชา จันทรโยธา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุพิชชา จันทรโยธา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชุติมา กรานรอด 9
2 นเรศร์ จันทน์ขาว 7
3 พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์ 6
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
5 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 6
6 เชาวเลข ชยวัฒนางกูร 6
7 นภากาญจน์ สุวรรณคช 5
8 จเด็จ เย็นใจ 5
9 รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ 5
10 พงษ์ยุทธ ศรีพลอย 3
11 อรรถพร ภัทรสุมันต์ 3
12 สกน รัตนบุศยากร 2
13 วิษณุศาสตร์ อาจโยธา 2
14 ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ 2
15 ปัญญา จารุศิริ 2
16 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 2
17 พิพัฒน์ ธนาภรณ์ชินพงษ์ 2
18 พรศรี ครอบบัวบาน 2
19 บุญฉวี ศรีหมอก 1
20 ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ 1
21 ภูริต ควินรัมย์ 1
22 พลพิพัตน์ แผ้วพาลชน 1
23 ฐมาพร พลอยกระโทก 1
24 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
25 กนกรัชต์ ตียพันธ์ 1
26 สมคิด เชาว์ช่างเหล็ก 1
27 กานต์วลี พังชา 1
28 นันทนิช จิตต์ธรรม 1
29 วิศิษฎ์ ปฐมชัยวาลย์ 1
30 โอภาส จิรเดชตระกูล 1
31 ทิตย์ลดา พิชยศาศวัตกุล 1
32 สุนันทา ภูงามนิล 1
33 Bereznai, George 1
34 ภาคภูมิ อรามรุญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 5
7 2552 1
8 2550 2
9 2548 4
10 2547 1
11 2545 1
12 2541 2
13 2539 1
14 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ปริมาณรังสีตามธรรมชาติในยาสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 การหาปริมาณโมเดิร์นคาร์บอนในพลาสติกชีวภาพโดยการวัดคาร์บอน-14
3 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดปริมาณเรดอนในก๊าซธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาเทคนิคการวัดค่าเผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วโดยวิธีวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2555
5 การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนมีพลัง : กรณีศึกษา รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ปี พ.ศ. 2554
6 แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสีสำหรับสถานประกอบ การทางรังสี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2553
7 การวัดสารกัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติและที่มนุษย์ผลิตขึ้นในตะกอนดินชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
8 การใช้ยูเรเนียมและทอเรียมเพื่อพัฒนาผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 4 แบบ
9 การวัดสารกัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติและที่มนุษย์ผลิตขึ้นในตะกอนดินชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
10 การวัดสารกัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติและที่มนุษย์ผลิตขึ้นในตะกอนดินชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
11 การพัฒนาระบบการวัดการกระจายขนาด เพื่อประเมินอัตราการได้รับรังสี จากละอองฝุ่นขนาดนาโนเมตรของลูกหลานเรดอนและโทรอนในอุตสาหกรรมแร่ ระยะ 2 ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
12 การประเมินผลกระทบจากการปล่อยกากกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ที่ใช้งานทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2550
13 เทคนิคการตรวจวัดก๊าซเรดอนเพื่อหาบริเวณที่มีการซึมของน้ำใต้ดินตื้นเข้าสู่คลอง : กรณีศึกษาคลองบางกอกใหญ่
14 การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนมีพลัง : กรณีศึกษา รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ปี พ.ศ. 2548
15 การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม
16 การหาปริมาณเรเดียมและสหสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางเคมีในกากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
17 การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร
18 การตรวจวัดอัตราการปลดปล่อยเรดอน -222 จากแผ่นยิปซัมที่มีฟอสฟอยิปซัมเป็นองค์ประกอบ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตแผ่นยิปซัม
ปี พ.ศ. 2547
19 การหาปริมาณเรเดียม-226 ในน้ำโดยใช้แมงกานีสไดออกไซด์ ที่เคลือบบนเส้นใยอะครีลิกเป็นตัวดูดซับ
ปี พ.ศ. 2545
20 การพัฒนากระบวนการผนึกกากของเสียอันตรายและกากกัมมันตรังสีผสมระดับความแรงรังสีต่ำด้วยซัลเฟอร์โพลีเมอร์
ปี พ.ศ. 2541
21 การพัฒนาเครือข่ายนิวรอลสำหรับแสดงภาวะทรานเซียนต์ของแบบจำลองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ CANDU-9
22 การพัฒนาเครือข่ายนิวรอลสำหรับแสดงภาวะทรานเซียนต์ของแบบจำลองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์-9
ปี พ.ศ. 2539
23 การใช้โพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเป็นสารทำให้แข็งตัว สำหรับการผนึกกากกัมมันตรังสีระดับต่ำ