ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพัตรา สุภาพ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปัญหาการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับคดีผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส
3 กระบวนการกลายเป็นชายขายบริการ
ปี พ.ศ. 2540
4 การเรียนรู้วัฒนธรรมของทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในกรุงเทพมหานคร
5 พฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
6 พฤติกรรมของคนขับรถไมโครบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
7 บทบาทผู้นำและการผสมผสานทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรี
8 พฤติกรรมของคนขับรถสามล้อเครื่องกับปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
9 ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเลือกคู่ครอง ของนายทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2526
10 ทรรศนะของนักเรียนสังคมวิทยาไทยต่อการจัดประสบการณ์ ในการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2534
ปี พ.ศ. 2524
11 การจ่ายค่าชดเชย : ศึกษาในหลักการ กระบวนการและการปฏิบัติการทางสังคมสงเคราะห์
ปี พ.ศ. 2522
12 องค์การที่ให้บริการครอบครัวและผู้มาขอรับบริการ : การศึกษาการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
ปี พ.ศ. 2520
13 ผลการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล ที่มีต่อการบำบัดรักษา
ปี พ.ศ. 2507
14 ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางกับการกระทำผิดกฎหมาย ของเด็กและเยาวชน