ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพิชชา จันทรโยธา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุพิชชา จันทรโยธา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชุติมา กรานรอด 9
2 นเรศร์ จันทน์ขาว 7
3 ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ 6
4 เชาวเลข ชยวัฒนางกูร 6
5 พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์ 6
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
7 นภากาญจน์ สุวรรณคช 5
8 จเด็จ เย็นใจ 5
9 รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ 5
10 อรรถพร ภัทรสุมันต์ 3
11 พงษ์ยุทธ ศรีพลอย 3
12 วิษณุศาสตร์ อาจโยธา 2
13 พรศรี ครอบบัวบาน 2
14 ปัญญา จารุศิริ 2
15 พิพัฒน์ ธนาภรณ์ชินพงษ์ 2
16 สกน รัตนบุศยากร 2
17 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 2
18 ไพฑูรย์ วรรณพงษ์ 2
19 ฐมาพร พลอยกระโทก 1
20 ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล 1
21 วิศิษฎ์ ปฐมชัยวาลย์ 1
22 โอภาส จิรเดชตระกูล 1
23 Bereznai, George 1
24 ทิตย์ลดา พิชยศาศวัตกุล 1
25 พลพิพัตน์ แผ้วพาลชน 1
26 นันทนิช จิตต์ธรรม 1
27 ภูริต ควินรัมย์ 1
28 กานต์วลี พังชา 1
29 สุนันทา ภูงามนิล 1
30 ภาคภูมิ อรามรุญ 1
31 กนกรัชต์ ตียพันธ์ 1
32 บุญฉวี ศรีหมอก 1
33 ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ 1
34 สมคิด เชาว์ช่างเหล็ก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2557 2
4 2556 1
5 2555 1
6 2554 1
7 2553 5
8 2552 1
9 2550 2
10 2548 4
11 2547 1
12 2545 1
13 2541 2
14 2539 1
15 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ปริมาณรังสีตามธรรมชาติในยาสมุนไพรไทย (เฟส 2)
ปี พ.ศ. 2560
2 ปริมาณรังสีตามธรรมชาติในยาสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2557
3 การหาปริมาณโมเดิร์นคาร์บอนในพลาสติกชีวภาพโดยการวัดคาร์บอน-14
4 การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดปริมาณเรดอนในก๊าซธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาเทคนิคการวัดค่าเผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วโดยวิธีวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2555
6 การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนมีพลัง : กรณีศึกษา รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ปี พ.ศ. 2554
7 แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสีสำหรับสถานประกอบ การทางรังสี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2553
8 การวัดสารกัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติและที่มนุษย์ผลิตขึ้นในตะกอนดินชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
9 การใช้ยูเรเนียมและทอเรียมเพื่อพัฒนาผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 4 แบบ
10 การวัดสารกัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติและที่มนุษย์ผลิตขึ้นในตะกอนดินชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
11 การวัดสารกัมมันตรังสีที่เกิดตามธรรมชาติและที่มนุษย์ผลิตขึ้นในตะกอนดินชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
12 การพัฒนาระบบการวัดการกระจายขนาด เพื่อประเมินอัตราการได้รับรังสี จากละอองฝุ่นขนาดนาโนเมตรของลูกหลานเรดอนและโทรอนในอุตสาหกรรมแร่ ระยะ 2 ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
13 การประเมินผลกระทบจากการปล่อยกากกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ที่ใช้งานทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2550
14 เทคนิคการตรวจวัดก๊าซเรดอนเพื่อหาบริเวณที่มีการซึมของน้ำใต้ดินตื้นเข้าสู่คลอง : กรณีศึกษาคลองบางกอกใหญ่
15 การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนตามแนวรอยเลื่อนมีพลัง : กรณีศึกษา รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย
ปี พ.ศ. 2548
16 การหาปริมาณปรอทโดยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา : กรณีศึกษาตัวอย่างสลัดจ์จากการผลิตปิโตรเลียม
17 การหาปริมาณเรเดียมและสหสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางเคมีในกากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
18 การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคาร
19 การตรวจวัดอัตราการปลดปล่อยเรดอน -222 จากแผ่นยิปซัมที่มีฟอสฟอยิปซัมเป็นองค์ประกอบ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตแผ่นยิปซัม
ปี พ.ศ. 2547
20 การหาปริมาณเรเดียม-226 ในน้ำโดยใช้แมงกานีสไดออกไซด์ ที่เคลือบบนเส้นใยอะครีลิกเป็นตัวดูดซับ
ปี พ.ศ. 2545
21 การพัฒนากระบวนการผนึกกากของเสียอันตรายและกากกัมมันตรังสีผสมระดับความแรงรังสีต่ำด้วยซัลเฟอร์โพลีเมอร์
ปี พ.ศ. 2541
22 การพัฒนาเครือข่ายนิวรอลสำหรับแสดงภาวะทรานเซียนต์ของแบบจำลองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ CANDU-9
23 การพัฒนาเครือข่ายนิวรอลสำหรับแสดงภาวะทรานเซียนต์ของแบบจำลองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์-9
ปี พ.ศ. 2539
24 การใช้โพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเป็นสารทำให้แข็งตัว สำหรับการผนึกกากกัมมันตรังสีระดับต่ำ