ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพัตรา เปี่ยมวารี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สรวิศ แจ่มจำรูญ 11
2 จิตตา สาตร์เพ็ชร์ 10
3 มนตรี แก้วดวง 9
4 สายันต์ ตันพานิช 9
5 ชลธิชา นิวาสประกฤติ 6
6 ประยุทธ กาวิละเวส 6
7 วิเซ็น ดวงสา 6
8 เรวัตร จินดาเจี่ย 6
9 สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ 6
10 พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี 6
11 ธนภัทร เติมอารมย์ 3
12 อนวัช สุวรรณกุล 3
13 มยุรา ล้านไชย 3
14 วันทนา สะสมทรัพย์ 3
15 รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ 3
16 กัลยา รัตนถาวรกิติ 3
17 ประสาร สวัสดิ์ซิตัง 3
18 สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา 3
19 บวร ตันติวรชัย 3
20 ตันติมา กำลัง 3
21 ธนภักษ์ อินยอด 3
22 สุภาวดี ชนะพาล 2
23 มนฑิณี กมลธรรม 2
24 คนึงนิจ บุศราคำ 2
25 สดศรี เนียมเปรม 2
26 เรวดี มีสัตย์ 1
27 สุกิจ ขำเปรื่องเดช 1
28 จิระวัฒน์ เอี่ยมวัฒน์ 1
29 อุบล ฟฏษ์อ่ำ 1
30 ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ 1
31 ณรงค์เดช อาษา 1
32 วรรณี สุทธิวัฒนเวช 1
33 นริศา เหละดุหวิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2555 1
4 2552 1
5 2551 3
6 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อเพาะในเขตพื้นที่ราบ
2 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากสารเมือกของพืชเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า
4 การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักกูดเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2555
5 การวิจัยและพัฒนาสารปรุงแต่งกลิ่นรสจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดสดและเห็ดแห้ง
ปี พ.ศ. 2551
7 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสดเพื่อการส่งออก
8 วิจัยและพัฒนาคุณลักษณะทางด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการผลไม้สดหลังการเก็บเกี่ยว
9 การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง มังคุด